logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/RPP1/444-730/06/PLU
Data
2007-02-28
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki --> Usługi turystyki
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% --> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
Słowa kluczowe
dokumenty celne
faktura
stawka
transport
tranzyt
usługi transportowe
Treść

P O S T A N O W I E N I E

W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 29 listopada 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 01.12.2006r.), uzupełnionym dnia 18 stycznia 2007r. (data wpływu do Urzędu 19.01.2007r.) oraz dnia 14 lutego 2007r. (data wpływu do Urzędu 15.02.2007r.) dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie wystawiania faktur korygujących, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe

UZASADNIENIE

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka wystawiła fakturę, na której podała NIP-UE firmy polskiej dokumentującą usługę transportu towarów na trasie Niemcy – Polska. Na fakturze wykazała stawkę podatku 22 %, traktując wykonaną usługę jako usługę wewnątrzwspólnotową. Firma, która zleciła Spółce wykonanie transportu, dostarczyła następnie dokument celny T-1 stosowany w komunikacji międzynarodowej i zażądała wystawienia faktury ze stawką 0 % na terenie Polski i niepodlegającą VAT na terenie Niemiec. Za powód podała fakt, iż w Polsce nastąpiła odprawa celna, a towar został dalej transportowany przez innego przewoźnika poza granice Unii. W uzupełnieniu do wniosku z dnia 14 lutego 2007r. Spółka stwierdziła, iż otrzymany dokument T -1 i oświadczenie agencji celnej, że towar został przeładowany na inny samochód i opuścił terytorium UE nie jest wystarczającym dokumentem, aby wystawić fakturę ze stawką VAT 0 %.

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia jaka stawka podatku powinna zostać wykazana na fakturze dokumentującej ww. usługę transportową. Spółka stoi na stanowisku, iż powinna wystawić fakturę ze stawką VAT 22 %, a po otrzymaniu dokumentów SAD dopiero skorygować fakturę i wystawić ze stawką 0 %.

Odnosząc sie do opisanego stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uzasadnia swoje stanowisko jak niżej.

Zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zaś w myśl § 16 ust. 1 w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r., Nr 95, poz. 798 ze zm.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Według § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22 % z zastrzeżeniem m.in. art. 83.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 23 ww. ustawy stawkę podatku w wysokości 0 % stosuje się do usług transportu międzynarodowego. Jednak warunkiem zastosowania stawki 0 % jest posiadanie dokumentów określonych w art. 83 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług.Zgodnie z przepisami prawa podatkowego podatnik ma obowiązek wystawić fakturę, która dokumentuje wykonane przez niego czynności. Wystawiona faktura powinna zawierać między innymi stawkę, wg której świadczona przez Spółkę usługa jest opodatkowana. Tak więc w momencie wystawiania faktury Spółka, nie posiadając dokumentów stanowiących dowód, że wykonana usługa podlega opodatkowaniu stawką preferencyjną (0%), prawidłowo zastosowała stawkę podstawową (22%). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych nie przewidują w przedmiotowej sprawie możliwości skorygowania faktury, która w dniu wystawienia była prawidłowa.

Jednocześnie należy zastrzec, iż dokonując interpretacji przepisów prawa podatkowego tutejszy Urząd Skarbowy odnosi się jedynie do stanu faktycznego opisanego we wniosku oraz w pismach uzupełniających, nie dokonuje zaś analizy materiału dołączonego w załącznikach.

Stanowisko Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w sprawie interpretacji w zakresie udokumentowania usług transportu międzynarodowego jest zawarte w odrębnym postanowieniu.

Niniejsza interpretacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego zawartego we wniosku z zastrzeżeniami wynikającymi z art. 14a, 14b oraz 14c ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika