logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1421.AV/443-1091/DEC/DL/06
Data
2006-12-27
Autor
Urząd Skarbowy w Pruszkowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Słowa kluczowe
dokumenty przetargowe
specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Treść

Urząd Miejski jako organ obsługujący Miasto organizuje przetargi na realizację określonych zadań, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo zamówień publicznych. Niezbędnym elementem takiego trybu postępowania jest przekazanie zainteresowanym oferentom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikację tę udostępnia się na stronie internetowej. Jednak na wniosek zainteresowanego przetargiem Urząd przekazuje specyfikację w określonym terminie, za odpowiednią opłatą, której wysokość nie może przekroczyć kosztów jej druku i przekazania.

W ocenie Urzędu Miasta wydanie, na wniosek wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest żadną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czyli nie jest ani dostawą towarów ani świadczeniem usług. Na poparcie swojego stanowiska Strona przywołuje treść art. 15 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Ponadto strona przywołuje opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, w której czynność odpłatnego przekazania oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia została sklasyfikowana jako „Usługi ustawodawcze i wykonawcze terenowych organów administracji publicznej” - grupowanie PKWiU 75.11.11 – 00.20.

Analizując opisaną sprawę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie stwierdza, co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary w myśl art. 2 pkt 6 w/w ustawy należy rozumieć rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. wyżej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonywano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Obowiązek przekazywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika z treści ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami). Zgodnie z unormowaniami zawartymi w w/w ustawie podmioty wymienione w art. 3 powołanej ustawy są zobowiązane do przekazania specyfikacji, zawierającej elementy szczegółowo określone w art. 36 ustawy, podmiotom zainteresowanym złożeniem oferty. Stosownie do art. 37 tej ustawy, specyfikacje przetargowe przekazywane są nieodpłatnie, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2, który stanowi, że zamawiający może żądać od wykonawcy ceny za ich udostępnienie, jednak w wysokości nieprzekraczającej kosztów jej druku i przekazania. Zatem w przypadku przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty te są jedynie nośnikiem zawierającym informacje dotyczące organizowanego przetargu. W wyniku przekazania nie następuje również nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel co jest warunkiem zakwalifikowania transakcji do dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, z uwagi na brzmienie art. 8 ust. 1 tej ustawy, który bardzo szeroko definiuje pojęcie usługi, jako każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów, tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, iż odpłatne przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest usługą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej czyli wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Natomiast obowiązkiem podatnika jest prawidłowe określenie przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności, również w zakresie klasyfikacji. Z zawartej we wniosku informacji Strony wynika, że Urząd Statystyczny w Łodzi sklasyfikował czynności wykonywane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych polegające między innymi na sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 75.11.11 – 00.20 czyli „Usługi ustawodawcze i wykonawcze terenowych organów administracji publicznej”.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 6 cyt. wyżej ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.W świetle wskazanych unormowań organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy na gruncie podatku od towarów i usług mogą występować w dwoistym charakterze: - podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nie przepisami prawa, oraz podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.Kryterium podziału stanowi zatem charakter wykonywanych czynności – czynności o charakterze publicznoprawnym (załatwianie tzw. spraw urzędowych) wyłączają te podmioty z kategorii podatników, a czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują, że podmioty te są podatnikami podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Zatem organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są podatnikami w sferze ich aktywności cywilnoprawnej. Z uwagi na powyższe, zorganizowanie dla własnych potrzeb przetargu, którego jednym z etapów jest udostępnienie oferentom dokumentacji w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje w ramach działań cywilnoprawnych. Urząd wykonuje tę usługę odpłatnie, zatem w realizacji tej czynności jest podatnikiem.

Dodatkowo
Pytanie podatnika