logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DWUS DP-443-9/07
Data
2007-03-05
Autor
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumentowanie
dokumenty przewozowe
dostawa wewnątrzwspólnotowa
potwierdzenie odbioru
stawki podatku
wywóz towarów
Treść

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie formy udokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkę w w/w wniosku jest prawidłowe

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka dokonuje sprzedaży towarów handlowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym do kraju innego niż terytorium RP w ramach transakcji trójstronnej to znaczy, że odbiorcą i płatnikiem faktury VAT jest klient holenderski, posiadający rejestrację dla potrzeb rozliczeń podatkowych VAT w Holandii. Bezpośrednim odbiorcą towaru jest firma posiadająca rejestrację dla potrzeb rozliczeń podatkowych VAT w Danii.

Spółka dokonała dostawy zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny nr identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowej, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy.

Transakcja sprzedaży została zrealizowana i Spółka otrzymała dokumenty zwrotne potwierdzające tę czynność. W skład dokumentów zwrotnych wchodzą:

- kopia faktury VAT,

-kserokopia dokumentu WZ – specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, który jest potwierdzony pieczęcią świadczącą o odbiorze towaru,

- kserokopia dokumentu CMR, który potwierdza odbiór towaru, uwierzytelniony podpisem i pieczęcią,

- oświadczenie transportowe, które potwierdza wykonanie usługi transportowej dla danej dostawy WDT,

-dokument zapłaty – wydruk z systemu księgowego.

Na tle takiego stanu faktycznego Spółka stawia następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionych powyżej faktów Spółka może uznać i rozliczyć sprzedaż towarów handlowych w ramach transakcji trójstronnej jako dostawę wewnątrzwspólnotową i zastosować stawkę podatku VAT 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Spółka stoi na stanowisku, że posiadane dokumenty potwierdzają dokonanie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy polegającej na wywozie wyrobów z terytorium Polski oraz ich dostarczaniu do nabywcy na terytorium innego państwa członkowskiego i stosownie do przepisu art. 42 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług dają możliwość zastosowania w rozliczeniach stawki podatku VAT 0%

Analiza obowiązujących przepisów prawa podatkowego wskazuje co następuje:

Stosownie do zapisu art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towaru z terytorium kraju w wykonywaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42 cytowanej ustawy.

Z kolei art. 42 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy stanowi, iż wenątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 % pod warunkiem, że:

- podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,

- podatnik przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99 w/w ustawy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wenątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju (Polski) i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa w powołanym przepisie w myśl art. 42 ust. 3 ustawy, są następujące dokumenty:

1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku, gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

2. kopia faktury,

3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

z zastrzeżeniem ust. 4 i 5

jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Wymieniony powyżej katalog dokumentów nie jest katalogiem przykładowym, dokumenty te nie mogą zostać zastąpione innymi.

Natomiast w przypadku, gdy w/w dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą w myśl ust. 11 art. 42 być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

- korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie

- dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;

- dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny – dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,

- dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Uwzględniając powyższe regulacje, stwierdzić należy, iż stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jeżeli zostały spełnione ustawowe warunki dotyczące:

a) statusu dostawcy,

b) statusu nabywcy,

c) stosownej dokumentacji.

Prawo do zastosowania przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawki podatku VAT w wysokości 0 % uzależnione jest więc, jak wykazano to powyżej, od posiadania dokumentów potwierdzających jednoznacznie, iż doszło do wywozu towaru poza terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego. Dlatego też dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3 pkt 1 i 2 (jeżeli dostawca korzysta z usług przewoźników zewnętrznych), ze względu na ich ustaloną przepisami prawa treść, potwierdzają w sposób jednoznaczny zarówno tożsamość towarów będących przedmiotem transakcji wywozu, podmioty będące stronami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jak również fakt dokonania wywozu towarów. Z tego względu nie można przyjąć, iż ich brak może zostać konwalidowany innymi dokumentami. Jednocześnie, co wynika wprost z treści art. 42 ust. 11 ww. ustawy, dokumenty wymienione w tym przepisie pełnią rolę dowodów posiłkowych, uzupełniających dane dostarczone przez dokumenty wymienione w przepisach art. 42 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie precyzują, poza kopią faktury, w sposób jednoznaczny formy dokumentu potwierdzającego dokonanie wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów tzn. czy jest nim jedynie oryginał, czy też może być nim również kserokopia lub faks. Niewątpliwym jednak jest, iż muszą one posiadać rangę dowodów. Muszą więc w sposób nie budzący wątpliwości co do ich autentyczności potwierdzać okoliczność faktyczną przez nie dowodzoną. Co oznacza, że Podatnik winien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne i potwierdzające faktyczne dokonanie transakcji. Dlatego też nie można odmówić tych walorów wszelkim dokumentom w postaci kserokopii, skanów czy faksów.

Uwzględniając powyższe, stwierdzić należy, iż Wnioskującej Spółce przysługuje prawo do zastosowania 0 % stawki podatku VAT z tytułu dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w sytuacji, gdy jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, posiada kserokopie dokumentu CMR z uwierzytelnionym podpisem odbiorcy i pieczęcią potwierdzającą odbiór towaru, kopie faktury VAT, kserokopie dokumentu WZ - specyfikację poszczególnych sztuk ładunku potwierdzoną podpisem i pieczęcią świadczącą o odbiorze towaru, oświadczenia transportowe, które potwierdza wykonanie usługi transportowej dla danej dostawy towarów WDT oraz dokument zapłaty.

W konsekwencji przedstawione we wniosku stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

W związku z powyższym należało stwierdzić jak w sentencji postanowienia.

Podkreśla się, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika