logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-192/05
Data
2006-02-13
Autor
Urząd Skarbowy w Nowym Sączu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Obowiązek podatkowy --> Zasady ogólne --> Moment powstania obowiązku podatkowego
Słowa kluczowe
kaucje
obowiązek podatkowy
opakowania zwrotne
umowa użyczenia
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 24.10.2005 r., uzupełnionego pismami z dnia 06.12.2005 r. i 27.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Spółki jest prawidłowe w części dot. pytania 1, 2, 4, natomiast błędnie w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 31.10.2005 r. w tutejszym Organie podatkowym został złożony wniosek, który został uzupełniony pismem z dnia 06.12.2005 r. i 27.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytania :1. czy w wypadku wydawania naszym odbiorcom opakowań zwrotnych użyczonych nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT po upływie 60 dni od daty ich pobrania,
2. czy księgowa nota obciążeniowa ( a nie faktura VAT ) jest dokumentem właściwym dla obciążenia odbiorcy, który nie zwrócił w określonym umownie terminie nieodpłatnie użyczonych opakowań zwrotnych
3. czy w przypadku opakowań oddanych w nieodpłatne użytkowanie na podstawie umowy użyczenia, naszej Firmie będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego od partii zakupionego opakowania od naszych dostawców, które następnie będą użyczone ,
4. czy powstanie obowiązek podatkowy po upływie 60 dni od daty wydania opakowań zwrotnych kaucjonowanych naszym odbiorcom w przypadku gdy nie będziemy ich właścicielami oraz czy Spółka może sprzedać opakowania, których nie jest właścicielem.
5. jeżeli w przyszłości nasza Spółka wydawałaby opakowania zwrotne bez umów, bez pobrania kaucji, bez określenia ceny, na dowodzie wewnętrznym byłaby tylko ilość to: - kiedy powstaje obowiązek podatkowy w/w sytuacji. Czy na zasadach ogólnych czy nie powstanie w ogóle jeżeli odbiorca nie zwróci tych opakowań w terminie 60 dni od daty pobrania.
6. czy wystawienie faktury za nie zwrócone opakowanie zwrotne kaucjonowane przed upływem 60 dnia od daty pobrania nie powoduje przed wczesnego odprowadzenia podatku należnego."
Pytania nr 1,2,3,5 dot. zamiaru stosowania, natomiast pytania nr 4 i 6 dotyczącego bieżącego stanu.

Z treści wniosku wynika, że Spółka sprzedaje szereg wyrobów ( głównie napojów ) w opakowaniach zwrotnych takich jak butelki, transportery i palety. W chwili obecnej szereg dostawców pobiera od Spółki kaucje lub określa w swojej umowie, iż jest to opakowanie zwrotne kaucjonowane. Z głównymi odbiorcami Spółka ma podpisane umowy na obrót opakowaniami zwrotnymi kaucjonowanymi. Istnieją także mali odbiorcy których Spółka obciąża za nie zwrócone opakowanie do 7 dni wystawiając fakturę VAT. Jest to bardzo uciążliwa i pracochłonna metoda, dlatego Spółka chciałaby zmienić w miejsce uciążliwej kaucji wprowadzić umowy nieodpłatnegoużyczenia.Dokumentem obsługującym te operacje byłaby nota księgowa. Jeżeli klient nie zwróciłby opakowań w wyznaczonym terminie np. 60 dni zamiast faktury VAT Spółka wystawiałaby notę obciążając nabywcę odszkodowaniem za nie zwrócone opakowania. Nieodpłatne świadczenie usług związane byłoby z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Spółka uważa, iż w przypadku pytania nr :
1. w wypadku nie zwrócenia przez odbiorcę w ustalonym w umowie terminie użyczonych nieodpłatnych opakowań nie rodzi skutków podatkowych w podatku VAT pomimo iż upłynie 60 dni od daty ich wydania.
2. Dokumentem na podstawie którego można byłoby obciążyć odbiorcę stosownym U odszkodowaniem jest księgowa nota obciążeniowa. Wystawienie faktury VAT w takim przypadkubyłoby natomiast prawnie niedopuszczalne.
3. przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupionych opakowań, które następnie zostaną nieodpłatnie użyczonym naszym klientom,
4. obowiązek podatkowy nie powstanie w przypadku wydawania opakowań zwrotnych kaucjonowanych , których nie będziemy właścicielem ponieważ nie można sprzedać cudzej własności.
5. obowiązek podatkowy w ogóle nie powstanie przy wydawaniu ilościowym opakowań, jeżeli nie będzie umów ani nie będzie nigdzie określona cena za w/w opakowanie.
6. to kiedy wystawimy fakturę nie ma znaczenia byle by zmieścić się w ustawowym terminie 60 dni.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zmianami ), jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Jednocześnie w myśl § 19 ust. 2 ww. rozporządzenia, gdy opakowania zwrotne o których mowa w ust.l nie zostaną zwrócone przez odbiorcę, sprzedawca obowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia opakowań zwrotnych. Fakturę tę wystawia się nie później niż 7 dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań zwrotnych. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.
Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710-719 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 9).
Użyczenie jest umową, w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710).
Istotnymi cechami tej umowy są zatem dwa elementy:
- oddanie rzeczy do używania na pewien czas,
- nieodpłatność.

