logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.IX/443-45/HM/06
Data
2006-11-24
Autor
Urząd Skarbowy w Przemyślu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> System zwrotu podatku podróżnym --> Warunki zwrotu
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> System zwrotu podatku podróżnym --> Podróżni
Słowa kluczowe
dokumenty
podróżni
potwierdzenie
stawka preferencyjna podatku
stawki podatku
wywóz towarów
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 126 ust. 1, art. 128 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 9.10.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

W dniu 10.10.2006 r . do tut. Urzędu wpłynął wniosek Strony w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 5.08.2006 r. został wystawiony dokument TAX FREE Nr 2006/JAR na nabywcę S.Y. W tym samym dniu podróżny wywiózł poza teren RP i wwiózł na teren Ukrainy 2 szt. telewizorów Panasonic, co zostało potwierdzone przez Urząd Celny Oddział w Korczowej. W miejscu zamieszkania podróżnego okazało się, że jeden z telewizorów jest zepsuty i podróżny w dniu 12.08.2006 r. wwiózł go na teren RP celem dokonania naprawy, co zostało odnotowane na TAX FREE przez Kierownika Zmiany pana Wojciecha P. Po naprawie ww. sprzętu klient w dniu 2.09.2006r. ponownie wywiózł przedmiotowy telewizor z terenu RP do Ukrainy, co potwierdził Kierownik Zmiany Pan Robert S.

Czy dokonane adnotacje funkcjonariuszy celnych (dotyczące ponownego wwozu i ponownego wywozu 1 szt. telewizora) są właściwe i wystarczające, aby dokonać wypłaty całej kwoty podatku VAT z przedmiotowej TAX FREE?

Zdaniem Podatnika, takie adnotacje są wystarczające.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu potwierdza prawidłowość stanowiska przedstawionego przez Stronę.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128. W myśl art. 128 ust. 1 ustawy o VAT zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1 (art. 128 ust. 2). Z kolei ust. 3 art. 128 ustawy stanowi, iż urząd celny potwierdza wywóz towaru na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz załączonego imiennego dokumentu TAX FREE wynika, że zakupiony przez podróżnego w dniu 5.08.2006 r. towar w postaci 2 telewizorów Panasonic o wartości brutto 9.660,02 zł w tym podatek VAT 1.741,97 zł, został w tym samym dniu wywieziony za granicę. Wywóz ten został potwierdzony przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator, czyli zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Fakt przywiezienia z powrotem do Polski przez podróżnego jednego telewizora celem naprawy i ponownego jego wywiezienia na Ukrainę został również odnotowany przez funkcjonariuszy celnych na przedmiotowym dokumencie TAX FREE .

Z uwagi na to, że na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług z zakresu przepisów dotyczących zwrotu podatku podróżnym, nie wynika jednoznacznie w jaki sposób ma być potwierdzony ponowny wywóz tego samego towaru w sytuacji wyżej opisanej, w ocenie tut. organu podatkowego przedmiotowy dokument TAX FREE zawierający potwierdzony w sposób przepisowy wywóz przez podróżnego 2 telewizorów, a następnie adnotacje funkcjonariuszy celnych potwierdzające zaistniałe zdarzenie, stanowi podstawę do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnemu w pełnej wysokości.

Dodatkowo
Pytanie podatnika