logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
USPP/443/19/2006
Data
2006-12-01
Autor
Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport towarów
potwierdzenie
stawka preferencyjna podatku
Treść

Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku z dnia 25.09.2006r.:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedał w lipcu 2006r. firmie z siedzibą w Iranie maszynę do produkcji lodów, na co wystawił fakturę VAT nr 40/2006. Towar ten został zgłoszony do procedury wywozu w Urzędzie Celnym w Czechowicach- Dziedzicach. Wnioskodawca posiada kserokopię karty 3 dokumentu SAD potwierdzającego zgłoszenie towaru objętego fakturą VAT nr 40/2006. Po dokonaniu zgłoszenia wywozu towar wyjechał drogą lądową do Austrii, gdzie w austriackim urzędzie celnym została otwarta procedura tranzytu i został wygenerowany karnet TIR, którego kserokopię wnioskodawca również posiada. Niestety karta 3 dokumentu SAD z pieczęcią potwierdzającą opuszczenie przez towar obszaru Wspólnoty Europejskiej, zaginęła i podatnik nigdy nie będzie posiadał karty 3 dokumentu SAD z potwierdzeniem austriackiego urzędu celnego. W tej sytuacji strona zwróciła się do austriackiego urzędu celnego, gdzie otwarto procedurę tranzytu, który to urząd celny był jednocześnie urzędem celnym zobowiązanym na podstawie art. 793 ust. 6 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 02.07.1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny do dokonania potwierdzenia wywozu towarów poza obszar Wspólnoty. Austriacki urząd celny dokonał takiego potwierdzenia w sposób pisemny. W piśmie tym nie powołał się jednak na numer zaginionego dokumentu SAD, a jedynie na numer karnetu TIR. Z potwierdzenia tego nie wynika jednoznacznie, że dotyczy ono konkretnie towarów objętych procedurą wywozu na podstawie zaginionego dokumentu SAD.

Wnioskodawca zapytuje:

Czy na podstawie przestawionego stanu faktycznego jest uprawniony do zastosowania do wykonanej w lipcu 2006r. dostawy stawki podatku 0% właściwej dla eksportu towarów?

Stanowisko wnioskodawcy:

Wymogi art. 41 ust. 6 ustawy o VAT będzie spełniało zaświadczenie o dokonaniu wywozu towarów wystawione przez urząd celny, który był właściwy do potwierdzenia na dokumencie SAD nr 3 wywozu towarów poza obszar Wspólnoty (urząd celny w Austrii), jednakże pod warunkiem, że jednocześnie wnioskodawca będzie dysponował uwierzytelnionym przez urząd celny, w którym zgłoszono towary do wywozu (Urząd Celny w Czechowicach- Dziedzicach) odpisem zgłoszenia celnego SAD pozostającego w dyspozycji tego urzędu (karta SAD nr 1), z którego będzie wynikała tożsamość towaru zgłoszonego do procedury wywozu z towarem, którego wywóz został potwierdzony przez urząd celny wyprowadzenia w zaświadczeniu i na którego podstawie będzie można zidentyfikować transakcję, którą objęto towar (przez wskazanie na numer SAD i odpowiednią fakturę). Dodatkowo zaświadczenie wydane przez austriacki urząd celny zobowiązany do potwierdzenia wywozu winno powoływać się na dokument SAD (numer OGL), na podstawie którego dokonano wywozu i jeżeli to możliwe na wpisany w nim numer faktury. Reasumując, dopiero w momencie otrzymania szczegółowego zaświadczenia o wyprowadzeniu towaru poza obszar Wspólnoty będzie przysługiwało z tytułu dokonanego eksportu prawo do zastosowania stawki podatku VAT 0% i prawo do dokonania stosownych korekt w rejestrach i deklaracji VAT.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy- sposób zastosowania prawa podatkowego:

Stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:

  • dostawcę lub w jego imieniu, lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub w jego imieniu.

