logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US.Ia-1/11-OP/2004
Data
2004-05-05
Autor
Urząd Skarbowy w Łańcucie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy --> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych --> Wyłączenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej
Słowa kluczowe
forma opodatkowania
geodezja
pozarolnicza działalność gospodarcza
usługi geodezyjne
wolny zawód
Treść

Pan Andrzej T. dnia 15.04.2004 r. złożył pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik w ramach spółki cywilnej prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych i reprodukcji. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W świetle przedstawionych faktów postawiono pytanie: czy działalność polegającą na świadczeniu usług geodezyjnych można traktować jako wolny zawód w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) usługi geodezyjne zakwalifikowane zostały jako pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dział 74 PKWiU obejmuje między innymi usługi projektowania budowlanego na etapie projektu wstępnego, projektu technicznego i „pod klucz” oraz planowania urbanistycznego, architektonicznego kształtowania krajobrazu oraz usługi zarządzania projektem w zakresie budownictwa, usługi geologiczne i geofizyczne, usługi geodezyjne i kartograficzne, usługi w zakresie wykonywania pomiarów pod powierzchnią ziemi, pomiarów hydrogeologicznych i pomiarów w celach budowlanych.

Według zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) definicji pozarolniczej działalności gospodarczej, jest to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9. Wyżej wymieniona ustawa nie zawiera jednak definicji wolnego zawodu. Taką definicję ustawodawca zawarł w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zgodnie z którym przez wolny zawód rozumieć należy, pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

W związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. d ww. ustawy przepisów rozdziału 2 dotyczącego opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy. W świetle powyższego uznać należy, iż usługi geodezyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie stanowią wolnego zawodu i nie mogą być opodatkowane w formie ryczałtu, lecz jako pozarolnicza działalność gospodarcza winny być opodatkowane na zasadach ogólnych.

Dodatkowo
Pytanie podatnika