logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PUS.II/443/122/2006/RR
Data
2006-12-20
Autor
Podkarpacki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumenty przewozowe
dostawa wewnątrzwspólnotowa
dowód
stawki podatku
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 5, art. 13 ust. 1, art. 42 ust. 1, 3, 4 i 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2006r. znaku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.

W dniu 20.11.2006 r. Spółka F. złożyła do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług przedstawiając następujący stan faktyczny z którego wynika, że znacząca część produkcji jest dostarczana do odbiorców na terenie Unii Europejskiej. Do tych dostaw Spółka stosuje stawkę podatku VAT w wysokości 0% pod warunkiem, że na dzień złożenia deklaracji podatkowej za dany okres Spółka posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnatrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. Dla tej części dostaw, dla której dowody określone w art. 42 ust. 3 jednoznacznie nie potwierdzają dostaw wewnątrzwspólnotowych, Spółka stosuje dowody, o których mowa w art. 42 ust. 3 łącznie z dowodami wymienionymi w art. 42 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Dla tychże dostaw Spółka posiada różne zestawy dokumentów, które łącznie potwierdzają dostawy wewnątrzwspólnotowe.

Spółka we wniosku napisała, że: "Można wyróżnić następujące zestawy dokumentów stanowiące dowody w rozumieniu art. 42 ust. 1 pkt 2:

  1. Kopia faktury, specyfikacja sztuk ładunku podpisana przez odbiorcę, CMR podpisany przez przewoźnika (brak egzemplarza z podpisem odbiorcy, podpis odbiorcy widnieje na specyfikacji ładunku), dowód wpłaty
  2. Kopia faktury, specyfikacja sztuk ładunku, CMR podpisany przez przewoźnika (brak potwierdzenia odbiorcy), potwierdzenie dostawy przez odbiorcę na osobnym dokumencie w formie elektronicznej (e-mailowej) bądź papierowej oraz dowód wpłaty
  3. Kopia faktury, specyfikacja sztuk ładunku, ksero CMR z podpisem przewoźnika i odbiorcy oraz dowód wpłaty
  4. Kopia faktury, specyfikacja sztuk ładunku, potwierdzenie nadania przez kuriera DHL, potwierdzenie dostawy przez odbiorcę na osobnym dokumencie w formie elektronicznej (e-mailowej) bądź papierowej oraz dowód wpłaty
  5. Kopia faktury, specyfikacja sztuk ładunku, CMR z podpisem przewoźnika oraz pieczątka odbiorcy bez podpisu osoby odbierającej oraz dowód wpłaty
  6. Kopia faktury, specyfikacja sztuk ładunku (z potwierdzeniem odbioru towaru przez kierowcę i wpisaniem numeru rejestracyjnego środka transportu) oraz elektroniczne (mailowe) potwierdzenie dostawy przez odbiorcę, dowód wpłaty, przepustka jednorazowa potwierdzająca wjazd i wyjazd środka transportu z terenu Spółki wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu, zamówienie elektroniczne (mailowe)."

W uzupełnieniu wniosku Spółka pismem z dnia 14.12.2006 r. sprecyzowała, iż pkt 6 dotyczy wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez nabywcę przy użyciu zleconego przez nabywcę środka transportu, jak również wymieniła dodatkowe dokumenty które są w Jej posiadaniu i potwierdzają wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko: "W świetle powyższego stanu faktycznego, Spółka wnosi o potwierdzenie własnego stanowiska w sprawie, zgodnie z którym powyższe dowody uprawniają do stosowania stawki podatku VAT 0%."

Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ww. ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. Zgodnie z art. 42 ust. 1 przywoływanej ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

  1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
  2) podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 3 ustawy, dowodami o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

  1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów zlecany jest przewoźnikowi (spedytorowi),
  2) kopia faktury,
  3) specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

- z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Zgodnie z art. 42 ust. 4, w przypadku wywozu towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadać dokument zawierający co najmniej: - imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów; - adres, pod który przewożone są towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy; - określenie towarów i ich ilości; - potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju; - rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu - przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Stosownie zaś do przepisów art. 42 ust. 11 przywoływanej ustawy, w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

  1) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
  2) dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
  3) dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;
  4) dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Mając na uwadze powołane przepisy, należy stwierdzić, iż podstawowe znaczenie dla udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów mają dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 i ust. 4 przywoływanej ustawy podatkowej, natomiast dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 ww. ustawy, pełnią funkcję uzupełniającą, w przypadku, gdy dokumentacja podstawowa nie potwierdza jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy.

Jak wynika z przywoływanych powyżej przepisów, prawo podatnika do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 0 % uzależnione jest od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, iż doszło do wywozu towaru poza terytorium Polski. Istotą przywoływanych przepisów jest zobowiązanie Podatnika do udowodnienia, iż towary będące przedmiotem dostawy, rzeczywiście opuściły terytorium kraju, ze względu na korzystniejsze, niż w odniesieniu do dostaw krajowych, skutki podatkowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika