logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PDP/423-2/07/13082
Data
2007-02-21
Autor
Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych
Słowa kluczowe
łączenie
środek trwały
wartość początkowa
Treść

Spółka w złożonym wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka zamierza połączyć 2 sieci cieplne o tych samych stawkach amortyzacyjnych w 1 dużą magistralę ciepłowniczą traktując ją jako obiekt zbiorczy czyli zespół przewodów rurociągowych, spełniających w procesie dystrybucji ciepła tą samą funkcję. Wyżej wymienione środki trwałe należą do obiektów inżynierii lądowej i wodnej i należą do grupy II środków trwałych wg KŚT. Łączenie sieci cieplnych o tych samych stawkach amortyzacyjnych z wykazu nastąpi w szyku rozstawnym czyli sumując poszczególne wartości początkowe i przypadające na nie umorzenie. Magistrala ciepłownicza amortyzowana będzie za pomocą dotychczasowej stawki.Przykład.Przed Połączeniem środków trwałych:1.Sieć cieplna A, rok produkcji 1992. Stawka amortyzacyjna 4 % -metoda liniowa Wartość pocz.: 200.000 Umorz. 200.000 Netto: 0,00 Amort. m-czna: 0.00 Stawka 4% 2. Sieć cieplna B, rok produkcji 1997. Stawka amortyzacyjna_4% -metoda liniowa Wartość pocz.: 50.000 Umorz. 10.000 Netto: 40.000 Amort. m-czna: 166,66 Stawka 4% Po połączeniu środków trwałych:l Sieć cieplna AB, rok produkcji 1992 + 1997. Stawka amortyzacyjna 4% -metoda liniowa Wartość pocz.: 250.000 Umorz.: 210.000 Netto: 40.000 Amort. m-czna: 833,33 Stawka 4%Wykazanie różnic w amortyzacji 2 sieci cieplnych jako samodzielnych obiektów, a magistrali ciepłowniczej o tej samej stawce amortyzacji 4 % -metoda liniowa w układzie miesięcznym:1.Amort.m-czna Sieci A 0,00 + Amort. m-czna Sieci B 166,66 = 166,662.Amort.m-czna Sieci AB 833,33 = (-)833,33Różnica : (-)666,67Po połączeniu w 1 środek trwały (obiekt zbiorczy) nastąpi wzrost miesięcznego odpisu amortyzacyjnego o 666,67 zł.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik pyta o: ustalenie wartości początkowej łączonych środków trwałych w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Stanowisko podatnika: W swojej ocenie Spółka uważa że, może połączyć środki trwałe o tych samych stawkach amortyzacyjnych w 1 magistralę ciepłowniczą, w szyku rozstawnym czyli sumując przypadające wartości początkowe i umorzenie w nowoutworzony tzw. obiekt zbiorczy czyli zespół przewodów rurociągowych, ponieważ spełnia on w procesie dystrybucji ciepła tą samą funkcję. Ustalona w ten sposób wartość początkowa i umorzenie jest prawidłowe przy zachowaniu dotychczas stosowanej stawki amortyzacyjnej (przykład powyżej 4%). Amortyzacja miesięczna w wysokości 833,33 zł stanowi koszt uzyskania przychodu.Nasze stanowisko opieramy na przepisach dotyczących klasyfikacji środków trwałych Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) - Dz. U. Nr 112, poz. 13l7 i z 16.11.2004 r. zmieniające rozp. w sprawie zmian KŚT - Dz. U. Nr 260, poz. 2589 gdzie dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt tzw. obiekt zbiorczy, którym może być np. zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp. oraz na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

W przedstawionym stanie faktycznym tut. organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c tej ustawy, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, m.in. maszyny, urządzenia, inne przedmioty - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.Ze stanu faktycznego przedstawianego we wniosku wynika, iż podatnik zamierza połączyć 2 sieci cieplne o tych samych stawkach amortyzacyjnych w 1 dużą magistralę ciepłowniczą traktując ją jako obiekt zbiorczy, czyli zespół przewodów rurociągowych, spełniających w procesie dystrybucji tą samą funkcję. W wyniku tego Spółka chciałaby zsumować wartości początkowe oraz przypadające umorzenie ww. środków trwałych i od tak ustalonej łącznej wartości dokonywać odpisów amortyzacyjnych. W przedstawionym stanie faktycznym podatnik dokonywał odpisów amortyzacyjnych od każdej sieci cieplnej osobno, tak więc należy uznać, że każda sieć spełniała warunki wymienione w wyżej cytowanym art. 16a ust. 1, a tym samym, w dniu przyjęcia do używania stanowiła osobny środek trwały. Stosownie do przepisu art. 16h ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór, suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Możliwość ewentualnych modyfikacji wyżej wymienionych danych powinna wynikać wprost z przepisów ustawy, tak jak ma to miejsce w szczególności w przypadku ulepszenia zwiększającego wartość początkową (art. 16g ust. 13 ww. ustawy) albo odłączenia lub przyłączenia części składowej lub peryferyjnej do środka trwałego (art. 16g ust. 16 i 17 tej ustawy). Wobec powyższego skoro w ustawie pdop brak uregulowań dotyczących łączenia środków trwałych, podatnik winien do czasu całkowitego umorzenia odrębnie amortyzować poszczególne sieci cieplne, traktując je jako samodzielne środki trwałe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika