logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DWUS DP-443-6/07
Data
2007-03-01
Autor
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumenty przewozowe
dostarczanie towarów
dostawa wewnątrzwspólnotowa
podpis
potwierdzenie odbioru
stawki podatku
uwierzytelnienie
Treść

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.42 ust. 1 , ust. 3, ust. 11 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z 18.01.2007r. w sprawie zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

stwierdza, że stanowisko przedstawione przezSpółkęw w/w wniosku jest nieprawidłowe

W złożonym wniosku przestawiono następujący stan faktyczny :

Spółka dokonuje sprzedaży towarów handlowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym do kraju innego niż terytorium RP w ramach transakcji trójstronnych, to znaczy, że odbiorcą i płatnikiem faktury VAT jest klient holenderski, posiadający rejestrację dla potrzeb rozliczeń podatkowych VAT w Holandii. Natomiast bezpośrednim odbiorcą towaru jest firma posiadająca rejestrację dla potrzeb rozliczeń podatkowych VAT w Danii.

Zgodnie z art. 42 ust. 1-3 ustawy o podatku od towarów i usług dokumenty potwierdzające dokonanie sprzedaży WDT ze stawką 0% to :

1/ faktura sprzedaży VAT,

2/ dokument dostawy WZ,

3/ dokument CMR,

4/ dodatkowe dokumenty potwierdzające sprzedaż WDT wg art. 42 ust. 11 pkt 1-4, tj.

Podatnik dokonał dostawy zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny nr identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowej, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy.

Transakcja sprzedaży została zrealizowana i Spółka otrzymała dokumenty zwrotne potwierdzające tę czynność. W skład dokumentów zwrotnych wchodzą :

1/ kopia faktury VAT,

2/ dokument WZ – specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, który nie jest potwierdzony podpisem i pieczęcią świadczącą o odbiorze towaru,

3/ dokument CMR, który potwierdza odbiór towaru, uwierzytelniony tylko podpisem,

4/ oświadczenie transportowe, które potwierdza wykonanie usługi transportowej dla danej dostawy towarów WDT,

Spółka pyta czy może uznać i rozliczyć sprzedaż towarów handlowych w ramach transakcji trójstronnej jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować stawkę podatku VAT 0% ?

Zdaniem Wnioskodawcy posiadane dokumenty potwierdzają dokonanie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów polegającej na wywozie wyrobów z terytorium Polski oraz ich dostarczeniu do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego. Powołując się na art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 42 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług daje to Spółce możliwość zastosowania w rozliczeniach stawki podatku VAT 0%.

Analiza przepisów prawa podatkowego w przedmiotowym zakresie wskazuje, że :

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że :

1/ podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,

2/ podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspółnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Stosownie zaś do art. 42 ust. 3 powyższej ustawy dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeśli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju:

1/ dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi ( spedytorowi),

2/ kopia faktury,

3/ specyfikacja poszczególnych sztuk ładunków,

- z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Ponadto w myśl art. 42 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5 nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą być również inne dokumenty wskazujące,że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności :

1/ korespondencja handlowa z nabywcą,w tym jego zamówienie,

2/ dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,

3/ dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,

4/ dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Stawka podatku 0% ma więc zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jeżeli zostały spełnione warunki dotyczące :

- statusu dostawcy,

- statusu nabywcy,

- stosownej dokumentacji.

Z dokumentu przewozowego musi jednoznacznie wynikać, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej inne niż terytorium Polski. Dokument CMR potwierdza dostarczenia towarów na miejsce przeznaczenia, jeżeli spełnia określone warunki, tzn. w polu 24 dokumentu CMR znajduje się podpis odbiorcy, jego firmowa pieczątka, data oraz miejsce odbioru towaru.

Będący w posiadaniu Spółki dokument CMR uwierzytelniony jest tylko podpisem, tym samym z dokumentu tego nie wynika jednoznacznie, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zatem zastosowanie będzie miał przepis cytowanego art. 42 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dokumenty wymienione w powyższym artykule mają charakter posiłkowy i co do zasady mogą stanowić jedynie uzupełnienie podstawowego, obowiązkowego katalogu dokumentów wymienionych w ust. 3 w sytuacji, gdy dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów w ramach WDT. Zatem dla zastosowania stawki 0% Spółka jest obowiązana posiadać dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3.

Spółka posiada oświadczenie transportowe, będące jedynie potwierdzeniem wykonanie usługi transportowej danych towarów na trasie Polska – Dania.

Powyższy dokument nie potwierdza jednoznacznie że towary będące przedmiotem wewnątrzwspółnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgromadzone przez Spółkę dokumenty nie potwierdzają więc jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, zatem wykonana przez Spółkę dostawa nie spełnia warunków uprawniających do zastosowania stawki podatku w wysokości 0 %.

W związku z powyższym należało stwierdzić jak w sentencji postanowienia.

Podkreśla się, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika