logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
OG-005/195/2006/PP/443-93/99/2007
Data
2007-02-02
Autor
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania
Słowa kluczowe
przyłączenie do sieci
stawki podatku
świadczenie usług
usługi rozprowadzania wody
wodociągi
Treść

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2006 r. Zakłdu Usług Komunalnych w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

W dniu 03.11.2006 r. do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Zakładu Usług Komunalnych o interpretację dotyczącą prawa podatkowego w zakresie podatku VAT.

Stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika we wniosku jest następujący :

Zakład Usług Komunalnych jest zakładem budżetowym i jednostką organizacyjną Urzędu Gminy utworzoną na podstawie przepisów o samorządzie gminnym. Zakład wykonuje zadania własne gminy z zakresu gospodarki komunalnej zwłaszcza zaspokajanie bieżących potrzeb mieszkańców gminy tj. dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Ponadto zakład wykonuje jeszcze inne zadania własne gminy na jej zlecenie określone w ustawie o samorządzie gminnym. Wodociągi zostały wybudowane ze środków gminy oraz komitetu społecznego mieszkańców poszczególnych wsi. Po zakończeniu budowy poszczególnych wodociągów gmina przekazywała Zakładowi sieci wodociągowe w trwały zarząd. Mieszkańcy, którzy chcą podłączyć się do sieci wodociągowej muszą wpłacić określoną kwotę na konto Zakładu i podłączenie wykonać na własny koszt. Zakład nie świadczy tego rodzaju usługi, jedynie wyraża zgodę na wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej.

Pytanie Podatnika brzmi: czy opłaty pobierane przez Zakład od osób, które nie brały udziału w kosztach budowy wodociągów realizowanych w ramach społecznych komitetów należy opodatkować, a jeżeli tak to jaką stawką 7% czy 22% Vat?

Stanowisko Podatnika:Zakład Usług Komunalnych uważa, że ponieważ nie świadczy w powyższym przypadku usługi tylko pobiera opłatę dlatego też nie powinien być naliczony podatek. Ponadto opłaty nie stanowią kryterium klasyfikacyjnego.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z treści pisma mieszkańcy którzy chcą podłączyć się do sieci wodociągowej muszą wpłacić określoną kwotę na konto Wnioskodawcy a Zakład Usług Komunalnych wyraża jedynie zgodę na wykonanie przyłącza do istniejącej już sieci wodociągowej. Przedmiotowe opłaty nie stanowią kryterium klasyfikacyjnego.

Wobec powyższego Naczelnik tut. Urzędu stoi na stanowisku iż w świetle art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy czynności przyłączenia do sieci wodociągowej należy kwalifikować jako świadczenie usług. Natomiast opłata za zezwolenie na przyłączenie się do sieci wodociągowej jako nierozerwalnie związana z usługami rozprowadzania wody PKWiU 41.00.2 podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez Zakład Usług Komunalnych Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach nie podziela stanowiska Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie.

Dodatkowo
Pytanie podatnika