logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP-II-005/201/BG/06
Data
2007-02-19
Autor
Izba Skarbowa w Opolu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe --> Przepisy przejściowe i końcowe --> Okresy przejściowe
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
budownictwo mieszkaniowe
infrastruktura towarzysząca
kanalizacja
przyłącze
przyłączenie do sieci
stawki podatku
Treść

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8 , poz. 60 ze zm.) – zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 30 czerwca 2006r. nr PP/443-65-1/06, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarówi usług i uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 kwietnia 2006r. Pan ... zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie.

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż firma podatnika wykonuje prace w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w miejscowościach na terenie województwa. W związku z tym, iż główny inwestor - gmina Opole nie przedstawiła procentowego udziału robót związanych z budownictwem mieszkaniowym w całości robót związanych z budową sieci, podatnik – na podstawie posiadanych dokumentów projektowych, kosztorysowych i wykazu nieruchomości budownictwa mieszkaniowego (na podstawie których wyliczono ogólną ilość przykanalików) – dokona obliczenia procentowego udziału przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych w ogólnej ilości przyłączy w poszczególnych miejscowościach. Tak wyodrębnione części procentowe inwestycji należałoby w opinii strony opodatkować stawką 7% - dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i 22% - dla pozostałej części realizowanego zadania.
Udzielając odpowiedzi na pytanie podatnika, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w wydanym postanowieniu uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Wskazując na przepis art.146 ust.1 pkt 2 lit a oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stwierdzono, że preferencyjna stawka podatku w wysokości 7% odnosi sie wyłącznie do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, a dla innych obiektów winna być zastosowana stawka 22% VAT. Wyjaśniono, że w przypadku, gdy infrastruktura ma charakter towarzyszący budownictwu mieszkaniowemu jak i pozostałemu budownictwu, dla zastosowania właściwej stawki podatku VAT należy wydzielić część związaną z obsługą budownictwa mieszkaniowego. Rozdziału tego należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej albo z zastosowaniem innych, przykładowo wymienionych metod.
Wielkość zużycia wody i przewidywalna ilość ścieków oraz procentowy udział powierzchni mieszkalnej w całkowitej powierzchni obiektów zostały wymienione jako przykładowe metody, które mogłyby być pomocne przy określaniu części inwestycji nie służącej budownictwu mieszkaniowemu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz prawnego sprawy wyjaśnia, co następuje:

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano - montażowych i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą to – zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy – roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się:

  1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,
  3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne
    – jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Definicję obiektów budownictwa mieszkaniowego zawiera z kolei art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym rozumie się przez to budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 – Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 – Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex113 – Budynki zbiorowego zamieszkania – wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprawdzie w ustawie z 11 marca 2004 r. ustawodawca nie określił trybu i sposobu wydzielania z podstawy opodatkowania infrastruktury związanej z obsługą budownictwa mieszkaniowego w przypadku objęcia robotami nie tylko w/w budownictwa, to jednak należy podkreślić, że cyt. przepis art. 146 ww. ustawy wyraźnie wskazuje, że stawka 7% odnosi się wyłącznie do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Tym samym, w przypadku, gdy inwestycja dotyczy zarówno infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu jak i pozostałemu, należy dla zastosowania właściwej stawki podatku VAT wydzielić tę część, która związana jest z obsługą budownictwa mieszkaniowego i opodatkować stawką 7%, natomiast dla pozostałej części inwestycji właściwa będzie stawka 22%. Wydzielenia można dokonać na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Proporcję może również określić inwestor lub projektant obiektu według ogólnie przyjętych w branży budowlanej kryteriów technicznych.
W ocenie tut.organu, proponowane przez podatnika wyodrębnienie części inwestycji, która będzie związana z budownictwem mieszkaniowym, przeprowadzone na podstawie dokumentów kosztorysowych i projektowych - będzie właściwe, skoro opiera się na dokumentacji projektowej i kosztorysowej, a przepis nie nakazuje w tym przypadku zastosowania konkretnej metody.
Należy końcowo zaznaczyć, że możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7% stanowi uprawnienie, z którego podatnik może skorzystać jedynie przy spełnieniu warunków określonych ww. przepisami prawa, w tym przypadku pod warunkiem wykazania związku infrastruktury (w całości lub też w konkretnie określonej części) z budownictwem mieszkaniowym.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu postanowiłjak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika