logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1407/N-005/US/50/06/DD
Data
2007-02-19
Autor
Urząd Skarbowy w Grójcu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy
Słowa kluczowe
opłata administracyjna
podatek od towarów i usług
starostwo
usługi geodezyjne
zadania publiczne
Treść

P o s t a n o w i e n i e

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego,

p o s t a n a w i a:

zawarte we wniosku stanowisko podatnika uznać za prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

W rozpatrywanym wniosku zapytający zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny:

W ramach kompetencji własnych zapytujący dokonuje czynności materialno-technicznych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, i z tego tytułu pobiera opłaty za czynności związane z uwzględnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z operatu ewidencyjnego wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wysokość opłat pobieranych z tego tytułu określona została w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 115, poz.1209).

W tym stanie sprawy wnioskodawca zwraca się z zapytaniem: czy czynności wykonywane na podstawie ww. rozporządzenia są wyłączone spod działania ustawy o podatku od towarów i usług?

Zdaniem zapytującego pobierane opłaty za ww. czynności nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług albowiem są to opłaty administracyjne, a nie sprzedaż usług w rozumieniu ustawy o VAT.

Przy tak określonym stanie faktycznym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu stwierdza, co następuje:

Na wstępie organ podatkowy wskazuje, iż opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane są wg zasad określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz.333), a nie, jak podano we wniosku,

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115, poz.1209).

Ten ostatni akt prawny utracił moc z chwilą wejścia w życie powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury, tj. 24 marca 2004r.

Odnosząc się do samego wniosku Naczelnik stwierdza, iż zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wykonywane przez wnioskodawcę czynności związane z udostępnieniem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz.2027), należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, za wykonanie których pobierane są opłaty określone w rozporządzenia Ministra Infrastruktury, o którym mowa wyżej.

Opłata za ww. czynności jest, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, daniną publiczną, obowiązek jej wniesienia wynika bowiem z przepisów o charakterze publicznoprawnym.

Reasumując – jeżeli podatnik, będący organem władzy publicznej, który na mocy przepisów prawa został zobligowany do wykonywania określonej czynności, za którą pobiera ściśle określoną opłatę, to czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze wymienione Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu orzekł jak na wstępie.Niniejsze postanowienie wydano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez zapytującego oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień jego wydania.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowo
Pytanie podatnika