logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US-PP/443/16/06
Data
2006-11-21
Autor
Urząd Skarbowy w Sanoku
Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> System zwrotu podatku podróżnym
Słowa kluczowe
dokumenty
korekta podatku
podróżni
sprzedaż towarów
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 126 ust. 1, art. 128 ust. 1 i 2, art. 129 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek „T.” s.c. o interpretację zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku, po wnikliwej analizie stanowiska wnioskodawcy, który uważa, że skorygowanie podatku należnego dotyczącego sprzedaży towarów dla podróżnych w systemie TAX-FREE może nastąpić w miesiącu w którym spółka otrzyma dokument potwierdzający dokonanie wywozu postanawia uznać, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

W dniu 6.11.2006 r. „T.” s.c. zwróciła się z zapytaniem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z ze zwrotem podatku VAT na rzecz podróżnych wg zasad określonych w art. 126-130 ustawy z dnia 11.03.2004 r. Przedstawiając stan faktyczny Spółka podaje, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: handel detaliczny i hurtowy artykułami przemysłowymi, mechanika pojazdowa, usługi serwisowe. Spółka dokonuje również sprzedaży w systemie zwrotu podatku podróżnym TAX FREE, w związku z tym dokonuje zwrotu podatku VAT na rzecz podróżnych wg zasad określonych w art. 126-130 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednym z warunków dokonania tego zwrotu jest otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Wobec powyższego Spółka wnosi pytanie: „Czy jeżeli ww. dokument Spółka otrzyma w terminie późniejszym niż miesiąc w którym nastąpiła sprzedaż, to skorygowanie podatku należnego należy dokonać poprzez skorygowanie deklaracji w której wykazana dostawa na rzecz podróżnego czy dokonać korekty podatku należnego w miesiącu otrzymania potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty?”

Zdaniem Spółki właściwym jest rozwiązanie drugie to znaczy skorygowanie podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym Spółka otrzyma dokument potwierdzający dokonanie wywozu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z wniesionym zapytaniem z dnia 6.11.2006 r. i otrzymanym w dniu 6.11.2006 r., dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego po analizie przedstawionego przez „T.” s.c. stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie postanawia uznać iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 11.03.2004 r. osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128. W myśl art. 128 ust. 1 ustawy o VAT zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Podstawą do dokonania zwrotu podatku (art. 128 ust. 2), jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o którym mowa w art. 111 ust. 1.

Stosownie zaś do zapisu art. 129 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem, że: spełnił warunki, o których mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4 oraz przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument określony w art. 128 ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium Wspólnoty. Wg ust. 2 art. 129 cyt. ustawy o VAT, otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy. Przepis art. 129 ust. 2 nie określa precyzyjnie za jaki miesiąc należy dokonać korekty podatku należnego, wskazując jedynie uprawnienie do dokonania korekty podatku należnego, nie później niż przed upływem 6 m-cy, licząc od końca m-ca w którym dokonano dostawy.

Podatnik może zatem złożyć deklarację korygującą za miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż dla podróżnego, bądź też dokonać korekty podatku należnego w miesiącu, w którym otrzymał potwierdzenie wywozu towaru.

Wobec powyższego tut. organ podatkowy podziela stanowiska wnioskodawcy, która uważa, że skorygowanie podatku należnego dotyczącego sprzedaży towarów dla podróżnych w systemie TAX-FREE może nastąpić w miesiącu w którym spółka otrzyma dokument potwierdzający dokonanie wywozu.

Dodatkowo
Pytanie podatnika