logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP II 443/1/322/51831/06
Data
2006-09-29
Autor
Dolnośląski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki
Słowa kluczowe
dokumentacja
dokumenty celne
eksport towarów
potwierdzenie
stawki podatku
wywóz towarów
Treść

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka dokonała sprzedaży selenu technicznego w miesiącu marcu 2006 r. na rzecz podmiotu w Chinach, na bazie dostawy CIP Rotterdam. Na zlecenie Spółki towar transportem samochodowym przewieziono z Polski do Holandii (list przewozowy CMR 003312 stanowi załącznik Nr 1 do wniosku). W Rotterdamie towar został załadowany na statek i odprawiony do Chin (Kupujący odprawę celną i załadunek na statek zlecił Agencji Celnej – kopia listu załadunkowego – konosamentu stanowi załącznik Nr 2). Ponieważ Spółka nie otrzymała oryginalnej karty 3 SAD dotyczącej potwierdzenia przez Urząd Celny w Rotterdamie wywozu towaru do Chin, zwróciła się z pismem do ww. Urzędu z prośbą o potwierdzenie wywozu selenu technicznego poza wewnątrzwspólnotowy obszar celny. W odpowiedzi z dnia 06.06.2006 r. Spółka otrzymała kserokopię karty 3 SAD z oryginalną pieczęcią Urzędu Celnego w Rotterdamie (zał. Nr 3). Spółka posiada również dowód bankowy potwierdzający wpływ zapłaty na konto Spółki za dostawę towaru (zał. Nr 4).
Zdaniem Podatnika, zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, warunkiem zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług jest posiadanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Przepisy ww. ustawy nie wskazują jednoznacznie o jaki dokument chodzi. W ocenie Spółki, posiadane dokumenty, w tym kserokopia karty 3 SAD z oryginalną pieczęcią urzędu celnego wyjścia stanowią podstawę uprawniającą Podatnika do zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług z tytułu wywozu towaru do Chin w ramach sprzedaży eksportowej.
W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonany przez:
a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.
Jak stanowi art. 41 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0 %. W myśl ust. 6 powyższego artykułu, stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów, o którym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Zgodnie z art. 41 ust. 11 ustawy, przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w eksporcie towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada kopię dokumentu, w którym urząd celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio.
Sposób potwierdzania wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty regulują przepisy rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19 października 1992 r.) oraz przepisy rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11 października 1993 r.). W myśl art. 793 ust. 2 ww. rozporządzenia Komisji (EWG), „urząd celny wyprowadzenia” oznacza:
a) w przypadku towarów wywożonych koleją, pocztą, drogą powietrzną lub drogą morską - urząd celny właściwy dla miejsca, w którym towary przejmowane są w ramach umowy przewozu w celu transportu do państwa trzeciego przez towarzystwo kolejowe, organy pocztowe, towarzystwo lotnicze bądź przedsiębiorstwo żeglugowe;
b) w przypadku towarów wywożonych rurociągami i w przypadku energii elektrycznej - urząd wyznaczony przez Państwo Członkowskie, w którym znajduje się siedziba eksportera;
c) w przypadku towarów wywożonych w inny sposób lub w okolicznościach nieobjętych lit. a) i b) - ostatni urząd celny przed opuszczeniem przez towary obszaru celnego Wspólnoty.
Stosownie do art. 793 ust. 3 powołanego rozporządzenia, urząd celny wyprowadzenia upewnia się, czy przedstawione towary są towarami zgłoszonymi, oraz nadzoruje i potwierdza ich fizyczne wyjście, poświadczając odwrotną stronę egzemplarza 3. Poświadczenie stanowi pieczęć z nazwą urzędu i datą. Urząd celny wyprowadzenia zwraca egzemplarz 3 osobie, która przedstawiła egzemplarz, z zamiarem jego zwrotu zgłaszającemu. W myśl art. 793 ust. 5 rozporządzenia, w przypadkach określonych w ust. 2 lit. a) urząd celny wyprowadzenia poświadcza egzemplarz 3 zgłoszenia wywozowego zgodnie z ust. 3, po opatrzeniu dokumentu przewozowego potwierdzeniem "Wywóz" w kolorze czerwonym i swoją pieczęcią. W przypadku regularnych linii żeglugowych, transportu bezpośredniego lub bezpośrednich lotów do państw trzecich przeznaczenia, jeżeli operatorzy są w stanie zagwarantować za pomocą innych środków prawidłowość przebiegu operacji, to umieszczenie potwierdzenia "Wywóz" nie jest wymagane.
Mając na uwadze powyższe, w ocenie tut. Organu podatkowego kserokopia karty 3 dokumentu SAD (jeżeli wynika z niej wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty) z oryginalną pieczęcią urzędu celnego wyjścia jest dokumentem, który w myśl art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi podstawę uprawniającą Podatnika do zastosowania odnośnie eksportu towarów stawki podatku w wysokości 0%. Stanowisko Spółki w tym zakresie jest zatem prawidłowe.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika