logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
NPV-443/13/NO20/07
Data
2007-02-07
Autor
Urząd Skarbowy we Włodawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania zwrotne
sprzedaż nieopodatkowana
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, postanawia uznać stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 14.11.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie wpłynął wniosek z dnia 08.11.2006r. o interpretację przepisów podatkowych dotyczących ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej opakowań zwrotnych kaucjonowanych przy sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz pytanie wnioskodawcy.

Podatnik prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej towarów spożywczych. Przy sprzedaży niektórych napojów występują opakowania wliczone w cenę towaru, które stanowią opakowanie zwrotne. Jak należy traktować sprzedaż towarów w opakowaniach zwrotnych oraz ich zwrot przy transakcjach ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej dla klientów indywidualnych w świetle obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług.

Stanowisko wnoszącego zapytanie.

Sprzedaż towarów wraz z opakowaniem zwrotnym (np. butelka) dla klientów indywidualnych za pomocą urządzeń fiskalnych winno odbywać się przez pobranie kaucji i zwrot kaucji poza funkcjami fiskalnymi kasy ( wpłata i wypłata gotówki). Czynność ta nie będzie miała wpływu na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem VAT a w konsekwencji nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego.

Stanowisko organu podatkowego.

Przepis art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Kaucja według słownika języka polskiego (PWN, Warszawa 1996r.)- jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedotrzymania zobowiązania.

W świetle przywołanej definicji „kaucji” należy stwierdzić, że wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Kaucja nie jest formą odpłatności choć pieniądze wpłynęły do kasy. Kaucja nie jest jednak własnością u podatnika otrzymującego, gdyż w przypadku wypełnienia zobowiązania ( zwrotu opakowania, za które jest pobrana kaucja) podlega ona zwrotowi. Skoro opakowanie zwrotne wydane w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów to czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli opakowania zwrotne wydane w zamian za kaucję nie stanowią odpłatnej dostawy towarów, nie są sprzedażą w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencje obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wydanie opakowań zwrotnych w zamian za kaucję w świetle przytoczonych uregulowań prawnych nie jest sprzedażą dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie podlega zatem obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Jednak dla prawidłowości rozliczeń opakowań zwrotnych kaucjonowanych zasadnym będzie ewidencjonowanie kaucji pobranej i wydanej poza funkcjami fiskalnymi kasy ( wpłata i wypłata gotówki), co nie będzie miało wpływu na wysokość obrotu, a w konsekwencji nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Opodatkowanie zwrotne wydane za pobraniem kaucji nie stanowią podstawy opodatkowania dla podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przepisy prawa w zakresie podatku od towarów i usług oraz przedstawiony stan faktyczny tut. organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Podatnika wyrażone w piśmie jest prawidłowe.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 236 w związku z art 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włodawie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Dodatkowo
Pytanie podatnika