logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/RPP1/443-731/06/PLU
Data
2006-12-14
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Przepisy ogólne --> Ulgi i zwolnienia podatkowe
Podatek od towarów i usług --> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Płatnicy
Podatek od towarów i usług --> Miejsce świadczenia --> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług --> Miejsce świadczenia usług
Słowa kluczowe
dokumenty celne
eksport towarów
faktura
korekta
podatek należny
sprzedaż towarów
Treść

P O S T A N O W I E N I E

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 21 listopada 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.11.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka wystawiła fakturę handlową na kwotę 420.632,00 EUR, na której zamieszczono błędną jednostkę miary 1-za szt, a powinno być 3-za 1000 szt. Na jej podstawie dokonano zgłoszenia celnego i wystawiono dokument SAD w dniu 12 lutego 2004r. W związku z zaistniałym błędem wystawiono fakturę korygującą z dnia 23 lutego 2004r. na kwotę 420.632,00 EUR oraz nową fakturę handlową z dnia 23 lutego 2004r. na kwotę 420,63 EUR. Jednocześnie Spółka wystąpiła do Urzędu Celnego z wnioskiem o dokonanie korekty ww. zgłoszenia. Uznając, iż nie posiada poprawnie wystawionego dokumentu celnego potwierdzającego procedurę wywozu do dnia złożenia deklaracji VAT-7 za marzec 2004r. Spółka zastosowała stawkę właściwą dla sprzedaży przedmiotowego towaru w kraju. Urząd Celny wydał 12 sierpnia 2005r. postanowienie zmieniające nieprawidłowe dane zawarte w ww. zgłoszeniu celnym SAD. Postanowienie wpłynęło do Spółki w dniu 19 sierpnia 2005r. (wg. zapisu w książce korespondencyjnej prowadzonej w siedzibie Spółki). Z uwagi na to, że postanowienie nie wpłynęło do komórki finansowo-księgowej Spółki, w dniu 9 października wystąpiono o wystawienie kopii postanowienia. Postanowienie poświadczone za zgodność z oryginałem wpłynęło do Spółki z listopada 2006r.

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia miesiąca, w którym powinna dokonać korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży. Spółka stoi na stanowisku, iż korekta powinna być dokonana w sierpniu 2005r., tj. w miesiącu otrzymania postanowienia zmieniającego nieprawidłowe dane w zgłoszeniu celnym SAD.

Odnosząc sie do opisanego stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uzasadnia swoje stanowisko jak niżej.

Zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r., Nr 11, poz. 50 ze zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy w eksporcie towarów i usług stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 27 ust. 4. Stawkę podatku 0%, o której mowa w ust. 3, stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej- art. 18 ust. 4 ww.ustawy.W myśl art. 18 ust. 5 ww. ustawy jeżeli warunek, o którym wyżej mowa nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej sprzedaży w ewidencji za dany miesiąc, lecz w miesiącu następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 4, przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten miesiąc. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim, mają zastosowanie stawki właściwe dla sprzedaży tego towaru w kraju.Zgodnie z przepisem wyrażonym w art. 18 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 5 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży, w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokument ten otrzymał.

Cytowane przepisy nie określają jakiego rodzaju dokument powinien posiadać podatnik, by móc skorzystać z prawa do zastosowania 0% stawki podatku VAT. Należy więc zastosować odpowiednie przepisy celne. Zważywszy na fakt, iż objęcie towaru procedurą celną nastąpiło przed uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, zastosowanie będą tutaj miały przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001r., Nr 75, poz. 802 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. W myśl art. 64 § 1 kodeksu celnego zgłoszenie celne w formie pisemnej powinno zostać dokonane przez zgłaszającego na właściwym formularzu, zgodnym ze wzorem przewidzianym do objęcia towaru określoną procedurą celną. Zgłoszenie to powinno być podpisane i zawierać wszystkie elementy niezbędne do objęcia towaru procedurą celną, do której jest zgłaszany. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2001r., Nr. 117, poz. 1250 ze zm.) zgłoszenie celne towarów w formie pisemnej dokonywane jest na formularzu Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (formularz SAD) lub na zestawie Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (zestaw SAD).

Biorąc pod uwagę fakt, iż w postanowieniu z dnia 12.08.2006r. Naczelnik Urzędu Celnego w Warszawie zastosował przepisy prawa materialnego obowiązującego przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, zaś w przypadku procedury oparł się na obowiązującym prawie celnym, należy brać pod uwagę taki sposób rozstrzygnięcia.Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy prawo celne (Dz. U. z 2004r. , Nr 68, poz. 622 ze zm.) zgłaszający oblicza i wykazuje w zgłoszeniu celnym kwotę należności przywozowych lub należności wywozowych. Zaś zgodnie z ust. 4 ww. artykułu po zwolnieniu towaru organ celny może, z urzędu lub na wniosek, wydać postanowienie, w którym zmienia nieprawidłowe dane zawarte w zgłoszeniu celnym. Tak więc dokumentem, który uprawniał Spółkę do skorzystania z prawa zastosowania stawki 0 % pozostaje formularz SAD, który na mocy postanowienia Naczelnika Urzędu Celnego został jedynie skorygowany. Samo zaś postanowienie nie może być uznane za oddzielny dokument potwierdzający eksport towarów.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie orzekł jak powyżej.

Niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, 14b oraz 14c ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika