logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.DPD/22/4111/3/3/07
Data
2007-03-15
Autor
Urząd Skarbowy w Gryfinie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Słowa kluczowe
akcesoria samochodowe
części
opodatkowanie
wyłączenie
zryczałtowany podatek dochodowy
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie – na podstawie art. 14a § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dokonując interpretacji art. 8 ust. 1 pkt 3 lit f ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny zawarty we wniosku Podatniczki, wspólnika F.H.U S.C. z dnia 28 grudnia 2006 r., uznaje przedstawione stanowisko za niezgodne z prawem.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej F.H.U S.C. Podstawowym rodzajem działalności prowadzonej przez ww. Spółkę jest świadczenie usług wulkanizacyjnych oraz sprzedaż opon samochodowych. W 2006 roku przychody uzyskiwane z działalności gospodarczej opodatkowane były w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku ze zmianą przepisów podatkowych powstała wątpliwość, czy w 2007 r. prowadzona działalność gospodarcza może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Na tle takich okoliczności faktycznych Strona formułuje stanowisko, iż sprzedaż opon samochodowych nie wchodzi w zakres handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Służą jedynie jako element bieżącej eksploatacji, podobnie jak woda do chłodnicy lub gaz służący do wypełniania opon. I z tego też względu sprzedaż opon samochodowych nie wyłącza z opodatkowania w formie ryczałtu.

W sprawie będącej przedmiotem wniosku nie toczy się kontrola skarbowa, postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stosowanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlega ograniczeniom, w tym również związanym z rodzajem wykonywanej działalności. Okoliczności, których zaistnienie uniemożliwia opodatkowanie w formie ryczałtu, wymienia przepis art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2000 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatników:

  • osiągających w całości lub w części przychody z tytułu,
  • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.), usługi w zakresie sprzedaży opon mieszczą się w sekcji G – Handel Hurtowy i Detaliczny, Naprawa Pojazdów Samochodowych, Motocykli Oraz Artykułów Użytku Osobistego i Domowego, dział 50 – Usługi w Zakresie Handlu Pojazdami Samochodowymi, Obsługa i Naprawa Pojazdów Samochodowych, Motocykli, Usługi w Zakresie Sprzedaży Detalicznej Paliw do Pojazdów Samochodowych, pod symbolem PKWiU – 50.30 mieszczą się – Usługi w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych, natomiast pod symbolem PKW i U – 50.30.21 mieszczą się – Usługi w zakresie handlu detalicznego oponami.

Jak wynika z powyższych unormowań klasyfikacyjnych opony samochodowe są umiejscowione w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych.

W związku z powyżej przywołanymi normami i przepisami prawa materialnego wynikającego z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f wyżej cytowanej ustawy, przychody osiągnięte ze sprzedaży części i akcesorii do pojazdów samochodowych, w tym opon samochodowych, podlegają wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 14b § 1 „Interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia decyzji”.

Stosownie do art. 14b § 2 „Interpretacja, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwej dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gryfinie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika