logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
IIUS-II-443/91/2006
Data
2006-10-30
Autor
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania
Słowa kluczowe
kaucje
odliczenie podatku od towarów i usług
opakowania zwrotne
sprzedaż towarów
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu pisma Podatnika z dnia 28.08.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postanawia uznać stanowisko Podatnika w sprawie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup opakowań za kaucją, w sytuacji, gdy ich wydanie i zwrot w sklepie detalicznym jest wykazywane jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zawarte w ww. piśmie za nieprawidłowe.

Jak wynika z treści pisma Spółka prowadzi handel detaliczny m.in. towarami w opakowaniach zwrotnych (butelki, transportery). Dostawca równolegle do faktury VAT dokumentującej sprzedaż towaru wystawia fakturę VAT na wartość kaucji za dostarczone opakowania zwrotne, zawierającą 22% podatek VAT. W przypadku zwrotu opakowań Spółka otrzymuje fakturę korygującą zmniejszającą kwotę podatku VAT. Przy sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym w sklepie detalicznym pobiera od odbiorców indywidualnych kaucję za opakowanie, której wartość nie jest dodawana do sprzedaży opodatkowanej, a umieszczana w części niefiskalnej paragonu fiskalnego. W przypadku zwrotu opakowań przez klientów indywidualnych zwracana jest im kaucja, co również rejestrowane jest poza funkcjami fiskalnymi kasy. Zatem obrót opakowaniami zwrotnymi przez sklepy detaliczne wykazywany jest jako niepodlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przedmiotem zapytania jest czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dokumentującej obrót opakowaniami kaucjonowanymi z dostawcą, w sytuacji, gdy wydanie i zwrot opakowań w sklepie detalicznym jest wykazywane jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. W ocenie Podatnika skoro obrót opakowaniami zwrotnymi nie służy sprzedaży opodatkowanej to nie ma on prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych za opakowania.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dokonując oceny prawnej zaprezentowanego stanowiska wyjaśnia:

Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż obrót opakowaniami zwrotnymi wydanymi za kaucję pomiędzy producentem, hurtownią a detalistą winien odbywać się zgodnie z przepisami § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Z treści pisma wynika, że dostawca Wnioskodawcy nie stosuje ww. przepisów przy dostawie towarów w opakowaniach zwrotnych wydanych za kaucją lub Wnioskodawca użył nieprecyzyjnych sformułowań do przedstawienia stanu faktycznego. Jednakże fakt ten nie ma większego znaczenia dla udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie dotyczące możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie opakowania zwrotnego w sytuacji, gdy u podatnika (detalisty) wydanie opakowań zwrotnych następuje za pobraniem kaucji i jest ewidencjonowane poza funkcją fiskalną kasy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług - art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

W art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zapisano, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy (wyłączenie nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie). Za koszty uzyskania przychodów na podstawie w/w przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można uznać jedynie te wydatki związane z prowadzoną działalnością, które łącznie spełniają następujące warunki: pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiągniętym przychodem, nie zostały wymienione w treści art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ich poniesienie zostało prawidłowo udokumentowane. Aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów to między wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, a ponadto winien on być gospodarczo uzasadniony.

Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż nabywa ona towary opakowane w opakowania zwrotne (butelki, transportery) dla celów swojej działalności gospodarczej, a więc nabycie opakowań zwrotnych jest też w sposób pośredni związane z prowadzoną przez nią sprzedażą w sklepach detalicznych i tym samym czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Jeśli dostawca stosuje przepisy § 19 cyt. powyżej Rozporządzenia w obrocie opakowaniami zwrotnymi wydanymi za kaucję to należność za niezwrócone dostawcy w wyznaczonym umową terminie opakowania zwrotne stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast, jeśli dostawca dokonuje dostawy towarów i dostawy opakowań zwrotnych, bez pobrania kaucji za wydanie tych opakowań, to podatnik nabywający te opakowania ponosi określony wydatek, który również stanowi koszt uzyskania przychodu i ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Podatnik dokonujący zwrotu tych opakowań do dostawcy otrzymuje od niego fakturę korygującą na zmniejszenie wartości dostawy i tym samym podatku należnego, co zobowiązuje go jako nabywcę do pomniejszenia podatku naliczonego zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 2 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy tut. organ podatkowy stwierdza, iż w przedmiotowej sprawie Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących kwotę należności z tytułu niezwrócenia opakowań zwrotnych lub z tytułu nabycia opakowań zwrotnych - na zasadach określonych w art. 86 i następnych ustawy o podatku od towarów i usług. Prawo do obniżenia kwot podatku należnego przysługuje w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzymała fakturę dokumentującą kwotę należności za niezwrócone opakowania zwrotne lub dokumentującą kwotę należności za dostawę opakowań zwrotnych (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług) lub w miesiącu następnym (art. 86 ust. 11 ustawy). Bez znaczenia pozostaje fakt, że Spółka sprzedając towar w opakowaniu zwrotnym w sklepie detalicznym, pobieraną za opakowanie kaucję wykazuje jako obrót niepodlegający opodatkowaniu. Zakup opakowań zwrotnych, udostępnianych następnie za kaucją należy traktować jako zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną towarów, w związku z tym podatek naliczony przy ich nabyciu podlega odliczeniu.

Dodatkowo
Pytanie podatnika