logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/ROP1/423-76/07/AP
Data
2007-03-23
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Pobór podatku --> Deklaracje i zaliczki
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Rok podatkowy
Słowa kluczowe
forma
księgi rachunkowe
kwartał
mały podatnik
połączenie
przychód
rok kalendarzowy
rok podatkowy
rozliczanie (rozliczenia)
rozpoczęcie działalności gospodarczej
sprawozdania finansowe
wpłata
zaliczka
zeznanie podatkowe
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 2 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 2 marca 2007 r.)

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Spółki za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka została zawiązana w celu prowadzenia działalności w zakresie dostarczania rozwiązań sprzętowych i usług dla sieci stałych oraz mobilnych dla operatorów telekomunikacyjnych oraz podmiotów rynku teleinformatycznego, obejmującej m.in. badania, rozwój, projektowanie, sprzedaż, instalacje i uruchomienie sprzętu telekomunikacyjnego oraz jego serwis.

W umowie Spółki zawarto postanowienie, że rok obrotowy Spółki będzie zgodny z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy Spółki będzie trwał od dnia rozpoczęcia działalności do dnia 31 grudnia 2007 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce w dniu 4 października 2006 r.

Spółka podkreśla, że w okresie do dnia 31 grudnia 2006 r. nie prowadziła w pełni działalności operacyjnej. Działalność tę w pełnej skali Spółka rozpoczęła w dniu 2 stycznia 2007 r., w którym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z otrzymaniem w wyniku podziału przez wydzielenie majątku umożliwiającego prowadzenie działalności operacyjnej.

Spółka informuje, że w oparciu o właściwe przepisy podatkowe podjęła decyzję, że z dniem 31 grudnia 2006 r. zakończy swój pierwszy rok podatkowy. Jednocześnie Spółka zdecydowała o zastosowaniu możliwości przewidzianej w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości dla podmiotów rozpoczynających działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i postanowiła połączyć księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za okres kilku miesięcy 2006 roku z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny, tj. za rok 2007. Tym samym Spółka podjęła decyzję o przyjęciu pierwszego roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2007 r.

W związku z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka podjęła decyzję o stosowaniu kwartalnej formy rozliczeń, o czym we właściwym terminie poinformowała naczelnika właściwego urzędu skarbowego składając pisemne zawiadomienie.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w świetle przedstawionych okoliczności Spółka ma prawo stosować przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r.?

2. Czy Spółka jest uprawniona do stosowania kwartalnego rozliczania w zakresie podatku CIT, o którym mowa w art. 25 ust. 1b ustawy o CIT?

Spółka stoi na stanowisku, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa podatkowego jest uprawniona do stosowania przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r.

Spółka jest zdania, że dodatkowo, w związku z faktem, iż w 2007 roku Spółka spełniła warunek umożliwiający zaliczenie jej do kategorii małych podatników, może ona korzystać z kwartalnego rozliczania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka w uzasadnieniu swojego stanowiska powołuje się na art. 8 ust. 2a ustawy o CIT, zgodnie z którym w przypadku podjęcia działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Spółka podjęła decyzję o zakończeniu pierwszego roku podatkowego z dniem 31 grudnia 2006 r., w związku z czym, jej zdaniem, jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego za pierwszy rok podatkowy do właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 31 marca 2007 r.

W opinii Spółki, na gruncie przywołanego przepisu, Spółka mogła dokonać wyboru co do przyjęcia roku podatkowego kończącego się z dniem 31 grudnia 2006 r., bądź też przyjąć wydłużony rok podatkowy, tj. rok kończący się z dniem 31 grudnia 2007 r.

Spółka na poparcie swojego stanowiska powołuje interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego nr PDP-423/2-3/04 z dnia 3 marca 2004 r., wydaną przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu.

Spółka jest zdania, że drugi rok podatkowy Spółki rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2007 r., co oznacza, że Spółka jest uprawniona do stosowania przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. w stosunku do roku podatkowego rozpoczętego w tym dniu.

Spółka uważa, że jest uprawniona do stosowania kwartalnych rozliczeń jako mały podatnik. Z uwagi bowiem na prowadzenie działalności w ograniczonym zakresie w pierwszym roku podatkowym zakończonym dnia 31 grudnia 2006 r., związane z oczekiwaniem na otrzymanie majątku w formie podziału przez wydzielenie, w poprzednim roku podatkowym wartość przychodów Spółki ze sprzedaży nie przekroczyła równowartości kwoty 800.000 euro. Spółka informuje, że spełniła wymogi formalne, składając pisemne zawiadomienie o wyborze kwartalnych rozliczeń do Naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 lutego 2007 r. W konsekwencji, w oparciu o art. 25 ust. 1b ustawy o CIT, zdaniem Spółki może ona dokonać wyboru kwartalnych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w stosunku do dochodów uzyskiwanych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionymi okolicznościami, uznając stanowisko Spółki za prawidłowe, informuje co następuje:

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.

W art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dalej updop, wymieniono przypadek, gdy rok podatkowy nie będzie rokiem kalendarzowym. Mianowicie gdy w:

• statucie spółki

• umowie spółki,

• albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników

podatnik postanowi inaczej i zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego, wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy. Zawiadomienia o tym należy dokonać zgodnie z:

- art. 8 ust. 4 updop – najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego,

- art. 8 ust. 5 – w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy.

Należy więc podkreślić, że zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje się jedynie w przypadku, gdy rok podatkowy nie będzie pokrywał się z rokiem kalendarzowym.

W sytuacji przedstawionej przez Spółkę należy zauważyć, że z żadnego fragmentu pisma nie wynika, aby rok podatkowy był inny niż kalendarzowy.

W świetle art. 8 ust. 2a updop Spółka może nie dokonywać wyboru innego roku podatkowego niż kalendarzowy (wręcz przeciwnie – warunkiem do skorzystania z tego przepisu jest pokrywanie się roku podatkowego z rokiem kalendarzowym), ale może połączyć lata podatkowe od momentu podjęcia działalności w roku poprzednim do końca roku następnego – w jeden rok podatkowy. Jest to prawo, a nie obowiązek Spółki i może ona z niego skorzystać lub nie, a organ podatkowy nie jest obowiązany wyrażać na to zgody.

Rozpoczynając działalność w drugiej połowie roku i przy pokrywaniu się lat podatkowych z kalendarzowymi – rok podatkowy, gdy Spółka nie skorzysta z art. 8 ust. 2a updop – trwa do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęła działalność.

Spółka nie skorzystała z połączenia lat podatkowych, o którym jest mowa w art. 8 ust. 2a (do czego miała prawo) i wobec powyższego, przy pokrywaniu się lat podatkowych z kalendarzowymi – musiała zastosować art. 8 ust. 2, co faktycznie nastąpiło. Nie była więc zobowiązana do dokonania żadnych zawiadomień, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 updop, gdyż nie zmieniała lat podatkowych na inne niż kalendarzowe.

W tym aspekcie zgodnie z prawem zobowiązana była do złożenia zeznania podatkowego za 2006 rok w trybie art. 27 ust. 1 updop.

Spółka, będąc w 2007 r. małym podatnikiem w rozumieniu art. 4a pkt 10 updop, tj. u którego sprzedaż w 2006 r. (wyliczona na zasadach tego przepisu) nie przekroczyła 800.000 euro, ma prawo zgodnie z art. 25 ust. 1b updop wpłacać zaliczki kwartalne w 2007 r., o ile spełnia warunek określony w art. 25 ust. 1e. Podatnik w związku z art. 170 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa oświadcza, że warunek został spełniony. Art. 25 ust. 1d updop ma zastosowanie jedynie do podatników rozpoczynających działalność w 2007 r., a nie ma zastosowania do podatnika, który rozpoczął ją w 2006 r., jak i do małych podatników.

W związku z powyższym stanowisko Podatnika dotyczące rozliczania się z zaliczek w 2007 r. w formie kwartalnej jest prawidłowe, ponieważ rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

W sytuacji przedstawionej we wniosku mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2007r.

Przedmiotem interpretacji nie są przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące roku obrotowego.

Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez Pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę zakresu praw i obowiązków Podatnika.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.

Dodatkowo
Pytanie podatnika