logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ŁUS-II-2-423/11/07/AG
Data
2007-02-21
Autor
Łódzki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych
Słowa kluczowe
budowa
inwestycje w obcych środkach trwałych
koszty uzyskania przychodów
linia energetyczna
przyłącze
przyłączenie do sieci
sieć
środek trwały
umowa najmu
własność
Treść

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergetycznej oraz nowego przyłącza elektroenergetycznego o zwiększonej mocy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
uznajeza prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

Pismem z dnia 30.11.2006r. Spółka X, zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergetycznej oraz nowego przyłącza elektroenergetycznego o zwiększonej mocy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Powyższe pismo-wniosek Spółki zostało przekazane wg właściwości do tutejszego organu podatkowego, przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, przy piśmie z dnia 08.01.2007r.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym od października 2004r. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów branży elektrotechnicznej. Produkcja prowadzona jest na terenie wynajętej posesji i w wynajętych budynkach. Spółka korzystała dotychczas z istniejących na terenie wynajmowanej nieruchomości przyłączy elektrycznych i elektroenergetycznych linii zasilającej. Dla potrzeb rozwinięcia produkcji konieczne okazało się zwiększenie mocy dostarczanej energii elektrycznej.
W związku z tym, w dniu 26.09.2006r. zawarta została z Zakładem Energetycznym odpowiednia umowa. Na jej podstawie, po wybudowaniu przez Spółkę dodatkowej linii zasilającej (na odcinku od słupa energetycznego i transformatora - należących do ZE, do budynku produkcyjnego), nastąpi zwiększenie dostarczanej mocy. Linia zasilająca składa się z odcinka przewodów elektrycznych wraz z niezbędnymi urządzeniami i przyłączona jest do transformatora.
Zgodnie z umową, koszt budowy nowej linii ponosi w całości Spółka, łącznie z kosztem projektu, materiałów i wykonania linii. Dodatkowa linia energetyczna pozostanie, po wybudowaniu, własnością Spółki. Po zakończeniu okresu najmu nieruchomości Spółka ma możliwość zdemontowania linii energetycznej i zamontowania jej w innym miejscu.
Spółka zwraca się z pytaniem, czy wydatki na wykonanie nowego odcinka sieci elektroenergetycznej oraz nowego przyłącza elektroenergetycznego o zwiększonej mocy, stanowią koszty uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zdaniem wnioskodawcy łączny koszt budowy dodatkowej linii elektroenergetycznej powinien być w całości zaliczony do kosztów uzyskania przychodu w dacie poniesienia kosztów. Dzięki poniesieniu tych kosztów Spółka zwiększy dochód ze sprzedaży produkowanych wyrobów. Koszty budowy linii nie powinny być traktowane jako nowy środek trwały, ani też stanowić inwestycji w obcym środku trwałym.Nie można uznać wybudowanego odcinka linii zasilającej za osobny środek trwały, gdyż linia ta nie spełnia warunku kompletności, działa bowiem jedynie jako część ogólnej sieci energetycznej.
Wybudowany odcinek linii energetycznej ni może być uznany za inwestycję w obcym środku trwałym, gdyż po zakończeniu okresu umowy najmu Spółka ma możliwość rozmontowania wybudowanej linii i po ponownym złożeniu - użycia jej w nowym miejscu. Ponadto przyłącze zostało dokonane do poprzednio już istniejących w tym miejscu budynków i w związku z tym nie dokonano żadnych istotnych trwałych zmian i nakładów w wynajmowanym budynku produkcyjnym.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty, które pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatkowymi, jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, ale dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa poniesienie ich jest uzasadnione. Ponoszone przez podatnika wydatki winny więc realizować cel jakim jest osiąganie przychodów, lub co najmniej winny ten cel zakładać jako realny.
O celowości ponoszenia wydatków związanych z działalnością gospodarczą decyduje sam podatnik, na którym ciąży jednocześnie obowiązek udowodnienia celu osiągnięcia dochodu.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że pomimo iż dodatkowa linia energetyczna zostanie po wybudowaniu własnością Spółki (nie przeszła na własność Zakładu Energetycznego) i może być użyta w innych miejscach, nie można jej traktować jako środka trwałego bądź inwestycji w obcym środku trwałym.Zgodnie bowiem z art. 16a ust. 1 w/w ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
3. inne przedmioty
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
Linia energetyczna o zwiększonej mocy nie spełnia warunku kompletności, warunkiem jej działania jest bowiem podłączenie do sieci energetycznej jako całości systemu energetycznego.
Ponadto, skoro na podstawie umowy z Zakładem Energetycznym Spółka stanie się właścicielem odcinka linii energetycznej, którą można zdemontować i i która nie stanowi części składowej wynajmowanej nieruchomości, to linia ta nie będzie stanowić inwestycji w obcym środku trwałym.

W przypadku wybudowania z własnych środków linii energetycznej, wydatki związane z budową (koszt projektu, materiałów i wykonania linii) podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w dacie poniesienia. Ponieważ poniesienie tych wydatków związane było z uzyskiwaniem energii elektrycznej o zwiększonej mocy dla potrzeb rozwinięcia produkcji, to bezsprzecznie istnieje przesłanka celowości ponoszonych wydatków, o której mowa w art. 15 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jeżeli wydatki poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu zostały prawidłowo udokumentowane i zaewidencjonowane w prowadzonej ewidencji, podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu podstawy opodatkowania, jako koszty uzyskania przychodu.

W świetle powyższego, tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30.11.2006r. jest prawidłowe, stąd też postanowił jak w sentencji.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku.
Interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa.
Po zmianie od dnia 01.01.2007r. brzmienia przepisów art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2006r. Nr 217, poz. 1589) powyższa interpretacja jest zgodna z prawem, a pouczenie nie wywołuje skutków takich jak interpretacja wydana w trybie art. 14a -14d Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika