logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
USII/423/2/2007
Data
2007-01-22
Autor
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych
Słowa kluczowe
data zaliczenia
energia elektryczna
przyłączenie do sieci
środek trwały
Treść

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wynika, iż Spółka ponosi nakłady związane z przyłączeniem środków trwałych do sieci elektroenergetycznej Zakładu Energetycznego S.A. Przyłącza realizowane są zgodnie z prawem energetycznym, na podstawie umowy nr 5....... z dnia 26.10.06 r., zawartej między Zakładem Elektrycznym S.A a Spółką. Z umowy wynika, iż przyłączenie dotyczy instalacji Strażnicy Lotniskowej Straży Pożarowej oraz Wieży Kontroli Lotów Spółki do sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa Sieciowego.

Koszt opłaty przyłączeniowej ustalony jest w umowie łączącej strony przed rozpoczęciem budowy przyłączy.Uiszczenie opłaty za przyłączenie jest podstawą do podjęcia przez Przedsiębiorstwo Sieciowe prac związanych z przyłączeniem Podmiotu Przyłączanego do sieci elektroenergetycznej. Spółka uiszcza wstępną opłatę za przyłączenie w dwóch ratach: pierwsza stanowi 56% opłaty przyłączeniowej, druga rata stanowi 44%. Po ostatecznym wyznaczeniu wysokości opłaty za przyłączenie, Podmiot Przyłączony wniesie dopłatę do opłaty za przyłączenie, lub Przedsiębiorstwo Sieciowe zwróci nadpłatę za przyłączenie w terminie 30 dni od rozliczenia zrealizowanej inwestycji.

Spółka podała, iż w ramach prowadzonej inwestycji poniosła nakłady na Strażnicę Lotniskowej Straży Pożarnej oraz planuje poniesienie nakładów na nową Wieżę Kontroli Lotów. Zdaniem Spółki opłata za przyłączenie środków trwałych do sieci elektroenergetycznej Przedsiębiorstwa sieciowego ma charakter administracyjny i nie stanowi elementu kosztu wytworzenia przyłączonych składników majątku. Wobec powyższego jako koszt pośredni powinna obciążyć koszty bieżącej działalności spółki w roku poniesienia kosztu.

Ustosunkowując sie do przedstawionych powyżej kwestii, stwierdza się, co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (...).

Podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu. Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatników musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy. Związek ten może być natomiast bezpośredni lub pośredni, tzn. kosztem uzyskania przychodu będą wydatki, które mogą przyczynić się do powstania konkretnego przychodu oraz wydatki związane z funkcjonowaniem podatnika i wywiązywaniem się przez niego z obowiązków nałożonych innymi przepisami prawa.

Jednocześnie, zgodnie z przytoczonym przepisem, wydatki wymienione przez ustawodawcę w art. 16 ust. 1 - nawet jeżeli zostały poniesione w sposób celowy - nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Moment potrącania wydatków uznanych za koszty podatkowe, określony jest w przepisie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z regulacją tego artykułu, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą sie do przychodów danego roku podatkowego, chyba ze ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Z powyższego, (zdaniem organu podatkowego wynika), iż ustalając moment uznania wydatku za koszt podatkowy, rozstrzygnąć należy, czy istnieje możliwość powiązania tego wydatku z przychodem osiągniętym w roku podatkowym. Podatnik bowiem, jak to zauważono na wstępie niniejszego postanowienia, może ponosić koszty, które bezpośrednio wiążą się z konkretnymi przychodami osiągniętymi w roku podatkowym lub też może ponosić koszty mające pośredni wpływ na osiągane przez Podatnika przychody w ogóle. Wydatki powiązane bezpośrednio z osiągniętym przychodem należy uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów w roku (okresie) osiągnięcia przychodu - chyba, że nie można ich zarachować w tym roku. Natomiast wydatki wpływające na przychody Spółki w sposób pośredni należy uznawać za koszty podatkowe w okresie ich poniesienia, czyli zapłaty.

Stwierdzić więc należy, iż wydatki winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w następujących okresach rozliczeniowych:

1. w roku osiągnięcia przychodu, gdy wydatki związane są bezpośrednio z tym przychodem i w tym roku zostały poniesione,

2. w roku osiągnięcia przychodu, gdy wydatki związane są bezpośrednio z tym przychodem a zostały poniesione w okresie poprzedzającym rok uzyskania przychodu,

3. w roku osiągnięcia przychodu, gdy wydatki jeszcze nie zostały poniesione lecz związane są bezpośrednio z tym przychodem i w roku uzyskania przychodu były znane co rodzaju i kwoty oraz zostały zarachowane,

4. w przypadku, gdy koszt związany jest co prawda bezpośrednio z przychodem danego roku podatkowego, lecz w tym roku nie było możliwe jego zarachowanie, wówczas koszt potrąca sie w całości w okresie jego poniesienia,

5. w przypadku, gdy nie jest możliwe przyporządkowanie wydatku do konkretnego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym, koszt potrąca sie w całości w okresie jego poniesienia.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia należy rozstrzygnąć, czy wydatek ponoszony przez Spółkę na opłatę przyłączeniową stanowi koszt bezpośredni, czy raczej pośredni uzyskania przychodów. W związku z tym, iż nie sposób powiązać wydatków dotyczących opłaty przyłączeniowej z jakimś konkretnym przychodem osiągniętym przez Jednostkę w określonym momencie, należy stwierdzić, iż wydatki te będą wpływać na przychody osiągane przez Podatnika w sposób pośredni.

W opinii organu podatkowego, dla uznania, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z kosztem pośrednim uzyskania przychodu, bez znaczenia jest okoliczność, czy termin wpłaty raty opłaty przyłączeniowej jest uzależniony od terminu wykonania przyłącza przez Wykonawce, czy też nie jest zależny od tego terminu. Bowiem na podstawie regulacji art. 15 ust. 4 ustawy podatkowej, do uznania wydatków za koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia wystarczy brak możliwości powiązania opłaty przyłączeniowej z konkretnym przychodem osiągniętym przez Podatnika. Powiązania zaś tej opłaty przyłączeniowej - lub brak tych powiązań - z innymi czynnościami, które winien wykonać Wykonawca (wykonanie przyłącza), nie są związane w żaden sposób z przychodami osiąganymi przez Spółkę. Wobec czego, w przedstawionym stanie faktycznym, zachodzi sytuacja ponoszenia przez Podatnika wydatków związanych z całokształtem prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej. Będą więc te wydatki, zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy, mogły zostać potrącone przez Wnioskującą w kosztach uzyskania przychodów w dacie poniesienia.

W związku z powyższym stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa niniejsze postanowienie zawiera interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dla opisanego przez Spółkę w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego i w stanie prawnym obowiązującym w 2006 roku. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14 b § 1 i § 2 w/w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika