logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP-443/11/2007/IPP
Data
2007-03-20
Autor
Urząd Skarbowy w Pleszewie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku
Słowa kluczowe
nabycie
odliczenie podatku od towarów i usług
pojazd samochodowy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
środek transportowy
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x 2007 roku ( data wpływu do urzędu skarbowego x 2007 rok ) złożonym przez Pana X zamieszkałego w Yw sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie

uznaje za nieprawidłowe stanowisko podatnika dotyczące prawa do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego od zakupu pojazdu wymienionego w złożonym wniosku oraz możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do tegoż pojazdu.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia x 2007 roku dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytania postawione w w/w wniosku o treści:

1. Czy mogę obniżyć sobie kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu pojazdu opisanego w przedmiotowym wniosku w 100% ?

2. Czy mogę obniżać sobie kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu paliw silnikowych do ww. pojazdu ?

Stan faktyczny: Prowadzę indywidualne gospodarstwo rolne i jestem podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art.15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 roku nr 54, poz. 535 ze zm. ) – zwanej dalej ustawą o VAT. W bieżącym roku 2007 zamierzam kupić pojazd Carryall 272. Pojazd posiada jeden rząd siedzeń oraz posiada otwartą część, przeznaczoną do przewozu ładunków o ładowności ok. 364 kg. Pojazd zamierzam wykorzystywać do czynności związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Posiada on napęd na cztery koła, co ułatwi przemieszczanie się po wyboistych drogach polnych oraz po polu. Ww. pojazd będzie przeznaczony np. do takich celów jak: przewożenie środków chemicznych na pole, materiałów siewnych, narzędzi w przypadku gdy zepsuje się jakiś inny sprzęt rolniczy użytkowany w polu ( traktor, kombajn itp. ) i trzeba do niego jakoś dotrzeć z narzędziami itp. Pojazd z napędem na cztery koła i ze skrzynią do przewożenia dużych ładunków jest konieczny, gdy posiada się gospodarstwo rolne o rozproszo-nym areale i często trzeba się przemieszczać z pola na pole, kontrolować je ( sprawdzać wzrost upraw, czy potrzebne są jakieś zabiegi pielęgnacyjne itp. ).

Stanowisko podatnika: Ad.1. W brzmieniu art.86 ust.1 ww. ustawy podatkowej, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114, art.119 ust.4, art.120 ust.17 i 19 oraz art. 124. W myśl art.86 ust.3 w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tyt. wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł. Natomiast zgodnie z ust. 4 pkt 3 ww. przepisu, przepis ust. 3 nie dotyczy pojazdów samochodowych, które maja otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków. W związku z powyższym stanem prawnym i faktycznym stwierdzam, iż w przypadku gdy zakupię pojazd Carryall, będę mógł odliczyć 100% kwoty podatku naliczonego od zakupu ww. pojazdu, ponieważ zakupiony pojazd będzie wykorzystywane do wykonywania przeze mnie czynności opodatkowanych. Ponadto pojazd ten spełnia jeden z warunków zawartych W art. 86 ust.4 pkt 3, który stanowi, iż można odliczyć 100% podatku naliczonego od zakupu pojazdu, w sytuacji gdy posiada on otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, a pojazd Carryall 272 spełnia te kryterium.Ad.2. Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 3 ww. ustawy podatkowej obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatników paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art.86 ust.3. Zatem wyłączenie powyższe nie dotyczy pojazdów, o których mowa w art.86 ust.4 pkt3, do którego kwalifikuje się pojazd Carryall 272. W związku z powyższym w sytuacji gdy zakupie przedmiotowy pojazd będę mógł odliczać podatek naliczony od zakupu do niego paliw silnikowych w 100%.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne oraz, że w 2007 roku zamierza Pan nabyć pojazd Carryall 272. Jak wynika ze złożonego wniosku oraz dołączonych danych technicznych, powyższy pojazd posiada jeden rząd siedzeń ( 2 miejsca sie-dzące ) oraz otwartą powierzchnię do przewozu ładunków o ładowności ok. 364 kg. Z przedmiotowego wniosku nie wynikają natomiast dane dotyczące masy całkowitej pojazdu.

Ad.1 Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 roku nr 54, poz.535 ze zmianami ) , w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczo-nego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 oraz art. 124.

Natomiast przepis zawarty w art. 86 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze (...), nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Jednakże w ust. 4 tego artykułu wskazano, że przepis ten nie dotyczy określonych pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą, mających więcej niż jeden rząd siedzeń i określoną przestrzeń ładunkową wskazaną w przepisie, mających otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków czy pojazdów o przeznaczeniu specjalnym wymienionych w ustawie. Oznacza to, że dla pojazdów wymienionych w ust. 4 art. 86 ustawy, odliczenie podatku od ich na-bycia przysługuje w pełnej wysokości na ogólnych zasadach.

Ograniczeń wynikających z art.86 ust.3 wyżej cytowanej ustawy nie stosuje się jednak do pojazdów samochodowych spełniających określone warunki wymienione w przepisach art. 86 ust. 4 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w/w przepisem zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Ad.2Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zm. ) w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 90, poz. 756 ), obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.

Powyższy przepis nie dotyczy pojazdów, które spełniają wymogi określone art.86 ust.4 przedmiotowej ustawy pod warunkiem posiadania przez właściciela pojazdu zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań dla pojazdów określonych tym przepisem. Możliwość obniżania podatku VAT od zakupu paliwa jest ściśle związana z kwalifikacją pojazdu.

W tym stanie prawnym oraz w związku z tym, że nie przedłożono ( nie dołączono do wniosku ) stosownego zaświadczenia stanowisko Pana dotyczące możliwości odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego VAT od zakupu pojazdu oraz odliczania podatku VAT od zakupów paliw do tego pojazdu jest nieprawidłowe do czasu wydania stosownego zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów co orzeczono w sentencji niniejszego postanowienia.

Powyższe postanowienie wydano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia – ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji.Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika