logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US IB/415-4/07
Data
2007-02-08
Autor
Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Wyłączenia przedmiotowe
Słowa kluczowe
opodatkowanie dochodów
podział majątku dorobkowego
spłata
udział strony
wyłączenie
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja oodatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dn. 16.01.2007r. uzupełnione w dniu 06.02.2007r. jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 16.01.2007r. zwróciła się Pani o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pani indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w wyniku rozwodu nastąpił podział majątku wspólnego małżonków z tytułu, którego przyznano Pani na wyłączną własność spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 80.000,00 zł oraz kwotę 40.000,00 zł, płatną w 2 ratach.

Pani zdaniem kwota 40.000,00 zł., którą otrzymała Pani od byłego męża tytułem wyrównania udziałów stron w majątku wspólnym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie, po sprawdzeniu dyspozycji wynikających z przepisów art. 14a § 1 i § 2 wyżej powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa, udziela poniższej interpretacji.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

W oparciu o powołany przepis, zauważyć należy, iż przychód ze źródeł określonych przez Panią nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych powyższą ustawą.

Tutejszy organ podatkowy informuje jednocześnie, iż prawne podstawy ustrojów majątkowych obowiązujących między małżonkami zostały określone w ustawie z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w 2006r. Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa - interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie art. 14b § 5 w/w ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika