logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
IIUS-II-443/92/2006
Data
2006-10-30
Autor
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące
Słowa kluczowe
kasa rejestrująca
kaucje
sprzedaż
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 111 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu pisma Podatnika z dnia 28.08.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, postanawia uznać stanowisko Podatnika w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wydawania opakowań zwrotnych w zamian za kaucję w sklepie detalicznym dla indywidualnych odbiorców, zawarte w ww. piśmie za prawidłowe.

Jak wynika z treści pisma Spółka prowadzi handel detaliczny m.in. towarami w opakowaniach zwrotnych (butelki, transportery). Dostawca równolegle do faktury VAT dokumentującej sprzedaż towaru wystawia fakturę VAT na wartość kaucji za dostarczone opakowania zwrotne, zawierającą 22% podatek VAT. W przypadku zwrotu opakowań Spółka otrzymuje fakturę korygującą zmniejszającą kwotę podatku VAT. Przy sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym w sklepie detalicznym pobiera od odbiorców indywidualnych kaucję za opakowanie, której wartość nie jest dodawana do sprzedaży opodatkowanej, a umieszczana w części niefiskalnej paragonu fiskalnego. W przypadku zwrotu opakowań przez klientów indywidualnych zwracana jest im kaucja, co również rejestrowane jest poza funkcjami fiskalnymi kasy. Zatem wydawanie opakowań zwrotnych w zamian za kaucję przez sklepy detaliczne wykazywane jest jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedmiotem zapytania jest czy wydawanie opakowań zwrotnych w zamian za kaucję w sklepie detalicznym dla indywidualnych odbiorców jest wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.

W ocenie Podatnika opisana powyżej czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie ma tu możliwości kontroli zwrotu opakowań w terminie 60 dni od dnia ich wydania.

Jak wynika z zapisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Kaucja - wg Słownika języka polskiego (PWN, W-wa 1996 r.) jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania. W świetle powyższej definicji należy stwierdzić, iż wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ustawy. Kaucja nie jest formą odpłatności, nie są to otrzymane pieniądze, choć rzeczywiście wpłynęły one do kasy lub na konto podatnika. Kaucja nie jest jednak własnością u otrzymującego, gdyż w przypadku wypełnienia zobowiązania podlega zwrotowi. Skoro więc wydawanie opakowań zwrotnych w zamian za kaucję nie jest sprzedażą w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sposób dokumentowania sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym określono w § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). W myśl tego przepisu jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Natomiast stosownie do ust. 2 § 19 cyt. rozporządzenia fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań, o których mowa w ust. 1, wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowań. W związku z powyższym w przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych wydanych za kaucją (pobraną bądź określoną) sprzedawca jest obowiązany do wystawienia faktury sprzedaży i odprowadzenia podatku od niezwróconych w terminie opakowań zwrotnych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w handlu detalicznym dokonując sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym nie sporządza się umowy na tę okoliczność ani nie wystawia się faktury przepis ten nie będzie miał zastosowania.

Jak wynika z zapisu art. 111 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dla rozliczeń opakowań kaucjonowanych, jako niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, prawidłowym będzie ewidencjonowanie tych czynności poza fiskalnymi funkcjami kasy (wpłata i wypłata gotówki), co nie będzie miało wpływu na wysokość obrotu, a w konsekwencji nie będzie rodziło obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Wg przedstawionego w piśmie stanu faktycznego, Spółka sprzedaje towary w opakowaniach zwrotnych w sklepach detalicznych. Kaucji za opakowania zwrotne nie dodaje do sprzedaży opodatkowanej, lecz umieszcza w niefiskalnej części paragonu. Zwrot opakowań również jest rejestrowany poza funkcjami fiskalnymi kasy. Wydawanie opakowań zwrotnych w zamian za kaucję dokonywane przez sklepy detaliczne wykazywane jest jako niepodlegające opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy tut. organ podatkowy stwierdza, iż w przedmiotowej sytuacji wydawanie opakowań zwrotnych w zamian za kaucję przez sklepy detaliczne nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dodatkowo
Pytanie podatnika