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ww. ustawy w eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. Ponadto przepis art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%. Stawkę tę stosuje się jednak pod warunkiem, że p

Należy zauważyć, że przepisy ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług nie definiują dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, ani nie precyzują formy w jakiej właściwy urząd celny dokonuje potwierdzenia wywozu towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. W tym zakresie należy się więc posiłkować przepisami celnymi, które ściśle regulują te zagadnienia. Dokumentem, na którym następuje potwierdzenie eksportu towarów, stosowanym w przypadku przepływów towarów pomiędzy Wspólnotą Europejską, a państwami trzecimi (tj. państwami spoza Unii Europejskiej) jest Jednolity Dokument Administracyjny (SAD)- na podstawie art. 205 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 02.07.1993r. Zgodnie z art. 793 ust. 3 ww. rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93, urząd celny wyjścia upewnia się, czy przedstawione towary są towarami zgłoszonymi oraz nadzoruje ich fizyczny wywóz. Fakt fizycznego wywozu towarów właściwy urząd celny potwierdza na odwrotnej stronie egzemplarza SAD 3. Potwierdzenie wywozu przyjmuje formę pieczęci (która jest urzędowo określona w każdym z państw członkowskich) z nazwą urzędu celnego wyprowadzenia i datą tego wyprowadzenia.

W obliczu powyższego należy stwierdzić, że skoro wspólnotowe przepisy celne szczegółowo określają tryb wydawania przez urzędy celne potwierdzeń wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty, to za dokument, o którym mowa w art. 41 ust. 6 ustawy o podatku VAT, uprawniający do zastosowania stawki 0%, można uznać tylko taki dokument, który został wystawiony i potwierdzony zgodnie ze wskazanymi w tych przepisach zasadami, a nie każdy dokument, z którego w jakiś sposób wynika, iż towary opuściły Wspólnotę.

Dla zastosowania stawki 0% właściwej dla eksportu towarów konieczne jest więc dysponowanie dokumentem celnym SAD nr 3, na którym urząd celny wyjścia przez zastosowanie odpowiednich adnotacji i pieczęci potwierdził fakt wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty.

Z opisanego stanu faktycznego wynika jednakże, że wnioskodawca nigdy nie będzie posiadał karty SAD nr 3 potwierdzonej przez austriacki urząd celny, gdyż uległa ona zagubieniu. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Ceł zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w dziale Służba Celna RP, w przypadku zagubienia karty SAD Nr 3 za dokument celny potwierdzający eksport (a zatem dokument spełniający wymogi art. 41 ust. 6 ustawy o podatku VAT) można jednak uznać zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty wystawione przez właściwy urząd celny na podstawie art. 793 ww. Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 w oparciu o posiadaną przez służby celne dokumentację.

Wymogi art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług będzie więc spełniało zaświadczenie o dokonaniu wywozu towarów wystawione dla Podatnika przez urząd celny, który był właściwy do potwierdzenia na dokumencie SAD nr 3 wywozu towarów poza obszar Wspólnoty (urząd celny w Austrii), jednakże pod warunkiem, że podatnik będzie jednocześnie dysponował uwierzytelnionym przez urząd celny, w którym zgłoszono towar do wywozu (tj. Urząd Celny w Czechowicach- Dziedzicach) odpisem zgłoszenia celnego SAD pozostającego w dyspozycji tego urzędu celnego ( karta SAD nr 1), z którego będzie wynikała tożsamość towaru zgłoszonego do procedury wywozu z towarem, którego wywóz został potwierdzony przez urząd celny wyprowadzenia w zaświadczeniu i na którego podstawie będzie można zidentyfikować transakcję, którą objęto towar (przez wskazanie na odpowiednią fakturę).

Ewentualnie za dokument potwierdzający eksport można uznać ww. zaświadczenie wystawione przez urząd celny, w którym towar zgłoszono do wywozu (Urząd Celny w Czechowicach- Dziedzicach). Fakt, iż wyżej opisane zaświadczenia spełniają wymogi art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, potwierdza też przepis art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa prze powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.

Biorąc pod uwagę powyższe- stanowisko Strony przedstawione w przedmiotowym wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Czechowicach- Dziedzicach uznaje za prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika