logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DPP 0051-39/06
Data
2007-01-11
Autor
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Wyłączenia
Podatek od czynności cywilnoprawnych --> Przedmiot opodatkowania --> Wyłączenia
Słowa kluczowe
dostawca towaru
sprzedaż praw
sprzedaż przedsiębiorstwa
sprzedaż rzeczy
ustawa
wyłączenie
Treść

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm) w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 41 poz. 399 z późn.zm) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , w sprawie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowegow Kaliszu

stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest:

- prawidłowe w części dotyczącej nie zastosowania do transakcji zbycia przedsiębiorstwa ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży rzeczy w postępowaniu upadłościowym,

- nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa podatkiem od czynności cywilnoprawnych w pozostałym zakresie.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny :

W toku postępowania syndyk masy upadłości Spółki zamierza dokonać sprzedaży całego przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją przedsiębiorstwa zawartą w art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, a w szczególności nieruchomości i rzeczy ruchome, majątek obrotowy, wierzytelności, tajemnice przedsiębiorstwa etc. oraz księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą – w ramach toczącego się postępowania upadłościowego z opcją likwidacyjną. Sprzedaż będzie dokonana w trybie art. 316 i następnych ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

Wnioskodawca pyta, czy w przedstawionym stanie faktycznym do tej czynności prawnej będzie miała zastosowanie ustawa o podatku od towarów i usług w myśl art. 6 pkt 1 – a jeśli tak, to czy należny będzie podatek od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowa czynność zbycia przedsiębiorstwa samodzielnie sporządzającego bilans i dokonana w trybie art. 316 i następne prawa upadłościowego i naprawczego – wyłączona jest z zakresu opodatkowania podatkiem VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w przedmiotowej sprawie nie należy się podatek od czynności cywilnoprawnych wobec zapisu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Analiza przepisów prawa podatkowego w przedmiotowym zakresie wskazuje, że :

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

W świetle art. 55(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn.zm.) przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności :

1.oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa)

2.własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,

3.prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,

4.wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,

5.koncesje, licencje i zwolnienia,

6.patenty i inne prawa własności przemysłowej,

7.majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,

8.tajemnice przedsiębiorstwa,

9.księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo w rozumieniu powyższego artykułu kodeksu cywilnego.

Ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli czynność w ramach której następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tej czynności jak właściciel.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy uznać, że w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, sprzedaż przedsiębiorstwa mieści się w transakcjach wymienionych w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie podlega przepisom powyższej ustawy i nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych tekst jednolity z 2005r. (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 41 poz. 399 z późn.zm) nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Sprzedaż przez Syndyka przedsiębiorstwa w upadłości – jako całości- w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego, stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega przepisom powyższej ustawy, a zatem brak jest podstaw do zastosowania wyłączenia od podatku na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa wchodzą zarówno rzeczy, jak i nieruchomości i prawa majątkowe.

W myśl art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają temu podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Zatem wyłącznie sprzedaż rzeczy w postępowaniu upadłościowym nie podlega opodatkowaniu podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym należało stwierdzić jak w sentencji postanowienia.

Podkreśla się, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika