logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
IS.II/2-443/116/06
Data
2007-01-11
Autor
Izba Skarbowa w Rzeszowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku
Słowa kluczowe
odliczenie podatku od towarów i usług
podwykonawstwo
pomoc bezzwrotna
usługi geodezyjne
Treść

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 29.03.2006 r. znak: PUS II/443/4/06/MR, i uznaje stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 4.01.2006 r. za nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 4.01.2006r. znak: L.dz.G.I.08/06 (uzupełnionym pismem z dnia 10.02.2006r. znak: L.dz.G.I.83/06 oraz z dnia 2.03.2006r. znak: L.dz.G.I.137/06) Spółka z o.o. G. wystąpiła do Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - zwanej dalej ustawą VAT.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jako podwykonawca uczestniczy w zadaniu jakim jest wykonanie usług geodezyjnych. Na wykonanie tych usług Generalny Wykonawca zawarł umowę z Rządem RP, a zadanie to finansowane jest w 50% ze środków funduszu PHARE. Wraz z wynagrodzeniem Zamawiający zapłaci Generalnemu Wykonawcy kwotę podatku VAT zastrzegając jednocześnie, iż zarejestrowanie umowyw Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej skutkować będzie zastosowaniem obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 0%, do części wartości usługi finansowanej ze środków PHARE, po spełnieniu warunków określonych w Rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zmian.).

W przedmiotowym podaniu Strona sformułowała trzy pytania. Jedno z nich dotyczyło możliwości zakwalifikowania przychodów, sfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy, do przychodów zwolnionych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast dwa następne dotyczyły podatku od towarów i usług odnośnie: stawki podatku VAT dla wykonywanych na rzecz Generalnego wykonawcy usług oraz zasad odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu, związanych z tymi usługami. Odnośnie ostatniego zagadnienia Podatnik sformułował następujące pytanie: "Czy podatek VAT wynikający z faktur kosztowych (koszty związane z wykonywaną usługą) można odliczyć na zasadach ogólnych, mimo, że koszty w części dotyczącej przychodu zwolnionego nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu".

Według Jednostki przychód, z tytułu wykonywania usług na rzecz Generalnego Wykonawcy w części sfinansowanej ze środków funduszu PHARE, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie wymienionego przepisu. W związku z tym stawka podatku VAT wynosi dla wykonywanych usług 0%, a podatek wynikający z faktur "kosztowych" Spółka można odliczyć na zasadach ogólnych, pomimo, iż koszty związane z uzyskaniem przychodu zwolnionego nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Oceny stanowiska Jednostki, dotyczącego powyższych zagadnień, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dokonał odrębnymi posta-nowieniami. W szczególności, postanowieniem z dnia 29.03.2006 r. znak: PUS.II/443/4/06/MR, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uznał zaprezentowane przez Stronę stanowisko, odnośnie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur "kosztowych" za prawidłowe, pod warunkiem wystąpienia okoliczności wymienionych w przepisie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT.

Po rozpatrzeniu przedmiotowej sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, zważył, co następuje:

Z treści analizowanego orzeczenia wynika, iż organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Jednostki, iż Podatnik jako podwykonawca usług dokonuje takich samych kwalifikacji jak Generalny Wykonawca, u którego przychód w części sfinansowanej ze środków PHARE jest zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Takie stanowisko dało podstawę do stwierdzenia, iż Jednostka ma prawo do dokonania "potrąceń" w podatku od towarów i usług, po warunkiem wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT. W myśl przywołanego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Tut. organ nie zgadza się z takim stanowiskiem. Należy zauważyć, iż postanowieniem z dnia 7.04.2006 r. znak: PUS.I/423/5/06, wydanym w trybie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uznał stanowisko tejże Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za nieprawidłowe, stwierdzając, iż Wnioskująca jako podwykonawca, otrzymujący od Generalnego Wykonawcy płatności będące zapłatą za wykonane świadczenie, nie jest podmiotem spełniającym warunki zapisane w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W uzasadnieniu wymienionego orzeczenia nadmieniono, iż Spółka nie otrzymuje środków bezpośrednio od rządów państw obcych, międzynarodowych instytucji bądź organizacji, ani nie jest podmiotem objętym programem lub programami pomocowymi. Otrzymane przez podwykonawcę od Generalnego Wykonawcy (niebędącego podmiotem upoważnionym do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc), środki finansowe są zapłatą za wykonane świadczenie. W związku z tym dochody Spółki uzyskane w wyniku realizacji na rzecz Generalnego Wykonawcy usług nie będą podlegać zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W tej sytuacji stanowisko, iż Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku w oparciu o regulacje art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT, ponieważ brak możliwości zaliczenia wydatków związanych z nabyciem towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego, jest nieprawidłowe.

W przedstawionym stanie faktycznym, Podatnik, wykorzystując towary i usługi do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, tj. na zasadach ogólnych.

Dodatkowo
Pytanie podatnika