logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
447000-PA-9100I-17/06/07/10498/AF
Data
2007-01-23
Autor
Urząd Celny w Ciechanowie
Temat
Podatek akcyzowy --> Przepisy szczegółowe --> Paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz
Podatek akcyzowy --> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi --> Procedura zawieszenia poboru akcyzy
Słowa kluczowe
Administracyjny Dokument Towarzyszący
akcyza
dokumenty handlowe (dokumentacja handlowa)
wyroby akcyzowe zharmonizowane
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 14.11.2006 r. (data wpływu 20.11.2006 r.), uzupełniony pismem z 01.12.2006 r., dotyczący stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm./

Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowiep o s t a n a w i a

uznać stanowisko, że:

przemieszczanie na terytorium kraju, towaru w postaci mieszaniny węglowodorów wyprodukowanych w składzie podatkowym, o kodzie PKWiU 24.66.32-90.00 którego stawka podatku akcyzowego wynosi zero i wymienionego w załączniku do rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy), jeżeli towar w tej postaci będzie zużyty do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych - może być realizowane na podstawie dokumentów handlowych.

za prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

W dniu 20.11.2006 roku do Naczelnika Urzędu Celnego w Ciechanowie wpłynął wniosek /uzupełniony pismem z 01.12.2006 r./ złożony przez firmę XXXXXXXXXXXX XX.XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, zwaną dalej Podatnikiem z zapytaniem, czy produkowany przez Podatnika towar (komponent, mieszanina węglowodorów, szeroka frakcja KTS-F) może być przemieszczany w kraju do rafinerii lub innego odbiorcy na podstawie dokumentów handlowych, bez zastosowania dokumentów ADT.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podatnika zobowiązany jest do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, natomiast na podatniku ciąży obowiązek wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w ramach prowadzonej działalności zajmuje się produkcją wyrobu akcyzowego zharmonizowanego- komponent, mieszanina węglowodorów, szeroka frakcja KTS-F. Produkt ten wymieniony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. /Dz. U. nr 181, poz. 1876/ pod poz. 21 (preparaty przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych itp.) pod symbolem PKWiU 24.66.32-90.00, który jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, objętym zerową stawka akcyzy. Podatnik posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Produkowany przez Podatnika towar nie nadaje się do zastosowania jako dodatek do paliw czy smarów, nie można go zatem użyć bezpośrednio do tych celów. Stanowi on jedynie półprodukt – surowiec, który dopiero po przetworzeniu na specjalistycznej instalacji w rafinerii może być zastosowany jako dodatek do paliw czy smarów. Obecnie Podatnik wyprowadza ww. towar ze składu na podstawie dokumentu ADT, co uniemożliwia sprzedaż towaru (szeroka frakcja KTS-F) odbiorcom, którzy nie posiadają statusu składu podatkowego.

Zdaniem Podatnika ww. wyrób akcyzowy (komponent, mieszanina węglowodorów, szeroka frakcja KTS-F) może być przemieszczany w kraju do rafinerii lub innego odbiorcy na podstawie dokumentów handlowych, bez zastosowania dokumentów ADT.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy oraz obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego Naczelnik Urzędu Celnego postanowił uznać przedstawione przez Podatnika stanowisko za prawidłowe, co uzasadnia się następująco:

Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania /Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm./, zwanego dalej rozporządzeniem nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych określonych w załączniku do rozporządzenia, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 2b ust. 1. Stosownie do § 2a ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 2a ust. 1 rozporządzenia, produkowanych i przemieszczanych na terytorium kraju, do których stosuje się stawkę podatku inną niż stawka 0, z wyjątkiem wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713, nie stosuje się § 2a ust. 1 rozporządzenia.

W załączniku do rozporządzenia (wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy) pod poz. 21 wymieniono preparaty przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych itp.(PKWiU 24.66.32).

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm./, minister właściwy do spraw finansów publicznych wydał rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego /Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm./. W załączniku nr 1 do przedmiotowego rozporządzenia (tabela stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju) dla towaru o kodzie PKWiU 24.66.32-90.00 nie została wskazana stawka podatku akcyzowego w poz. 1-28, zatem należy zastosować poz. 29; wyroby niewymienione w poz. 1-28 objęte są stawką zero.

Dokonując analizy opisanego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że w przypadku przemieszczania na terytorium kraju wyrobu akcyzowego o symbolu PKWiU 24.66.32-90.00 objętego stawką zero podatku akcyzowego, wyprodukowanego w składzie podatkowym i wymienionego w załączniku pod poz. 21 do rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania, w przypadku wyżej wymienionym niezastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy jest możliwe pod warunkiem, że ww. wyrób akcyzowy będzie zużyty do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że procedura przemieszczania na terytorium kraju, towaru w postaci mieszaniny węglowodorów wyprodukowanych w składzie podatkowym o kodzie PKWiU 24.66.32-90.00 którego stawka podatku akcyzowego wynosi zero i wymienionego w załączniku do rozporządzenia w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do których nie stosuje się procedury zawieszenia poboru akcyzy), jeżeli towar w tej postaci będzie zużyty do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, może być realizowana na podstawie dokumentów handlowych.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie postanawia uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku za prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika