logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/VUR1/443-430/06/RB
Data
2007-02-12
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Słowa kluczowe
energia elektryczna
przekazanie
przekazanie nieodpłatne
przyłącze
przyłączenie do sieci
Treść

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Spółka, P. zamierza dokonać samodzielnej instalacji sieci kabli energetycznych wraz z przyłączeniami na terenie inwestycyjnym i tym samym nie korzystać w tym zakresie z usług Zakładu Energetycznego. W ten sposób Spółka spodziewa się zaoszczędzić około 1 mln zł. Gdyby sieć instalował Zakład Energetyczny koszt instalacji byłby wyższy i jednocześnie wydłużeniu uległby czas instalowania, a tym samym czas trwania inwestycji. Po wykonaniu instalacji Spółka przyłącza do sieci przekaże Zakładowi Energetycznemu zgodnie z warunkami umowy o przyłączenie.

Zdaniem Spółki przyłącze do sieci nie stanowi kompletnego obiektu, ale jest jedynie „odcinkiem” bądź „elementem sieci”. W związku z powyższym należy uznać, iż przyłącza energetyczne nie wypełniają kryterium towaru w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Ponadto według Strony w przedmiotowej sprawie przekazanie przyłączeń ma bezpośredni związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przekazanie przyłączy energetycznych jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania dostępu do energii i korzystania ze świadczeń Zakładu Energetycznego przez dokonującą przekazania Spółkę. Tym samym czynność ta służy prowadzonej działalności gospodarczej, a nie prywatnym celom podatnika. W związku z powyższym, zdaniem Spółki zasadne jest stanowisko, iż przekazanie przyłączy energetycznych przez Spółkę na rzecz Zakładu Energetycznego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. W rezultacie przekazanie przyłączy jest czynnością neutralną podatkowo.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Na podstawie § 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U.z 2005r. Nr 2, poz. 6 ze zm.) przez przyłącze należy rozumieć odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci odbiorcy o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej z siecią przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz tego odbiorcy usługę polegającą na przesyłaniu energii elektrycznej. Natomiast zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia przyłączenie podmiotu do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu warunków przyłączenia, określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”.

Należy zauważyć, iż przyłącza do sieci nie stanowią obiektów kompletnych i tym samym nie wypełniają zawartej w ustawie o podatku od towarów i usług definicji towaru.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, iż przekazanie przyłączy energetycznych Zakładowi Energetycznemu, nie stanowi dostawy towarów.

Na podstawie cytowanego powyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega także odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W myśl ust. 2 art. 8 ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

W rozpatrywanym przypadku, przekazywane na rzecz Zakładów Energetycznych przyłącza energetyczne związane są z przedsiębiorstwem Strony. Będzie Ona odnosić bezpośrednią korzyść ekonomiczną z ich powstania – przyłącza te umożliwią korzystanie z sieci elektroenergetycznej na terenie inwestycyjnym. W ocenie Naczelnika nie zmienia to jednak faktu, iż głównym beneficjentem będzie w tym przypadku Zakład Elektroenergetyczny. Przede wszystkim, bowiem przyłącza elektroenergetyczne zwiększą jego majątek i przynajmniej pośrednio będzie on czerpać korzyści ekonomiczne z ich przekazania.

W świetle powyższego pozytywną przesłanką do opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie jest istnienie prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia towarów i usług, które są związane ze świadczoną usługą, a także realizacja tych usług na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. W kontekście powyższego zasadnym jest stwierdzenie, iż aby nieodpłatne świadczenie usług nie podlegało opodatkowaniu VAT, wymagane jest również spełnienie dwóch warunków a contrario do wskazanych powyżej, tj. związku świadczonych usług z prowadzeniem przedsiębiorstwa przy jednoczesnym braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami w całości lub w części.

Jak stwierdzono powyżej bezsprzecznie istnieje związek pomiędzy prowadzoną inwestycją w infrastrukturę energetyczną, a prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem. Jednocześnie Stronie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami. W konsekwencji należy stwierdzić, iż w rozpatrywanym przypadku został spełniony tylko jeden z omówionych warunków a contrario do wskazanych w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, co przesądza o tym, że przedmiotowa czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Dodatkowo
Pytanie podatnika