logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
DZ/415-41/06
Data
2007-01-24
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku --> Dochody opodatkowane ryczałtem
Słowa kluczowe
łączenie spółek
podatek liniowy
przejęcie
usługi na rzecz byłego pracodawcy
usługi na rzecz pracodawcy
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005 roku Dz. U. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 20 listopada 2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu 21.11.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 19 grudnia 2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na dotychczasowych zasadach tj. według 19% stawki podatku, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku, dotyczące możliwości kontynuowania zgłoszonego w 2006 roku obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w wysokości 19% podstawy opodatkowania jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 listopada 2006 roku (data wpływu 21.11.2006r.) uzupełnionym w dniu 19 grudnia 2006 roku podatnik wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o wydanie postanowienia w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik w okresie od dnia 01.12.1999r. do dnia 28.02.2006r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie X sp. z o.o.

W dniu 01.03.2006r. podatnik zgłosił obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej i wybrał, dla opodatkowania dochodów osiąganych z powyższego źródła, 19% stawkę podatku, o której mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Od stycznia 2007 roku podatnik chciałby podjąć współpracę z firmą X S.A. z możliwością opodatkowania osiągniętego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej dochodu na dotychczasowych zasadach.

W złożonym piśmie podatnik wskazał również, iż z dniem 16 marca 2005 roku firma X S.A. na mocy podpisanej umowy nabyła 100% udziałów w spółce Y sp. z o.o. Tym samym firma Y sp. z o.o. weszła w skład Grupy Kapitałowej X S.A. i zmieniła dotychczasową nazwę na X sp. z o.o., zachowując przy tym pełną niezależność finansową w zakresie zarządzania swoimi zobowiązaniami i należnościami oraz niezależność gospodarczą w zakresie podejmowanych decyzji i działań.

Natomiast w listopadzie 2006 roku odbyło się połączenie obu spółek zgodnie z art. 492 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, czyli firmy X sp. z o.o. w Gdańsku na spółkę przejmującą, tj. X S.A. w Warszawie. Tym samym, zdaniem podatnika spółka X sp. z o.o. została całkowicie wchłonięta przez X S.A. i przestała istnieć jako odrębny podmiot.

Z uwagi na powyższe podatnik zadał pytanie: czy w roku 2007 będzie mógł w dalszym ciągu korzystać z opodatkowania osiągniętych dochodów z działalności gospodarczej według 19% stawki podatku przy świadczeniu usług na rzecz firmy X S.A.

Zdaniem podatnika biorąc pod uwagę nowelizację z dnia 23 października 2003 roku do ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje możliwość skorzystania z opodatkowania według 19% stawki dla dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przy jednoczesnym świadczeniu usług na rzecz firmy X S.A. z uwagi na fakt, iż tego podmiotu nie można traktować w kategoriach byłego pracodawcy.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku (jednolity tekst z 2000 roku Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartą w ustawie z dnia 12 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2003r. Nr 202, poz. 1956) od dnia 01 stycznia 2004 roku osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych uzyskały możliwość wyboru opłacania podatku dochodowego:

  1. na dotychczasowych zasadach w zależności od wysokości uzyskanego dochodu według stawki 19%, 30% lub 40% lub
  2. bez względu na wysokość uzyskanego dochodu według jednej stawki 19%.

Możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą według jednej 19% stawki wynika z zapisu art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie którego podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania w/w dochodów na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi jednak uwzględnić zapis art. 9a ust. 3 w/w ustawy, zgodnie z którym jeżeli podatnik, który wybrał ten sposób opodatkowania uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym przepisem, możliwości wyboru sposobu opodatkowania według stawki 19% zostali pozbawieni ci podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden ze wspólników, wykonywał na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku podatkowym lub roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Jeżeli zatem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik w roku 2007 będzie świadczył na rzecz byłego pracodawcy usługi tożsame z czynnościami wykonywanymi na rzecz tego pracodawcy w roku 2006, to nie może skorzystać z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej według 19% stawki liniowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że do dnia 28 lutego 2006 roku podatnik był zatrudniony na umowę o pracę w firmie X sp. z o.o.

W/w podmiot gospodarczy zostanie wchłonięty na zasadzie przejęcia przez firmę X S.A. Konsekwencją tego przejęcia będzie fakt, iż w/w firma przestanie istnieć jako samodzielny podmiot i zostanie wykreślona z krajowego Rejestru Sądowego z powodu jej połączenia z inna spółką tj. X S.A.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w wyniku połączenia i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców firmy X sp. z o.o., spółka ta przestanie istnieć jako podmiot prawa, a w konsekwencji przestanie być aktualny numer NIP, REGON oraz adres siedziby spółki. Spółka przejmująca wstąpi zatem z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej i przyjmie nazwę X S.A., przy czym numer NIP i REGON pozostanie bez zmiany.

Tak więc świadczenie w 2007 roku usług w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej dla firmy X S.A., które jednocześnie były wykonywane przez podatnika na podstawie zawartej umowy o pracę w roku 2006 na rzecz firmy X sp. z o.o. tj. zlikwidowanej (włączonej do w/w spółki), nie pozbawia podatnika możliwości opodatkowania osiągniętych z tego tytułu dochodów według stawki 19%, gdyż świadczenie w/w usług odbywać się będzie na rzecz podmiotu, który nie był i nie jest pracodawcą podatnika.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym wykonywanie w roku 2007 usług na rzecz firmy X S.A. nie stanowi podstaw do utraty prawa, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym os osób fizycznych, gdyż nie zachodzą tutaj okoliczności, o których mowa w art. 9A ust. 3 powołanej ustawy tj. przedmiotowe usługi nie będą świadczone na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Dodatkowo
Pytanie podatnika