logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD-415/5250/GK-1/XXII-1/06/07
Data
2007-01-11
Autor
Urząd Skarbowy w Grajewie
Temat
Podatek dochodowy od osob fizycznych --> Koszty uzyskania przychodow --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodow
Słowa kluczowe
kaucje
opłata wstępna
rata leasingowa
Treść

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych w formie zasad ogólnych przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych. Jest Pan również zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług. W ramach tej działalności zawarł Pan 22 sierpnia 2006 r. umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest maszyna do robót budowlanych o wartości 912.525,- zł. Postanowienia tej umowy przewidują, iż zobowiązany jest Pan do uiszczenia opłaty wstępnej w kwocie 27.375,75 zł netto oraz kaucji w celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu odbioru przedmiotu leasingu oraz podpisania protokołu odbioru, nazwanej przez Pana ratą leasingową, w kwocie netto 246.381,75 zł, która zostanie rozliczona przy płatności pierwszej raty leasingowej. Jest ona kilkakrotnie większa od pozostałych rat leasingowych, które wynoszą 19.614,09 zł netto.W związku z tą umową pyta Pan: Czy od miesiąca września roku podatkowego 2006 ma ma Pan prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłaty leasingowe wynikające z w/wym umowy, w tym także miesiącu wrześniu 2006 opłatę wstępną w kwocie netto 27.375,75 oraz pierwszą ratę leasingową w kwocie netto 246.381,75 złotych.Przedstawiając własne stanowisko w sprawie stwierdził Pan, iż ponieważ maszyna do układania betonu jest związana z zakresem prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej, na podstawie art.22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma Pan prawo zaliczać opłaty leasingowe do kosztów uzyskania przychodu od miesiąca września 2006 r.

Dokonując oceny przedstawionego stanowiska, tut. organ podatkowy wyjaśnia co następuje:Stosownie do art.23b ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych /tj. Dz.U.z 2000 r Nr 14, poz. 176 zez zm./, opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust.2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki :- została zawarta na czas oznaczony i stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome,- suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadaco najmniej wartości początkowej środków trwałych.Natomiast z przepisu art. 23 j ust. 3 ww ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że kaucji nie zalicza się do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyska-nia przychodów korzystającego. Biorąc jednak pod uwagę, iż w niniejszym przypadku uiszczona kaucja - będąca co do zasady opłatą o charakterze zwrotnym - została, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu leasingu, rozliczona jako pierwsza rata leasingowa, utraciła ona tym samym charakter zwrotny.W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Mając powyższe na uwadze tut. organ podatkowy ocenia jako prawidłowe Pana stanowisko, iż wydatki dotyczące poszczególnych opłat leasingowych z tytułu opłaty wstępnej i rat leasingowych - w tym pierwszej raty leasingowej - stanowią koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko to zachowuje aktualność również po dniu 01.01.2007 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).

Dodatkowo
Pytanie podatnika