logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PUS.II/443/78/2006/RR
Data
2006-09-05
Autor
Podkarpacki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport bezpośredni
wywóz towarów
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 8, art. 41 ust. 4-9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest nieprawidłowe.

W dniu 6.06.2006r. Spółka złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług przedstawiając następujący stan faktyczny: Z. S.A. dokonuje sprzedaży wyrobów do kontrahenta ze Szwajcarii, lecz ich odbiorcą jest firma z Korei. Czyli nabywcą i płatnikiem jest T. Szwajcaria, odbiorcą K. Korea, warunki dostawy EXW. Odprawy celnej dokonuje Z. S.A. Posiadamy Kserokopię SAD3, gdzie jako nadawca/eksporter w polu nr 2 figuruje Z. S.A., jako odbiorca w polu Nr 8 figuruje K. Korea." Ostatecznym miejscem przeznaczenia towarów według otrzymanych zamówień jest Korea. Transport organizuje i ponosi koszty transportu firma T. Szwajcaria. T. nie potwierdził rejestracji dla celów podatku VAT na terenie Unii Europejskiej.

Pytanie podatnika - "Czy postępujemy prawidłowo naliczając podatek VAT w wysokości 22% w miesiącu dokonania sprzedaży, w sytuacji gdy nie posiadamy dokumentu SAD3 potwierdzającego wywóz poza terytorium Wspólnoty przed złożeniem deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym dokonaliśmy dostawy towarów?"

Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko: "Naszym zdaniem jest to eksport pośredni i zgodnie z art. 41 ustawy o VAT należy zastosować stawkę 22% dla dostawy tego towaru w miesiącu sprzedaży jak na terytorium kraju, w sytuacji gdy nie otrzymaliśmy dokumentu SAD3 potwierdzającego wywóz poza terytorium Wspólnoty przed dniem złożenia deklaracji za ten miesiąc. Zgodnie z art. 41 ust. 9 ustawy o VAT w miesiącu, w którym otrzymaliśmy dokument SAD3 potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dokonujemy korekty podatku należnego".

Stosownie do przepisu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą VAT, przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez: dostawcę lub na jego rzecz, lub nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

Ustawodawca definiując pojęcie eksportu towarów, dokonał rozróżnienia sytuacji, gdy będący przedmiotem wywozu towar jest wywożony przez dostawcę lub na jego rzecz oraz, gdy jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Sytuacja kiedy eksporter lub podmiot przez niego upoważniony sam dokonuje wywozu towarów z Polski poza terytorium UE, i na niego wystawione są dokumenty eksportowe jako zgłaszającego towar do odprawy celnej - stanowi tzw. eksport bezpośredni. Eksport pośredni natomiast ma miejsce wówczas, gdy wywóz towarów z terytorium Polski poza terytorium Wspólnoty, w wykonaniu dostawy towarów, jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium Polski lub na jego rzecz. W tym przypadku polski eksporter sprzedaje towar podmiotowi zagranicznemu, który wywozi je lub zleca ich wywóz poza granicę Wspólnoty.

W związku z powyższym - w opinii tutejszego Organu - ponieważ w wyżej opisanej sytuacji na dokumencie celnym (SAD 3) potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty jako eksporter widnieje Z. S.A., mamy do czynienia z tzw. eksportem bezpośrednim. W eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a) cytowanej wyżej ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 0% i stosuje się ją pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty (art. 41 ust. 4 i 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług). Jeżeli powyższy warunek nie został spełniony - zgodnie z art. 41 ust. 7 ww. ustawy - podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0% pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim mają zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Przepis ust. 7 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający procedurę wywozu - art. 41 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 7 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument (art. 41 ust. 9 ustawy o VAT). Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dokonując oceny prawnej przedstawionego stanowiska w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika