logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP3/4430/85/2006
Data
2006-12-13
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
łączenie spółek
obniżenie podatku należnego
Treść

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29-08-1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Jednostkę we wniosku z dnia 14-09-2006r. (data wpływu do urzędu 15-09-2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest prawidłowe.

W dniu 15-09-2006r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Jak stanowi art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Zgodnie z przedstawionym w piśmie stanem faktycznym z dniem 01.08.2006r. na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.07.2006r. (Dz. U. Nr 136, poz. 966) "A" włączony został w strukturę organizacyjną "X". Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa "X" wstąpiło we wszystkie przewidziane w obowiązujących przepisach – prawa i obowiązki jednostki przejmowanej. W deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2006r. "A" wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym.

Podatnik pyta w jaki sposób rozliczyć podatek VAT wykazany przez "A" w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec 2006r. w poz. 59, jako kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.Zdaniem Podatnika "X" postąpi prawidłowo jeżeli kwotę z deklaracji VAT-7 sporządzonej przez "A" za miesiąc lipiec do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy potraktuje jako VAT naliczony i ujmie w deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień w poz. 47 jako podatek naliczony.

Dokonując oceny prawnej stanowiska pytającego według stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku, tutejszy organ podatkowy stwierdza j.n.:

Zgodnie z treścią art. 93 §1 w/w ustawy Ordynacja podatkowa - osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: 1) osób prawnych, 2) osobowych spółek handlowych, 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przy czym zasadę tę stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) lub osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).Oznacza to zatem, iż możliwość wykonania/realizacji nabytego uprzednio przez osobę prawną przejmowaną prawa podatkowego, w równym stopniu dotyczyć będzie prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z rozliczeń dokonywanych dla potrzeb podatku VAT, także nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe.Stosownie bowiem do treści przepisu art.87 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami) w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Uwzględniając treść powyższego przepisu a także konsekwencje wynikające z przepisu art. 93 Ordynacji podatkowej - należy uznać, iż możliwość rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w następnych okresach rozliczeniowych, dotyczyć będzie także następców prawnych. Tak więc KOMAG stał się sukcesorem praw i obowiązków "A". Powyższe skutkuje zatem również prawem "X" do odliczenia podatku naliczonego. Zasady obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określone zostały w art. 86 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W związku z powyższym prawidłowe jest stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 14-09-2006r.

Postanowienie niniejsze na mocy art. 143 § 2 ust.1 Ordynacja podatkowa wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.PouczenieZgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; odpowiedzi udzielono w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień złożenia wniosku.Przedstawiona interpretacja, zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Stronie, stosownie do art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku - Białej – 43-300 Bielsko - Biała ul. Traugutta 2a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

Dodatkowo
Pytanie podatnika