logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US/22/POI/415/10/06/TP
Data
2006-12-28
Autor
Urząd Skarbowy w Przasnyszu
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
Słowa kluczowe
działalność gospodarcza
podatek liniowy
stosunek pracy
usługi na rzecz pracodawcy
wyłączenie
Treść

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.11.2006 r. ( uzupełniony w dniu 04.12.206 r. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu uznaje za prawidłowe stanowisko podatniczki w sprawie możliwości opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 09.11.2006 r. podatniczka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego .

W złożonym wniosku prosi o odpowiedź na pytanie czy w 2007 r, będzie nadal mogła płacić podatek liniowy , jeśli dodatkowo podejmie pracę na podstawie umowy o pracę w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, i będzie to praca tego samego rodzaju jak wykonywana w ramach działalności.

We wniosku sformułowała własne stanowisko w sprawie stwierdzając, że nie będzie mogła skorzystać z rozliczenie podatkiem liniowym tylko w przypadku, jeśli w ramach działalności wykona przynajmniej jedną usługę i wystawi fakturę za wykonaną usługę na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Jeśli natomiast nie wykona żadnej usługi dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej i nie wystawi żadnej faktury dla SP ZZOZ za świadczoną usługę odpowiadających czynnościom tym samym co w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to może rozliczać się według tej formy opodatkowania.

Mając na uwadze stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, że podatniczka prowadzi działalność gospodarczą i zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wybrała sposób opodatkowania uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2004-2006 o czym powiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu w terminie 20.01.2004 r.

W świetle art. 9a ust. 3 w przypadku „ jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania o którym mowa w ust. 2 uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom , które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników : wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacania zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek”.

Z treści tego przepisu wynika, że Podatnik traci prawo do opodatkowania podatkiem liniowym według stawki 19 % w przypadku świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadających czynnościom na rzecz zakładu pracy w którym jest lub był zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Zatem dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej prze podatniczkę mogą być opodatkowane podatkiem liniowym przy zatrudnieniu w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej, jeżeli nie będzie pani wykonywała usług odpowiadających czynnościom na rzecz SP ZZOZ.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu skarbowego w Przasnyszu stwierdza, że stanowisko Podatniczki w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa na powyższe postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w Przasnyszu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika