logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD/415-3/07
Data
2007-01-18
Autor
Urząd Skarbowy w Rawiczu
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych --> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
Słowa kluczowe
części zapasowe
opodatkowanie
przychód
samochód
sprzedaż
wyłączenie
zryczałtowany podatek dochodowy
Treść

W dniu 06.01.2007 r. r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem: czy osiągnięcie przychodu z tytułu sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych powoduje wyłączenie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych?

Zdaniem wnioskodawcy za moment utraty prawa do ryczałtu należy uznać moment uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcesoriów do pojazdów mechanicznych, albowiem określenie, że od 01.01.2007 r. opodatkowania w formie ryczałtu nie zastosują osoby osiągające w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych pozwala twierdzić, że momentem utraty prawa do opodatkowania jest fakt osiągnięcia z tegoż tytułu przychodu. Zatem do momentu, kiedy nie osiągnie się przychodu ze sprzedaży części i akcesoriów nie utraci się prawa do opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawiczu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz stanu prawnego uznał przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe.

Z dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu Skarbowego wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej pojazdów samochodowych, sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, transportu drogowego towarów pojazdami uniwersalnymi, wykonywaniu robót budowlanych murarskich oraz sprzedaży detalicznej artykułów używanych prowadzonych w sklepach. Pismem z dnia 20.01.2003 r. podatnik zawiadomił Naczelnika tutejszego Urzędu o zaprowadzeniu ewidencji przychodów i opłacaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do dnia złożenia wniosku o wydanie pisemnej interpretacji nie zmienił formy opodatkowania.

Zgłaszając prowadzenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej, podatnicy często w sposób bardzo szeroki określają jej przedmiot. W praktyce faktycznie wykonywana działalność obejmuje często tylko niewielki wycinek zarejestrowanej działalności.

Stosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlega ograniczeniom, w tym również związanym z rodzajem wykonywanej działalności. Okoliczności, których zaistnienie uniemożliwia opodatkowanie w formie ryczałtu, wymienia przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznej (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Stosownie do punktu 3 i 4 tego przepisu, w brzmieniu obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r. omawiane ograniczenie od 2007 r. dotyczyć będzie między innymi podatników, którzy wykonują działalność gospodarczą w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Przesłanką powodującą utratę prawa do opodatkowania ryczałtem jest uzyskanie przychodu z w/w działalności. Wyraźnie moment ten określa przepis art. 8 ust. 3 w/w ustawy, stanowiąc, że jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu ze wskazanych rodzajów działalności, prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych traci w roku podatkowym z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności.

Sam fakt zarejestrowania określonej działalności gospodarczej wykluczającej opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie pozbawia podatnika prawa do stosowania tej formy opodatkowania. Dopiero z dniem uzyskania pierwszego przychodu z takiej działalności podatnik utraci to prawo i będzie zobligowany stosować rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych.

Interpretacja powyższa została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Dodatkowo
Pytanie podatnika