logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PO2/436/271/21/EG/2006
Data
2007-01-30
Autor
Zachodniopomorski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od czynności cywilnoprawnych --> Przedmiot opodatkowania --> Wyłączenia
Słowa kluczowe
świadczenie zdrowotne
umowa pożyczki
wyłączenie
wymagalność obowiązku
Treść

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że SPSK-2 podpisał z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie umowę pożyczki, na mocy której PAM zobowiązuje się udzielić Szpitalowi pożyczki w wysokości 500.000zł. Pożyczka ta ma być wykorzystana na realizację inwestycji pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej”.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego powstała wątpliwość, czy przedstawiona czynność może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Podatnika, umowa ta jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż adaptacja pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej ma służyć instalacji tomografu w celu przeprowadzenia diagnostyki pacjentów, a zatem jest to umowa posiadająca znamiona umowy w sprawach zdrowia, o których mówi art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że przedstawione stanowisko jest zgodne z prawem.

Do opisanego stanu faktycznego ma zastosowanie następująca norma prawa podatkowego:

  • art. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. W art. 2 ustawy enumeratywnie wymieniono przypadki wyłączeń z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wyłączenia od opodatkowania określone w art. 2 ustawy mają charakter przedmiotowy. Dotyczą one czynności cywilnoprawnych w sprawach wymienionych w postanowieniach art. 2 pkt 1 ustawy, m.in. z zakresu zdrowia.

W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn zm.), która reguluje zasady prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia. Stosownie do art. 1 ust. 1 tej ustawy zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, iż zakładem opieki zdrowotnej jest szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, hospicjum stacjonarne, inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. W myśl art. 3 pkt 7 tej ustawy świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż SPSK-2 podpisał z Pomorską Akademią Medyczną w Szczecinie umowę pożyczki, na mocy której PAM zobowiązuje się udzielić Szpitalowi pożyczki w wysokości 500.000zł. Pożyczka ta ma być wykorzystana na realizację inwestycji pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Pracowni Tomografii Komputerowej”.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż pożyczka udzielona została w sprawach zdrowia, zatem w przedmiotowej sprawie nie powstanie obowiązek podatkowy.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie – zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego.

Dodatkowo
Pytanie podatnika