logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
OG-005/208/2006/PP/443/94/104/2007
Data
2007-01-19
Autor
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego
Podatek od towarów i usług --> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku --> Rejestracja
Słowa kluczowe
łączenie spółek
Numer Identyfikacji Podatkowej
odliczenie podatku od towarów i usług
spółka komandytowa
sukcesja
Treść

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006 r. złożonego w tut. Urzędzie przez Spółkę w dniu 14.11.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczących podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 8.11.2006 r. złożonym w tut. Urzędzie w dniu 14.11.2006 r. Spółka wystąpiła do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie pisemnych wyjaśnień odnośnie stosowania przepisów podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zamierza wszcząć procedurę zmiany formy prawnej poprzez przekształcenie w spółkę komandytową w wyniku której wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej staną się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, a przekształcenie nie spowoduje zmiany w wartości wkładów posiadanych przez wspólników, ani też struktury udziałów. Przekształcana spółka nie będzie znajdować się w stanie likwidacji ani upadłości.

W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego Strona wnosi o odpowiedź na pytania:

1) Czy po stronie spółki przekształconej (komandytowej) wystąpi sukcesja praw i obowiązków spółki przekształcanej (z ograniczoną odpowiedzialnością), a w szczególności czy spółce przekształconej przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego VAT o ewentualną nadwyżkę tego podatku powstałą na skutek działalności spółki przekształconej (na zasadach ogólnych wyrażonych w art. 90-93 ustawy o VAT ?

2) Czy po stronie spółki przekształconej, jako następcy prawnego spółki przekształcanej wystąpi sukcesja numeru identyfikacji podatkowej NIP, tj. czy spółka przekształcona będzie miała prawo do posługiwania się numerem NIP nadanym spółce przekształcanej?

Zdaniem Jednostki Spółce przekształconej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę nadwyżki podatku naliczonego powstałą na skutek działalności spółki przekształcanej, a także Spółka stoi na stanowisku, iż konsekwencją przekształcenia z perspektywy VAT pozostaje konieczność złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy VAT. W opinii Spółki przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nie pociąga za sobą konieczności uzyskiwania przez spółkę przekształconą nowego numeru NIP.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytań Spółki Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki nie mającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Zgodnie z przepisem art. 93a § 2 przepis § 1 stosuje się do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej.

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową przewiduje art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Z treści tego przepisu wynika, że spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą) wymienioną w art. 1 § 2 wyżej cytowanej ustawy. W katalogu spółek handlowych znajduje się m.in. spółka komandytowa.

Zatem spółka komandytowa powstała w wyniku przewidzianego przez przepisy prawa trybu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staje się sukcesorem jej praw i obowiązków w zakresie prawa podatkowego. Również przepisy Kodeksu spółek handlowych (art. 553 § 1) wprowadzają analogiczne, jak art. 93a § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa rozwiązania prawne, w zakresie sukcesji praw i obowiązków podmiotu przekształcanego regulując dodatkowo sferę innych niż podatkowe zobowiązań prawnych i tak: spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1); spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (art. 553 § 2); wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3).

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego podziela stanowisko Jednostki w sprawie interpretacji przepisów podatkowych, iż w przypadku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, spółce przekształconej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę nadwyżki podatku VAT powstałą na skutek działalności spółki przekształcanej zgodnie z przepisami zawartymi w art. 90-93 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz iż podatnik jest zobowiązany zgłosić zmianę dotyczącą przekształcenia Spółki do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana - w myśl art. 96 ust. 12 ustawy o podatku VAT bowiem dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegają zmianie.

Naczelnik tut. Urzędu podziela również stanowisko Spółki w sprawie sukcesji numeru NIP. W myśl przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zmianami) numer identyfikacji podatkowej nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego z wyjątkiem:- przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy,- przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Zatem w myśl art. 1 § 2 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) wymieniającym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę komandytową w katalogu spółek handlowych, w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową następuje sukcesja NIP.

Dodatkowo
Pytanie podatnika