logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP-443/09/2007/IPP
Data
2007-02-20
Autor
Urząd Skarbowy w Pleszewie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy
Słowa kluczowe
komputery
powiat
przekazanie nieodpłatne
wyłączenie
zwolnienia z podatku od towarów i usług
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x złożonym przez Starostwo Powiatowe w X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie

uznaje za prawidłowe stanowisko Starostwa Powiatowego w X dotyczące wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nieodpłatnego przekazania sprzętu do wyposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w X w ramach realizacji zadań nałożonych na Powiat odrębnymi przepisami prawa.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z Waszym wnioskiem z dnia x dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytania postawione w w/w wniosku o treści: Czy w sytuacji, kiedy Powiat zakupił sprzęt, który służy do realizacji zadań nałożonych na Powiat odrębnymi przepisami prawa, a jednocześnie dla realizacji których Powiat został powołany stosuje się wyłączenie z opodatkowania, przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. ) ?

Stan faktyczny: W celu wyposażenia pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w X, Powiat X dokonał w 2006 roku zakupu: pionowego centrum obróbkowego DECKEL MAHO DMC 635V, 10 stanowisk komputerowych oraz specjalistyczne oprogramowanie systemowe. Sprzęt zakupiono w celu realizacji przypisanego Powiatowi w art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze zm. ) zadania własnego polegającego na edukacji publicznej. Celem strategicznym modernizacji wyposażenia pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie w CKPiODN w X jest bowiem dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy Południowej Wielkopolski. Nowoczesna pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie wyposażona w sprzęt specjalistyczny umożliwi kształcenie młodzieży w ramach programu edukacyjnego CKPiODN, który został dostosowany do potrzeb lokalnych i regionalnych przyszłych pracodawców. Program edukacyjny CKPiODN w X zapewni wykwalifikowanie specjalistów operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, zapewni luki w postaci braku specjalistów operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie CNC na regionalnym rynku pracy oraz bezpośredni transfer absolwentów CKPiODN w X do obejmowania samodzielnie rzeczywistych stanowisk pracy w zakładach pracy. Zakupiony sprzęt służący edukacji Powiat przekazał nieodpłatnie dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w X, dla którego jest organem prowadzącym zgodnie z art.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Stanowisko podatnika: Wobec tego, że zakupiony sprzęt służy Powiatowi do realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, a jednocześnie dla realizacji których Powiat jest powołany - zdaniem składającego wniosek – w przedstawionym wyżej przypadku stosuje się wyłączenie z opodatkowania, przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm. )

Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 roku nr 54, poz. 535 ze zm. ), podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i re-zultat tej działalności. Działalność gospodarcza, w myśl przepisu art. 15 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów za-robkowych.

Stosownie do przepisu art. 15 ust 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy, w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wyłączenie ze statusu podatnika nie ma zastosowania, gdy organ władzy publicznej lub urząd obsługujący ten organ wykonuje jakiekolwiek czynności, w tym objęte na podstawie przepisów prawa jego urzędowymi kompetencjami, na podstawie umów cywilnoprawnych. Podobne stanowisko w przedmiotowej sprawie zawarł Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z dnia 3 stycznia 2007 roku skierowanym do tut. Organu, w którym stwierdza co następuje: cyt. „ Ustosunkowując się do kwestii opodatkowania nieodpłatnego przekazania zakupionego sprzętu i oprogramowania na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wyjaśniam: Jeżeli czynność przekazania mienia ruchomego w formie darowizny lub użyczenia, zarówno własnym jednostkom organizacyjnym, jak i jednostkom, dla których gmina jest organem założycielskim odbywa się w ramach nałożonych przez nią obowiązków wynikających z odrębnych ustaw, należy ją oceniać w oparciu o regulację art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U nr 54, poz. 535 ze zm. ). W myśl tego przepisu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności cywilnoprawnych. W opisanym przypadku czynność powyższa nie powoduje więc powstania obowiązku podatkowego.”

W przedstawionym stanie faktycznym stanowisko Starostwa Powiatowego w X dotyczące wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nieodpłatnego przekazania sprzętu do wyposażenia pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w X w ramach realizacji zadań nałożonych na Powiat odrębnymi przepisami prawa jest prawidłowe co orzeczono w sentencji niniejszego postanowienia.

Powyższe postanowienie wydano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia – ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji.Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika