logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DP.I415/3/2007
Data
2007-04-19
Autor
Urząd Skarbowy w Kraśniku
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Słowa kluczowe
handel
ryczałt ewidencjonowany
usługi naprawy pojazdów samochodowych
wyłączenie
Treść

Postanowienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku zgodnie z przepisem art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. urzędu dnia 22.01.2007 r. postanawia: uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe.

Uzasadnienie

Stan faktyczny: Dnia 22.01.2007r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie dotyczącym art. 8 ust. 1 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwwanych przez osoby fizyczne. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym podatnik prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko, będąc podatnikiem VAT. W roku 2006 osiągnięto obrót w wysokości 33.217 zł. Przedmiotem działalności jest wyłącznie świadczenie usług naprawy samochodów, klasyfikowane wg PKD o symbolu 5020A "Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych". Zakupione części samochodowe służą wykonywaniu usług naprawy samochodów. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawca nie wykonuje dostawy części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, nie handluje nimi. Usługi wykonane na rzecz podmiotów gospodarczych dokumentowane są fakturą VAT jako "naprawa samochodu" zaś usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalnosci gospodarczej dokumentowane są dowodem wewnętrznym wykazując przychód opodatkowany stawką 8,5%. W związku z powyższym podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w roku 2007 może korzystać z opodatkowania prowadzonej działalności w formie ryczałtu.

Stanowisko pytającego: Zdaniem wnioskodawcy art. 8 ust. 1 lit. f ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku wyłącza możliwość opodatkowania w formie ryczałtu podatników osiągających w całości lub w częci przychody z tytułu działalności w zakresie handlu cześciami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Przepis ten nie dotyczy podatników świadczących jedynie i wyłącznie usługi napraw pojazdów samochodowych. W związku z powyższym podatnik stoi na stanowisku, iż w roku 2007 może nadal korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ocena stanowiska wnioskodawcy: Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku stwierdza, że zajęte przez wnioskodawcę stanowisko jest prawidłowe i znajduje potwierdzenie w przytoczonych poniżej przepisach prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. f (dodana przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.06.217.1588) z dniem 1 stycznia 2007 r.) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Powyższe oznacza, że wnioskodawcy, świadczącemu jedynie i wyłącznie usługi napraw pojazdów samochodowych w roku 2007 przysługuje opodatkowanie prowadzonej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Użyte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne określenie - działalność usługowa w zakresie handlu, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym nie prowadzi Pan sprzedaży, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów i towarów, natomiast nabyte części wykorzystywane są w celu wykonania usługi, w związku z czym należy uznać, iż nie prowadzi Pan działalności usługowej w zakresie handlu, z której przychody nie mogą być od 01 stycznia 2007r. opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z powyższym należy uznać stanowisko podatnika za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika tut. urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia zgodnie z art. 239 i art. 222 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika