logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
I USB III/436/53/1/2006/BR
Data
2006-11-10
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
kaucje
koszty uzyskania przychodów
obniżenie podatku należnego
opakowania zwrotne
podatek naliczony
Treść

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie:

  • art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • art. 86 ust. 1, ust. 10 pkt 1, art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.),

uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2006 r.- (data wpływu do tut. Organu 11 sierpnia 2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2006 r. dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie opakowań zwrotnych.

W dniu 11 sierpnia 2006 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

Podatnik zajmuje się sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz w niewielkim stopniu artykułów przemysłowych. Wraz ze sprzedażą napojów (np. piwo) wydawane są za kaucją opakowania zwrotne, które podlegają późniejszemu zwrotowi. Sprzedaż prowadzona jest na rzecz firm jak i osób fizycznych - odbiorców detalicznych. W przypadku obrotu detalicznego odbiorca detaliczny obciążany jest kaucją, a kasa fiskalna wykazuje obrót opakowaniami jako niepodlegający opodatkowaniu.

Dostawcy, od których nabywane są przez Podatnika napoje wraz z opakowaniami zwrotnymi, rozliczają dostawę opakowań bez wystawiania faktur VAT. Tylko jedna firma rozpoczęła rozliczanie dostaw opakowań poprzez fakturowanie sprzedaży i dokumentowanie zwrotów opakowań poprzez wystawianie faktur korygujących VAT. Firma ta traktuje przekazanie opakowań zwrotnych jako dostawę towarów i wystawia równolegle z dostawą fakturę VAT. Zwrot opakowań do dostawcy jest udokumentowany fakturą korygującą VAT. W oparciu o otrzymane ww. faktury Podatnik dokonuje odpowiednio zwiększenia lub obniżenia podatku należnego o wynikający z nich podatek naliczony, gdyż nabycie przedmiotowych opakowań jest związane z osiąganymi przez firmę przychodami.

Zdaniem Podatnika obrót opakowaniami zwrotnymi jest unormowany tylko w § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.Przepis ten - w opinii Strony - porusza jednakże kwestię istnienia umowy co do zwrotu opakowań. W opisywanym przez Podatnika stanie faktycznym taka sytuacja nie istnieje, gdyż nie są zawierane umowy z dostawcami, tym bardziej nie dotyczy to osób fizycznych - odbiorców detalicznych.Zdaniem Podatnika, przytoczone przepisy pomijają sprawę sprzedaży detalicznej towarów w opakowaniach zwrotnych, dlatego występują trudności z dostosowaniem tego typu sprzedaży do uregulowań dotyczących obrotu opakowaniami zwrotnymi, określonych w przepisach przytoczonego § 19 rozporządzenia. Trudności te wynikają z braku możliwości późniejszego fakturowania sprzedaży towaru osobie fizycznej (nie jest prowadzona ewidencja kupujących).

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, przepis przytoczonego § 19 należy interpretować, iż sprzedaż opakowania zwrotnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, nie później niż 60 - dnia od dnia wydania opakowań.

Podatnik dysponuje odczytem z komputera, który wykazuje miesięczne różnice, z powstania sald w obrocie opakowaniami zwrotnymi, w stosunku do obrotu towarowego (są to różnice wpływu lub wypływu gotówki z kasy z tytułu opakowań w stosunku do wydruku z kas fiskalnych). W skali danego okresu np. miesiąca występują dwie możliwości. Saldo wartości opakowań sprzedanych jest wyższe od salda wartości opakowań zwróconych lub saldo wartości opakowań zwróconych jest wyższe niż sprzedanych. W pierwszym przypadku - zdaniem Podatnika - sprzedano opakowania o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością sprzedaży i zwrotu. Natomiast w drugim przypadku, wartościowo nie dochodzi do sprzedaży opakowań w skali okresu.

Podatnik zwrócił się do tut. Organu o udzielenie odpowiedzi, czy ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących nabycie opakowań zwrotnych i czy jego rozumowanie jest prawidłowe.

Podatnik podnosi, iż zapłata kaucji nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, a jej zwrot nie stanowi przychodu podatkowego, w związku z powyższym powstaje wątpliwość, czy wartość netto z faktur dokumentujących zakup opakowań jest kosztem podatkowym. Jeśli by tak nie było, to nie jest możliwe obniżenie podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących nabycie opakowań zwrotnych na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik uważa jednak, że faktura wystawiona przez dostawcę nie dokumentuje naliczenia kaucji (np. takiej jaką Podatnik pobiera od odbiorców detalicznych), a dokumentuje nabycie opakowań zwrotnych. Natomiast opakowania zwrotne nie są wymienione w katalogu kosztów niebędących kosztami uzyskania przychodów (art. 23 § 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ), a ponadto są one związane z osiąganiem przychodów przez Podatnika (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie ma zatem przeszkód aby skierować wartość netto z faktur VAT do kosztów podatkowych i w konsekwencji do odliczenia podatku naliczonego VAT. Podatnik przyjął taki sposób do rozliczenia podatku VAT z tytułu sprzedaży opakowań zwrotnych.

Stanowisko tut. Organu:

Ustosunkowując się do przedstawionego powyżej stanu faktycznego i przedstawionego stanowiska w sprawie, zgodnie z którym Podatnik uważa, że ma prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących nabycie opakowań zwrotnych, stanowiących zdaniem Podatnika koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdza się co następuje:

Stosownie do art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

  1. suma kwot podatku naliczonego określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika : z tytułu nabycia towarów i usług,potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,od komitenta z tytułu dostawy towarów będących przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
  2. w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;
  3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
  4. kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 86 ust. 2 ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obniżenia podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Jak wynika z powołanych przepisów prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach VAT nie jest bezwarunkowe.Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT, w zakresie w jakim nabycia tych towarów i usług są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Jednocześnie nabycia te muszą stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wyjątek od tej zasady dla towarów i usług nie zaliczonych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przypadki, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik od jednego z dostawców towarów w opakowaniach zwrotnych, otrzymuje równocześnie faktury VAT, dokumentujące nabycie opakowań zwrotnych. Zwrot opakowań do dostawcy jest udokumentowany fakturą korygującą VAT. W oparciu o otrzymane ww. faktury Podatnik dokonuje odpowiednio zwiększenia lub obniżenia podatku należnego o wynikający z nich podatek naliczony, gdyż nabycie przedmiotowych opakowań jest związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe uregulowania oraz stan faktyczny przedstawiony przez Stronę należy stwierdzić, że podatek naliczony wykazany w fakturze dokumentującej nabycie opakowań zwrotnych stanowi dla Spółki podatek do odliczenia, o ile faktura ta dokumentuje wydatek zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

W związku z powyższym, stanowisko przedstawione przez Podatnika, w złożonym wniosku, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Dodatkowo
Pytanie podatnika