logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/DPR1/423-167/06/SG/2
Data
2007-03-05
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
Agencja Rezerw Materiałowych
dotacja celowa
rezerwy celowe
wyłączenie z kosztów
zwolnienia przedmiotowe
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 06.12.2006r. (data wpływu 06.12.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełnionego pismem nr BK-073-113/07 z dnia 29.01.2007r. (data wpływu do Urzędu 29.01.2007r.) tj. w części dotyczącej rozstrzygnięcia, czy wydatki poniesione z otrzymanej przez podatnika dotacji z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyrobów i produktów w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę, winny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w momencie wydatkowania, rotacji lub utylizacji poczynionych przez Agencję, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że utworzona na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996r. o rezerwach państwowych oraz zasobach obowiązkowych paliw (Dz.U. z 2003r. Nr 24 poz. 197 ze zm.) Agencja, stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych jest państwową osobą prawną i należy do sektora finansów publicznych. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w zakresie gospodarowania i utrzymania rezerw państwowych, do których należą:a)surowce, materiały i paliwa, w tym zapasy obowiązkowe paliw ciekłych,b)produkty lecznicze i wyroby medyczne,c)produkty rolne, produkty i półprodukty żywnościowe.Przychodami Agencji są dotacje budżetowe określane corocznie w ustawie budżetowej, wpływy uzyskiwane z obrotu rezerwami oraz inne wpływy.Z wniosku wynika, że Agencja otrzymała środki z rezerwy celowej w kwocie 100 mln zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyrobów i produktów w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę. Szczegółowe zasady wykorzystania tych środków, określone zostały przez Ministra Gospodarki, jako dysponenta części budżetowej w umowie z dnia 22 maja 2006r. Środki powyższe, wpłynęły do Agencji w dwóch transzach, tj.: maju i lipcu 2006r.W związku z powyższym Agencja zwraca się o potwierdzenie, czy w 2006r. należy wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione z otrzymanej dotacji, czy dopiero w momencie, gdy dojdzie do wykorzystania, rotacji lub utylizacji rezerw związanych z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę, co nastąpi w terminie późniejszym, nawet w okresie 3 lat.W opinii Agencji otrzymywane dotychczas dotacje podmiotowe na finansowanie działalności statutowej Agencji wolne były z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Jednocześnie zaś, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 w/w ustawy, koszty działalności w wysokości odpowiadającej otrzymanej dotacji, wyłączone były z kosztów uzyskania przychodów.Zdaniem Agencji, stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w 2006r. nie należy wyłączać z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w momencie finansowania zakupu wyrobów i produktów medycznych w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę, lecz winny one być wyłączone z chwilą ich powstania, tj. w momencie wykorzystywania, rotacji lub utylizacji rezerw, co może nastąpić nawet w okresie do 3 lat.

Przepisy prawa podatkowego mające zastosowanie w sprawie:

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższy przepis stanowi swoistą klauzulę generalną oraz ustanawia bardzo pojemną regułę, w myśl której zasadniczo każdy wydatek celowo poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu powinien być uznany za koszt uzyskania tego przychodu, chyba że został wymieniony w katalogu kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu, zawartym w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Natomiast art. 16 ust. 1 pkt 58 w/w ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003r. stanowił, iż za koszty uzyskania przychodów nie uznawało się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14- 14b, 23-25 i 27 (między innymi pochodzących z dotacji). Obowiązywanie tego przepisu na mocy art. 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957) zostało przedłużone do dnia 31.12.2006r.Z dniem 01.01.2007r. ustawą z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2006r. Nr 217 poz. 1589) ustawodawca przywrócił w art. 16 ust. 1 pkt 58 zapis, któremu nadał następujące brzmienie: za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48 lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietna 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). W przedmiotowym wniosku Agencja zwraca się o wyjaśnienie, w którym momencie winna rozliczyć wydatki poczynione z otrzymanej dotacji. Jak wynika z literalnego brzmienia powyższego przepisu za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków bezpośrednio sfinansowanych, z wynikających z cytowanych wyżej w art. 17 ust. 1 dochodów. W związku z tym, jeżeli dotacja spełnia przesłanki uznania jej za dochód wolny określony w powyższym artykule, to w momencie jej otrzymania, podatnik zobowiązany jest dokonać korekty kosztów, które zostały sfinansowane bezpośrednio z tych środków. W opinii więc Naczelnika tut. Urzędu pokryte otrzymaną dotacją wydatki na zgromadzenie zapasów wyrobów i produktów w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę będą podlegały wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w momencie dokonywania zakupów w celu zgromadzenia rezerw, do czego swoimi założeniami statutowymi Agencja została zobligowana. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny i prawny sprawy, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie podziela stanowiska Agencji w sprawie, iż wydatki poniesione z tytułu otrzymanej przez podatnika dotacji z rezerwy celowej winny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w momencie wykorzystania, rotacji lub utylizacji rezerw związanych z pandemią grypy, tj. w okresie nawet do 3 lat.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony #8722; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa). Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 14a § 4 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Dodatkowo
Pytanie podatnika