Oceniając tę czynność w obecnym stanie prawnym przede wszystkim należy rozpocząć od stwierdzenia, że dostawa towarów i usług pod tytułem nieodpłatnym - co do zasady - nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż zasadą jest opodatkowanie odpłatnych czynności dostawy towarów i świadczenia usług.Jednak zarówno w VI Dyrektywie , jak i obecnej polskiej ustawie o VAT, określono przypadki, w których czynności nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług, zrównano z czynnościami odpłatnymi, poddając je w ten sposób opodatkowaniu (art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). W świetle tych dwóch unormowań należy stwierdzić, że oddanie rzeczy do używania na podstawie umowy użyczenia, nie może być kwalifikowane jako dostawa towarów, zrównana na podstawie art. 7 ust. 2 z odpłatną dostawą, gdyż wymienione w tym przepisie czynności przekazania towarów bez wynagrodzenia przenoszą prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, a oddanie towaru doużywania na pewien czas, nie spełnia tego kryterium.Oddanie towaru do używania na podstawie umowy użyczenia może być jednak zakwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą, zrównane z odpłatnym świadczeniem usług, jeżeli nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu tego towaru, w całości lub w części (art. 8 ust. 2 ustawy). W takim zakresie, w świetle tego przepisu, wydanie towaru przez podatnika na podstawie umowy użyczenia (stanowiącego nieodpłatne świadczenie usług) - podlega opodatkowaniu VAT.

Ad.1W opisanej sytuacji opakowanie będzie nieodpłatnie użyczane kontrahentom w miejsce pobierania uciążliwej i niepraktycznej kaucji.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że jeżeli Spółka nie pobierze kaucji za opakowanie ani nie określi jej w umowie to w przypadku niezwrócenia przez odbiorcę opakowań użyczonych obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstanie.

Ad.2Spółka nie jest również zobowiązana do wystawiania faktur VAT o której mowa w ust. 2 § 19 wyżej cytowanego rozporządzenia w przypadku gdy odbiorca nie zwrócił nieodpłatnie użyczonych opakowań zwrotnych. Może natomiast wprowadzić odrębny dokument dla rozliczenia opakowań np. notę obciążeniową.

Ad. 3Zgodnie z art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi o których mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
W opisanej sytuacji opakowanie będzie nieodpłatnie użyczane kontrahentom. Będzie to ściśle związane z prowadzoną sprzedażą towarów. W związku z tym, czynność nieodpłatnego użyczenia opakowań nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dlatego też, Spółce nie będzie przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupionymi opakowaniami, które będą użyczone.

Ad. 4.Z treści wniosku wynika, że Spółka otrzymuje od swoich dostawców opakowanie zwrotne kaucjonowane na podstawie not obciążeniowych, w których wyraźnie określono iż opakowanie to ma taki charakter.
Jednocześnie w umowie określono termin zwrotu w/w opakowań i zapłacenia kaucji, który wynosi 1 rok od daty pobrania. Swym klientom z którymi Spółka nie ma podpisanych umów wypożycza w/w opakowania na podstawie dowodu magazynowego. Wg Spółki, 60 dnia od daty wydania jest zobowiązana wystawić fakturę VAT za niezwrócone opakowanie.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wypożycza opakowania na podstawie dowodu magazynowego. Wobec tego należy stwierdzić, że jeżeli Spółka dokona sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym nie pobierając lub nie określając w umowie za to opakowanie kaucji, a odbiorca opakowań nie dokona ich zwrotu, to w tym przypadku nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług po upływie 60 dni od daty wydania opakowań. Należy jednak nadmienić, że z wspomnianego § 19 ust. 1 wyżej cytowanego rozporządzenia wynika, że sam fakt przypisania danemu opakowaniu charakteru zwrotnego nie jest warunkiem wystarczającym do wyłączenia wartości wydanych opakowań z podstawy opodatkowania. Warunkiem koniecznym jest bowiem pobranie przez sprzedawcę kaucji lub określenie jej w umowie. Niespełnienie zaś tego warunku, niezależnie od tego czy opakowanie posiada cechy pozwalające na powtórne użycie, czy też nie, powodować będzie opodatkowanie opakowań. Generalnie więc o tym, czy mamy do czynienia z opakowaniami zwrotnymi, przesądzać będzie umowa między stronami.
Na pytanie " czy Spółka może sprzedać opakowania, których nie jest właścicielem " tutejszt Organ podatkowy nie może odpowiedzieć, gdyż w tej kwestii brak uregulowań w przepisach prawa podatkowego.

Ad. 5Nieprawidłowe jest stanowisko Spółki odnośnie wydawania klientom opakowania zwrotnego bez określenia ceny oraz bez pobrania kaucji, w przypadku gdy na dowodzie wewnętrznym byłyby tylko ilości. W przedmiotowej sytuacji obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstanie, jeżeli odbiorca nie zwróci tych opakowań w terminie 60 dni od daty pobrania. W tym przypadku, obowiązek podatkowy powstanie na ogólnych zasadach.

Ad. 6 W przypadku niezwrócenia opakowań zwrotnych przez nabywcę, sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwróconych opakowań. Zgodnie z wyżej powołanym § 19 ust. 2 rozporządzenia, fakturę należy wystawić nie później niż 7 dnia od dnia, w którym opakowania, zgodnie z umową, winny być zwrócone. Jeżeli natomiast w umowie nie określono terminu zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania opakowań zwrotnych. Czyli w przypadku niezwrócenia opakowań, o terminie wystawienia faktury decydować będzie fakt, czy termin zwrotu tych opakowań został określony w umowie, czy też nie. W związku z tym należy stwierdzić, że wystawienie faktury z uchybieniem terminów wynikających z § 19 ust. 2 nie spowoduje przesunięcia terminu rozliczenia należnego podatku.

Dodatkowo
Pytanie podatnika