logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
II US-II/443/96/2006
Data
2006-11-20
Autor
Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
dokumenty przetargowe
opodatkowanie
przetarg
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 6, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu pisma Podatnika z dnia 31.08.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym stwierdza dokonując oceny prawnej stanowiska Podatnika zawartego w piśmie wymienionym powyżej dotyczącego opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności odpłatnego przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że jest ono nieprawidłowe.

Urząd Miejski, jako jednostka organizacyjna gminy, organizująca przetargi dotyczące realizacji inwestycji gminnych, zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Urząd organizuje przetargi dotyczące realizacji inwestycji gminnych. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) Urząd przekazuje odpłatnie oferentom specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Cena obejmuje koszty jej wydruku oraz przekazania. Strona zwróciła się zatem z pytaniem, czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przekazanie oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będące jednym z etapów zorganizowanego przetargu należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca wyraził stanowisko, iż udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach procedury przetargowej nie jest dostawą towaru ani świadczeniem usług, a zatem nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, jak również w zakresie wykonywania tej czynności Urząd nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Strona podniosła, że wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie następuje w wyniku zawartej w tym celu odrębnej umowy o charakterze cywilnoprawnym. Jest to tylko jeden elementów (etapów) postępowania prowadzonego zgodnie z nałożonymi obowiązkami ustawowymi. Jest to jeden z wielu dokumentów związanych nieoderwalnie z procedurami zamówień publicznych.

Tut. organ podatkowy dokonując oceny prawnej tak zaprezentowanego stanowiska stwierdza, co następuje:

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 przez „świadczenie usług” rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 cyt. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W świetle wskazanych unormowań organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze: podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich przepisami prawa oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. Kryterium rozdziału stanowi zatem charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym (załatwianie tzw. spraw urzędowych) wyłączają te podmioty z kategorii podatników, a czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują, że podmioty te są podatnikami podatku od towarów i usług, a realizowane przez nich odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są podatnikami w sferze ich aktywności cywilnoprawnej.

Odnosząc omówione regulacje na grunt analizowanej sprawy wskazać należy, iż odpłatne przekazanie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje w oparciu o regulacje zawarte w art. 42 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, na zamawiającym ciąży obowiązek przekazania wykonawcy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i może on żądać opłaty za udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak w wysokości nieprzekraczającej kosztów jej druku i przekazania. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wskazana przez Stronę czynność mieści się w sferze cywilnoprawnych stosunków łączących zamawiającego z potencjalnymi wykonawcami, bowiem treść powołanego powyżej przepisu zawiera jedynie wskazówki co do ustalenia ceny (opłaty) za materiały, stanowiąc o braku możliwości zawarcia w tej cenie zysku; zamawiający może ustalić cenę za specyfikacje nawet na niższym poziomie, niż wynika to ze sporządzonej kalkulacji kosztów. A zatem fakt dokonywania tego rodzaju czynności nie wyklucza jednostki z kategorii podatników VAT. Czynność odpłatnego przekazania oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia - jako czynność objęta zakresem statutowej (podstawowej) działalności danej jednostki została sklasyfikowana przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi jako usługi ustawodawcze i wykonawcze terenowych organów administracji publicznej (PKWiU 75.11.11-00.20). Klasyfikacja ta nie przesądza o zwolnieniu czynności odpłatnego przekazywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bowiem na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU (zał. Nr 4 do ustawy – poz. 6) zwolnione od podatku VAT są usługi objęte symbolem PKWiU ex 75, tj. usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych – wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Reasumując: zorganizowanie dla własnych potrzeb przetargu, którego jednym z etapów jest odpłatne udostępnienie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest świadczeniem usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności wykonywane przez strony mają charakter cywilnoprawny, usługi te nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie przepisów ustawy, a zatem podlegają one opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 22% - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PTU.

Dodatkowo
Pytanie podatnika