logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
U.S.PB/423-1/06
Data
2006-12-13
Autor
Urząd Skarbowy w Pyrzycach
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
amortyzacja
faktura VAT
koszty uzyskania przychodów
ogłoszenie upadłości
środek trwały
wartość początkowa
Treść

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach dokonując – na podstawie art. 14 a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) interpretacji art. 15 ust. 6 art. 16g ust. 1 pkt 1, art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.),

  • na podstawie stanu faktycznego zawartego we wniosku Spółki z o.o. w zakresie,
  • podwyższenia wartości środków trwałych uznaje przedstawione stanowisko za niezgodne z prawem.

Z przedstawionego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych stanu faktycznego i załączonej kserokopii do wniosku faktury VAT nr z dnia 08.05.2003 r. wynika, że spółka w 2003 roku nabyła od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą urządzenia techniczne, środki trwałe- maszyny na łączną wartość brutto: 192 000,00 zł. Zakupione środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych 01.07.2003 r i 01.08.2003 r. Według ewidencji środków trwałych ich wartość początkową przyjęto, w wysokości kwot netto wynikających wprost z faktury zakupu.

W dniu 4 marca 2004 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek ten został uwzględniony postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie nr z dnia 20.04.2004 r. Z załączonej kserokopii pozwu o ochronę wierzycieli w związku z niewypłacalnością dłużnika wynika, że przed ogłoszeniem upadłości firmy osoby fizycznej jej właściciel będąc jednocześnie prezesem zarządu spółki z o.o., a do 24 marca 2003 r. jej udziałowcem systematycznie uszczuplał swój majątek, darowując lub sprzedając jego składniki po zaniżonej wartości dla spółki z o.o.– łączna kwota sprzedaży 192 000,00 zł, Podatniczka–łączna kwota przedmiotu sprzedaży 105 900,00 zł.

Zarządca tymczasowy masy upadłości dłużnika osoby fizycznej pozwał Sp. zo.o. do sądu, określając łączną wartość przedmiotu sporu w kwocie: 438 000,00 zł. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie postępowanie sądowe w sprawie nr zostało zawieszone na zgodny wniosek stron. W dniu 24 lipca 2006 r. pomiędzy Syndykiem Masy Upadłości osoby fizycznej a Sp.zo.o., Podatniczką zawarto ugodę.

Zgodnie z jej treścią w celu zakończenia sporu sądowego Sp. z o.o. zobowiązała się do zapłaty na rzecz powoda: 300 000,00zł słownie (trzysta tysięcy złotych).

Według Podatnika o część tej kwoty wyrażonej w procentach, wyliczonej jako iloraz łącznej wartości zakupu środków trwałych:

  • 192 000,00 zł przez spółkę z o.o do łącznej wartości przedmiotu sporu- 438 000,00 zł, to jest:
  • 300 000,00zł x 43,83% = 131 490,00 zł należy skorygować wartość początkową zakupionych wcześniej środków trwałych.

Zgodnie z art. 15 ust.6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a – 16m.

Odpisów amortyzacyjnych, stosownie do art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Według art. 16g ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową środków trwałych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia.

Stosownie do postanowień art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 200 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Treść wyżej cytowanego przepisu wskazuje, że za cenę należną zbywcy należy rozumieć faktyczną wartość, którą podatnik jest zobowiązany przekazać w zamian za nabycie danego środka trwałego niezależnie od sposobu i terminów płatności przez nabywcę.

Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności” oznacza, iż katalog wydatków poniesionych w bezpośrednim związku z zakupem środka trwałego i powiększających jego wartość początkową jest otwarty, tak więc mogą mieć miejsce również inne, niewymienione wyżej koszty, które będą związane z nabyciem środka i zostaną naliczone (a więc będą znane co do rodzaju i kwoty) do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego w przypadku wskazanego w art. 16g ust. 3 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych katalogu kosztów zwiększających cenę nabycia, chociaż nie jest on zbiorem zamkniętym, mamy do czynienia wyłącznie z kosztami o charakterze techniczno-organizacyjnym, które mogą być poniesione jedynie w celu bezpośredniego wspomożenia lub usprawnienia czynności związanych z nabyciem środka trwałego, i to w zamkniętym przedziale czasowym, tj. do dnia przekazania tego środka do używania. W przedstawionym stanie faktycznym brak jest jakichkolwiek podstaw do zaliczenia do tej kategorii kosztów powiększających cenę nabycia zobowiązań nabywającego z tytułu zakupu środków trwałych, które powstały w wyniku sporu po dacie wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach informuje, że interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla strony, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organ kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie – zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Urzędu Skarbowego Pyrzycach.

Dodatkowo
Pytanie podatnika