logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/DPR2/423-187/06/AB
Data
2007-02-22
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych
Słowa kluczowe
dochód
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
księgi rachunkowe
łączenie spółek przez przejęcie
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X z dnia 22 listopada 2006r. (data wpływu do Urzędu - 23 listopada 2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia

-uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w grudniu 2006r. nastąpiło połączenie spółki X, jako spółki przejmującej, z zależnymi od niej w 100 % spółkami należącymi do Grupy Y. Połączenie zostało przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie całego majątku spółek przejmowanych, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.

W związku z tym, iż spółka przejmująca posiadała w dniu połączenia 100 % udziałów w spółkach przejmowanych, a jednocześnie sama znajdowała się w 100 % w posiadaniu Z, do rozliczenia przeprowadzonego połączenia zastosowano art. 44c ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym połączenie zostało ujęte w księgach spółki przejmującej tzw. metodą łączenia udziałów. Na mocy art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe spółek przejmowanych nie zostały zamknięte i nie doszło do zakończenia ich roku podatkowego. Rok podatkowy spółek przejmowanych zakończy się więc w dniu 31.12.2006r. Zatem, spółka przejmująca w rozliczeniu rocznym za 2006r. wykaże łącznie sumę przychodów i kosztów wygenerowanych przez siebie i spółki przejmowane od początku roku. Jeśli suma obliczonych w ten sposób kosztów uzyskania przychodów będzie wyższa niż suma przychodów do opodatkowania, spółka przejmująca rozpozna stratę za 2006r. W przeciwnym razie spółka zadeklaruje dochód do opodatkowania i będzie miała możliwość rozliczenia swoich strat podatkowych z lat ubiegłych.

Przedmiotowym wnioskiem Spółka zwróciła się z prośbą o potwierdzenie, że jeżeli zgodnie z dyspozycją art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości, spółki przejmowane skorzystały z prawa niezamykania swoich ksiąg rachunkowych na dzień połączenia i nastąpiło zbilansowanie przychodów i kosztów spółki przejmującej z przychodami i kosztami spółek przejmowanych, na mocy art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje możliwość pomniejszenia tak obliczonego dochodu spółki przejmującej o straty podatkowe poniesione przez nią w latach poprzedzających rok połączenia.

Zdaniem Spółki, w transakcji połączenia, która dla celów rachunkowych rozliczona jest w księgach spółki przejmującej według metody łączenia udziałów, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości nie dochodzi do zamknięcia ksiąg w spółkach przejmowanych. Tym samym w związku z art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w spółkach tych nie następuje zakończenie roku podatkowego i nie ma obowiązku sporządzenia za ten okres rozliczenia rocznego. W takim przypadku, przychody i koszty podatkowe spółek przejętych za okres od dnia rozpoczęcia roku podatkowego do dnia połączenia, powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami osiągniętymi w tym roku przez spółkę przejmującą. W rozliczeniu rocznym spółka przejmująca będzie mogła pomniejszyć ewentualny dochód o swoje skumulowane, przeniesione z lat ubiegłych straty podatkowe. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, spółka przejmująca nie ma prawa uwzględniać jedynie strat podmiotów przejmowanych. Wnioskując a contrario należy uznać, zdaniem Podatnika, że straty podatkowe podmiotu przejmującego mogą być uwzględniane w rozliczeniach podatkowych tego podmiotu następujących po połączeniu. W składanym po zakończeniu roku podatkowego zeznaniu CIT-8, Podatnik uwzględni łącznie swoją sumę przychodów i kosztów oraz wszystkich łączących się spółek. W przypadku gdy tak ustalony wynik będzie stratą, strata ta zostanie przeniesiona do rozliczenia przez spółkę przejmującą w następnych latach podatkowych. Natomiast jeżeli ustalony wynik będzie dochodem, będzie on podlegał pomniejszeniu o straty poniesione przez spółkę przejmującą w latach poprzedzających rok połączenia.

W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przedstawiona przez Stronę argumentacja jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. - Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, w myśl art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy, nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Jednocześnie na podstawie art. 7 ust. 5 tej ustawy, o wysokość straty, o której mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2006 roku nastąpiło połączenie spółek należących do Grupy Y. Połączenie to przeprowadzone zostało w trybie art. 492 § 1 oraz art. 515 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Stosownie do art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie może być dokonane:1.przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikowi spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie),

2.przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Zgodnie z art. 493 § 2 w/w ustawy, połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej, a spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej spółki (art. 494 k.s.h). Na podstawie art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek. Jeżeli rozliczenie przejęcia jednostki następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki wówczas, w myśl art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. - Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych. W takim przypadku nie dochodzi do zakończenia roku podatkowego w spółkach przejmowanych, a obowiązek złożenia rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych spółek przejmowanych za rok, w którym nastąpiło połączenie, spoczywa na spółce przejmującej. Na dzień połączenia spółki powinny, na podstawie art. 44 c ust. 3 ustawy o rachunkowości, zsumować poszczególne pozycje odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu odpowiednich wyłączeń. Spółka przejmująca w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) – CIT-8, składanym za rok, w którym nastąpiło połączenie spółek w w/w trybie, poza swoimi przychodami i kosztami ich uzyskania, uwzględnia również sumę przychodów i kosztów wszystkich łączących się spółek, co wynika z treści powołanego wyżej art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej. Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych winno nastąpić m. in. z uwzględnieniem art. 7 ust. 3 pkt 4 oraz art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo
Pytanie podatnika