logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/DPR2/423-180/06/JB
Data
2007-02-09
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
amortyzacja
koszty uzyskania przychodów
łączenie
odpisy amortyzacyjne
przejęcie
restrukturyzacja
składnik majątkowy
wartość początkowa środków trwałych
zapasy
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku X o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia

- uznać stanowisko Strony za prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że 15.11.2006 r weszła w życie Uchwała Sejmiku w sprawie restrukturyzacji i zmiany nazwy Podatnika.

Restrukturyzacja ta polega na :

1.przejęciu przez Podatnika do realizacji wszystkich statutowych zadań Kolumny Transportu Sanitarnego, zwane dalej”Kolumną”, tj. świadczenia usług w zakresie:a)przewozu osób i materiałów biologicznych oraz innych materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu,b)usług transportu sanitarnego polegające na pozostaniu w gotowości do wykonywania przewozów,c)uczestnictwa w ratownictwie drogowo - medycznym,d)zabezpieczenia łączności bezprzewodowej dla potrzeb transportu sanitarnego,e)wykonania zadań zleconych przez organy administracji publicznej w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, a także wynikających z umów międzynarodowych;

2.przejęciu przez Podatnika od Kolumny wyodrębnionych organizacyjnie zespołów osób i środków majątkowych, które będą realizowały zadania wykazane w pkt 1;

3.przejęciu przez Podatnika mienia Kolumny wg stanu ustalonego na dzień, o którym mowa w ust.1,

4.przejęciu przez Podatnika z dniem wejścia w życie w/w Uchwały Sejmiku, tj.15.11.2006r, na podstawie art.231 Kodeksu Pracy, pracowników Zespołu;

Podatnik, z w/w dniem, tj. z dniem 15.11.2006r, stała się następcą prawnym Zespołu, przejmując jego zobowiązania i należności.

Wobec powyższego powstała wątpliwość, czy w wyniku następstw restrukturyzacji należy (oprócz dokonywania amortyzacji dla celów podatkowych według zasad kontynuacji zawartych w art.16g ust.9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) uznać, że wycena pozostałych składników majątkowych przejętych przez Podatnika powinna być przyjęta dla celów podatkowych na zasadzie kontynuacji zapisów ksiąg handlowych Kolumny. W związku z tym, czy Podatnik ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów przejętą wartość zapasów w momencie wygenerowania przychodu ze sprzedaży dóbr wytworzonych przy ich wykorzystaniu, jak również rezerwy i odpisy aktualizacyjne tworzone na przyjęte należności i zobowiązania.

Zdaniem Podatnika, w przypadku przyjętych zapasów należy stosować postanowienia art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast do przejmowanych składników majątkowych odnosi się art.16 g ust.9 i 18 w/w ustawy, zgodnie z którym, w razie przekształcenia formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów, z zastrzeżeniem ust.19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art.9 ust.1, podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.Jednocześnie Spółka zwraca uwagę, że stosownie do art.16 ust.1 pkt 26 i ust.2a w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizacyjnych, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona do przychodów na podstawie art.12 ust.3.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza, co następuje:

Wnioskiem z dnia 10.11.2006r Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu stosowania prawa podatkowego w przypadku przejęcia innego podmiotu, a mianowicie w kwestii:1)zasad amortyzacji składników majątku nabytego w drodze przejęcia innego podmiotu,2)zasad zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości przejętych zapasów,3)zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizacyjnych należności przysługujące podmiotowi przejętemu, które uprzednio zostały przez ten podmiot zaliczone do przychodów podatkowych.

Kwestię praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych regulują przepisy art.93 - art.106 ustawy - Ordynacja podatkowa. Na podstawie art.93 § 2 w/w ustawy, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych) lub osobowej spółki kapitałowej (osobowych spółek kapitałowych) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podmiotu (podmiotów) przejętego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w wyniku restrukturyzacji nastąpiło przejęcie przez Podatnika Kolumny Transportu Sanitarnego. Restrukturyzacja i zmiana nazwy Podatnika nastąpiła w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30.08.1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r, Nr 91, poz 408 ze zm). Zgodnie z art.36 w/w ustawy, stworzenie, przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia właściwego organu administracji rządowej albo w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, chyba że ustawy lub przepisy odrębne stanowią inaczej, uwzględniając w szczególności sprawy wskazane w art. 38 i 43 ustawy. Na podstawie art.70h ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, powołany art.36 ma również zastosowanie do kolumny transportu sanitarnego.W przypadku przekształcenia podmiotów, do których zastosowanie mają przepisy cyt. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, jak wynika to z Uchwały Sejmiku, podmiot przejmujący (wnioskodawca) wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przejętego, przejmując m.in. jego zadania statutowe, zobowiązania i należności.

Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych w przypadku przejęcia przez osobę prawną innego podmiotu reguluje art. 16g ust. 9 i ust. 18 ustawy z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.- Dz.U. z 2000 r, Nr 54, poz654 ze zm).Sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych reguluje art. 16g ust. 9. Przepis ten stanowi, z zastrzeżeniem ust.19, że w razie połączenia się podmiotów na podstawie odrębnych przepisów, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się wysokości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust.1, podmiotu przekształconego, połączonego albo podzielonego.Zgodnie z art.16g ust.18 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powołany art.16g ust.9 ustawy ma zastosowanie do przypadków, w których podmiot powstały z przekształcenia, podziału, połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku wydzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu przekształconego, połączonego lub podzielonego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostały warunki określone w powołanych powyżej art.16 ust.9 i 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a co za tym idzie podstawę ustalenia odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa składników majątkowych określona w stosownej ewidencji prowadzonej przez podmiot przejęty, tj. Kolumnę Transportu Sanitarnego.

Odnosząc się z kolei do kwestii możliwości zaliczenia przez Stronę do kosztów uzyskania przychodów zapasów w momencie wygenerowania przychodu ze sprzedaży dóbr wytworzonych przy wykorzystaniu tych zapasów, Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art.15 ust.1 i ust.4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z cyt. powyżej art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2006r) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1. Począwszy od 01.01.2007 r, cytowany art. 15 ust.1 stanowi, że kosztami uzyskania przychodów, poza w/w wydatkami, są również koszty poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Z kolei zasady dotyczące momentu zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatkowych reguluje: do 31.12.2006r – art.15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś od 01.01.2007r – art.15 ust. 4 – ust. 4d w/w ustawy. Zasadniczo przepisy określające zasady rozliczania w czasie poniesionych wydatków stanowią, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym został osiągnięty odpowiadający im przychód. Natomiast te koszty, których nie można zarachować do okresu, w którym osiągnięty został odpowiadający im przychód lub te koszty, których nie można powiązać z konkretnym przychodem (inne niż bezpośrednio związane z przychodami) są potrącalne w dacie ich faktycznego poniesienia.

Podmiot przejęty poniósł określone wydatki na zakup towarów (zapasów), które następnie wykorzystywała do wytworzenia dóbr, w wyniku sprzedaży których uzyskiwała określone przychody. Tym samym, w momencie sprzedaży dóbr wytworzonych przy wykorzystaniu tych zapasów, wydatki na ich zakup stawały się kosztami uzyskania przychodów. Następnie, w wyniku dokonanej restrukturyzacji, zadania w/w podmiotu przejęła Strona .

Mając na uwadze wynikające z cyt. art.93 § 2 Ordynacji podatkowej zasady sukcesji praw i obowiązków podatkowych, należy stwierdzić, że Stronie, jako następcy prawnemu, przysługuje prawo do zaliczenia wartości przejętych zapasów do kosztów uzyskania przychodów na takich samych zasadach, jak podmiotowi przejmowanemu, a więc w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży dóbr wytworzonych przy wykorzystaniu tych zapasów.

Analogicznie jest również w przypadku zaliczenia odpisów aktualizacyjnych należności, które Strona przejęła w wyniku restrukturyzacji. Podatnikom, na podstawie art.16 ust.1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizacyjnych należności, utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile spełnione zostały warunki określone w tym przepisie. Stosownie bowiem do art. 16 ust. 1 pkt. 26a i ust. 2a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizacyjnych, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a których nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt. 1, tj. w szczególności jeżeli:-dłużnik zmarł,-został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo-zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo-wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo-wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.Należy jednak zauważyć, że ciężar udowodnienia powyższych okoliczności spoczywa na podatniku, który zamierza uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności. Ponieważ Strona, jako następca prawny, przejęła m.in. zobowiązania i należności podmiotu przejętego, a jednocześnie przejęła wszelkie wynikające z przepisów prawa podatkowego prawa i obowiązki tego podmiotu, przysługuje jej prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów aktualizacyjnych przejęte należności na takich samych zasadach, jak podmiotowi przejętemu. Tym samym, jeżeli Strona dysponuje dowodami, o których mowa powyżej i jednocześnie należności, do których utworzono odpisy aktualizacyjne, zostały uprzednio zaliczone przez podmiot przejęty do przychodów należnych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące wartość tych należności.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Dodatkowo
Pytanie podatnika