logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PSUS/PP-OIO/443-233/06/ŁG/126652
Data
2006-11-23
Autor
Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
faktura VAT
kaucje
odliczenie podatku od towarów i usług
opakowania zwrotne
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.10.2005r. (data wpływu 21.10.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 21.10.2005r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w dniu 19.01.2006r. wydał postanowienie znak: PSUS/PPOI/443/393/05/BPM/4725, w którym uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W dniu 18.09.2006r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał decyzję znak: IPB1-449/2/06/I/52856/06, w której uchylił ww. postanowienie Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, przekazując wniosek do ponownego rozpoznania przed organem pierwszej instancji.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się sprzedażą hurtową m.in. piwa w opakowaniach zwrotnych, za które określa się kaucję. Wspomniane produkty są nabywane bezpośrednio od producentów - w takiej sytuacji opakowania zwrotne są ich własnością, bądź też od innych hurtowników, którzy sami nabyli towar w opakowaniach zwrotnych od producentów. Piwo w tychże opakowaniach jest następnie sprzedawane do klientów hurtowych i detalicznych Spółki. Spółka przystąpi w najbliższym czasie do wystawiania faktur swoim kontrahentom z tytułu należności za niezwrócone opakowania zwrotne (zgodnie z podpisanymi umowami z klientami, termin zwrotu opakowań zwrotnych wydanych po 1 maja 2004r. został określony na dzień 30.04.2006r.) na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). W przedmiotowych umowach określono także kaucje za pobrane opakowania.
Ponieważ w najbliższym czasie termin zwrotu opakowań mija, jest prawdopodobne, że nie wszyscy kontrahenci zwrócą taką samą liczbę opakowań zwrotnych, którą uprzednio pobrali od Spółki a Spółka nie zwróci wszystkich opakowań, które pobrała od dostawców. W związku z powyższym Spółka będzie miała obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwróconych opakowań.

Pytania Spółki:

Czy w przypadku gdyby należności z wystawionych faktur przez dostawców Spółki z tytułu niezwróconych opakowań nie stanowiły dla Spółki kosztu uzyskania przychodu to czy Spółka miałby prawo do odliczenia podatku VAT z takich faktur ?

Stanowisko Spółki:

Zdaniem Spółki, jako podmiot otrzymujący faktury VAT z tytułu nieterminowego zwrotu opakowań, wystawiane m.in. przez Browar będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z w/w faktur na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, bowiem opakowania zwrotne są wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych. W tym wypadku nie będą miały zastosowania przepisy art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT, gdyż kaucja nie jest kosztem dla celów podatkowych - tym bardziej nie może być kosztem niestanowiącym kosztu uzyskania przychodów. Poza tym, Spółka jak i jej klienci w ogóle nie nabywają opakowań zwrotnych. Właścicielem ich przez cały czas pozostaje Browar w opisanym powyżej stanie faktycznym.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje po pierwsze podatnikowi, a po drugie jedynie „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych”. Oznacza to, iż można odliczyć podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Ponadto należy podkreślić, iż z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru (usługi), przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, powinno wynikać, że zakup dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika. Jednocześnie realizacja tego prawa została ograniczona warunkami określonymi w przepisie art. 88 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zatem, jeżeli poniesione wydatki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego) nie ma podstaw do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach z tytułu ich poniesienia.

W dniu 23.01.2006r. Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wydał w przedmiotowej sprawie w zakresie podatku dochodowego postanowienie, znak: PSUS/PB-RI-PDP/423/281/P/26/06/DW, w którym stwierdził, iż w przypadku, gdy Spółka została obciążona kwotą niezwróconych opakowań, tj. otrzyma fakturę od swojego dostawcy, wówczas powinna zaliczyć wynikającą z faktury wartość do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w dacie otrzymania faktury.

Zatem biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy oraz fakt, iż należności za niezwrócone opakowania są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak również fakt, że opakowania zwrotne były wykorzystywane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących kwotę należności z tytułu niezwrócenia w określonym terminie opakowań zwrotnych - na zasadach określonych w art. 86 i następnych ustawy o VAT.

Na gruncie obowiązujących przepisów należy stwierdzić, że stanowisko Spółki jest prawidłowe co do uznania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, natomiast uzasadnienie Spółki jest nieprawidłowe.

Niniejsze postanowienie - na mocy art. 143 § 2 pkt 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa - wydane zostało z upoważnienia Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu.

P O U C Z E N I E

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika