logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/VUR2/443-426/1/06/ST
Data
2007-02-15
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury
Słowa kluczowe
faktura korygująca
łączenie spółek przez przejęcie
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. „Czy Spółka powinna wystawić fakturę korygującą tylko nazwę sprzedawcy, w sytuacji gdy faktura sprzedaży wystawiona została przez Z (spółkę przejmowaną) po dacie wpisu połączenia spółek X i Z do KRS, w sytuacji kiedy następca prawny, tj. X nie otrzymała jeszcze informacji na temat dokonanego wpisu?”, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zgromadzenia Wspólników dwóch łączących się spółek, X (spółka przejmująca) oraz Z (spółka przejmowana), podjęły uchwały dotyczące rozpoczęcia procesu połączenia. Zgodnie z założeniami połączenie następuje metodą nabycia udziałów. Połączenie ma służyć nabyciu zakładów produkcyjnych spółki przejmowanej, a także pozyskaniu nowych rynków zbytu dla produkowanych przez podatnika produktów.Zgodnie z uzyskanymi informacjami z sądu rejestrowego połączenie zostanie prawdopodobnie zarejestrowane w rejestrze Przedsiębiorców KRS w trakcie trwania miesiąca, nie zaś jak zakładał Podatnik ostatniego lub pierwszego dnia miesiąca, przy czym Spółka nie zna dokładnej daty, kiedy to nastąpi. Może to doprowadzić do wystąpienia problemów związanych z naniesieniem prawidłowych danych odnośnie nazw sprzedawcy i nabywcy na dokumentach sprzedaży i zakupu.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem: Jakim dokumentem powinna zostać skorygowana faktura sprzedaży wystawiona przez spółkę Z wystawiona po dacie wpisu połączenia spółek X i Z do KRS, w sytuacji kiedy następca prawny, firma X nie otrzymała jeszcze informacji na temat dokonanego wpisu? Czy w takim wypadku powinny powstawać faktury korygujące tylko nazwę sprzedawcy? Czy też takie faktury winny być zerowane poprzez wystawienie faktury korygującej i ponowne wystawione przez X?

Zdaniem Podatnika, w związku z tym iż nie zmienia się wartość wystawianych faktur ani dane dotyczące odbiorcy towaru/usługi, to w tym wypadku, faktury nie powinny być zerowane, a jedynie – zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.) - należałoby skorygować treść na fakturze dotycząca danych sprzedawcy, czyli zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1-2: nazwę, adres oraz Numer Identyfikacji Podatkowej. Reasumując, Podatnik proponuje wystawić faktury korygujące dane Spółki Z na dane spółki X.

Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą (...).Stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 w/w ustawy połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507. (art. 493 § 2 k.h.s.).

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w postanowieniu sądu rejestrowego niezwłocznie po jego wydaniu. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.W związku z powyższym przekształcenie staje się skuteczne od dnia dokonania wpisu do KRS. Jednakże Spółka do dnia doręczenia jej zawiadomienia nie wie z jaką datą dokonano tego wpisu. Zatem do tego momentu Spółka może posługiwać się nazwą dotychczasową i nie ma obowiązku wystawienia faktur korygujących do faktur wystawionych ze starymi danymi w okresie od dnia wpisu do rejestru do dnia uzyskania przez Spółkę wiadomości o powyższym wpisie.Natomiast faktury wystawione przez Spółkę po uzyskaniu przez Nią informacji o przekształceniu powinny zawierać aktualne dane Spółki, zgodne z danymi ujawnionymi w KRS.

Zgodnie z zapisami art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.W myśl § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798 z późn. zm.) konieczne jest, aby faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży zawierała imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy. Jednocześnie w/w rozporządzenie określa przypadki, w których dopuszczalne jest wystawienie przez sprzedawcę faktur korygujących (§ 16 oraz § 17). Stosownie do zapisów § 17 ust. 1 rozporządzenia - fakturę korygującą wystawia się również (..) w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W związku z powyższym, jeżeli faktury sprzedaży zostały wystawione przez Z po dacie wpisu połączenia spółek X i Z do KRS, ale przed uzyskaniem informacji na temat dokonanego wpisu (tj. zawierają dane sprzed przekształcenia), Spółka - jako następca prawny, który przejął wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przejmowanej spółki (art. 93 § 2 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)), powinna wystawić faktury korygujące zgodnie z § 17 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. Sformułowanie „pomyłki” użyte w powyższym przepisie należy odnieść także do błędnych danych zawartych w fakturach - w tym przypadku – niezgodnych z ujawnionymi w KRS.

W związku z powyższym w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym, stanowisko Strony należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Dodatkowo
Pytanie podatnika