logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/DPD1/423-161/05/SG
Data
2007-02-22
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osob prawnych --> Koszty uzyskania przychodow
Słowa kluczowe
amortyzacja
łączenie spółek
odpisy amortyzacyjne
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 21.10.2006r. (data wpływu do Urzędu 23.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w momencie połączenia spółek, Spółka przejmująca jako prawny następca będzie mogła kontynuować w sposób ciągły amortyzację i zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że w dniu 19 września 2006r. zarządy spółek X (spółka przejmująca) oraz Y Sp. z o.o. (spółka przejmowana) podjęły uchwałę, z której wynikają podstawowe zasady łączenia się wyżej wymienionych spółek. Podstawą połączenia spółek jest art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, na podstawie którego nastąpi połączenie spółek poprzez przejęcie majątku spółki Y sp. z o.o. przez spółkę X. W wyniku połączenia spółka przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z KRS.Spółka X jest 100% właścicielem udziałów w spółce Y Sp. z o.o., które stanowią 100% jej kapitału zakładowego spółki.Połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki XDodatkowo, Y Sp. z o.o. w wyniku zawartej w dniu 30.06.2005r. umowy nabyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego działające pod nazwą A.. sp. z o.o. Oddział w P.., w skład którego wchodzą następujące składniki: aktywa, nazwa przedsiębiorstwa „A..”, prawa do znaków towarowych, know-how, prawa wynikające z umów, w tym umów handlowych i serwisowych, koncesje, licencje i zezwolenia, księgi rachunkowe, dokumenty związane z prowadzeniem działalności Oddziału. Umowa weszła w życie z dniem zawarcia, z podpisami notarialnie poświadczonymi i po złożeniu wszelkich dodatkowych dokumentów wymienionych w umowie. Z tą datą przeszły na kupującego zgodnie z art. 548 § 1 kodeksu cywilnego wszelkie korzyści i ciężary, jak również ryzyko utraty i uszkodzenia składników Oddziału. Y sp. z o.o. wykazała w księgach wartość nabytej firmy w wartościach niematerialnych i prawnych. Spółka dokonywała odpisów umorzeniowych tej wartości, a amortyzację zaliczała do kosztów uzyskania przychodów podatkowych.W związku z powyższym stanem faktycznym, Spółka zwraca się z pytaniem: czy w momencie połączenia spółek, X S.A. jako prawny następca będzie mogła kontynuować w sposób ciągły tę amortyzację i zaliczać ją do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko podatnika

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka przejmująca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej kwoty umorzeń i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. Na potwierdzenie swojego stanowiska Spółka powołuje art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym w razie połączenia podmiotów - z zastrzeżeniem art. 16g ust. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dokonywanego na podstawie odrębnych przepisów (w tym przepisów Kodeksu Spółek Handlowych) - wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości początkowej określonej w prowadzonej przez podmiot połączony ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Efektem łączenia się spółek jest sytuacja, w której spółka przejmująca lub nowo zawiązana wchodzi w miejsce spółki przejmowanej w ogół praw i obowiązków, w tym także we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek, również w zakresie amortyzacji. Wg Spółki, w przypadku połączenia spółek kapitałowych, mamy zatem do czynienia z zasadą ciągłości amortyzacji podatkowej, realizowanej przed datą połączenia przez łączące się spółki, co jednoznacznie wynika z art. 16h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakazującego, aby podmioty powstałe z połączenia innych podmiotów, dokonywały odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowały metodę przyjętą przez podmioty łączące się.

Przepisy prawa podatkowego mające zastosowanie w sprawie:

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) osoba prawna zawiązana w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. Ustawodawca w § 2 w/w przepisu wskazuje, iż przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej.Fakt wstąpienia we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej wynika również z art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 Nr 94 poz.1037 ze zm.).Podatnicy, którzy powstali w wyniku połączenia wstępują więc we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy połączonego czyli we wszystkie prawa i obowiązki poprzednika prawnego, również w zakresie amortyzacji. Stosownie bowiem do art. 16g ust. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały z przekształcenia, podziału albo połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego, zastosowanie znajduje ust. 9 tego artykułu.Wskazany art. 16g ust. 9 w/w ustawy stanowi, iż w razie połączenia się podmiotów na podstawie odrębnych przepisów, którymi, w rozpatrywanym zakresie, są odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu połączonego, czyli spółek, wchodzących ze sobą w relację połączenia.W przypadku połączenia spółek kapitałowych mamy zatem do czynienia z zasadą ciągłości amortyzacji podatkowej, realizowanej przed datą połączenia przez łączące się spółki. Wynika to jednoznacznie z art. 16h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nakazującego, aby podmioty powstałe z połączenia innych podmiotów, dokonywały odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowały metodę amortyzacji, przyjętą przez podmiot połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7 tej ustawy.Biorąc więc pod uwagę stan prawny oraz przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny sprawy, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznaje stanowisko Spółki dotyczące możliwości kontynuowania przez Spółkę przejmującą amortyzacji rozpoczętej przez spółkę przejmowaną za prawidłowe. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa). Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika t

Dodatkowo
Pytanie podatnika