logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-9/04
Data
2004-06-28
Autor
Urząd Skarbowy w Namysłowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki
Słowa kluczowe
roboty budowlane
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie, działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 157, poz.926 ze zm./ udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 28.05.2004r., dotyczącej wyjaśnienia wielkości stawki podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług geodezyjnych, przy uwzględnieniu ich podziału na usługi geodezyjne dla budownictwa i pozostałe usługi geodezyjne.

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz.535/ - normująca od dnia 01.05.2004r. opodatkowanie podatkiem od towarów i usług m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju - przyjęła wiele rozwiązań prawnych jakie zawarte były w ustawie z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U.Nr 11, poz.50 ze zm./, która regulowała opodatkowanie podatkiem od towarów i usług do dnia 30.04.2004r. Do zasad przejętych przez ustawę z dnia 11 marca 2004r. zalicza się m.in. regułę zawarta w art.41 ust.1 tej ustawy stanowiącą, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% chyba, że ustawa (lub przepis do niej wykonawczy – jako przepis szczególny obniża stawkę podatkową czy też zwalnia w ogóle od opodatkowania.Analizując poszczególne artykuły ustawy z dnia 11 marca 2004r., załączników do ustawy oraz przepisy wykonawcze stwierdzić należy, iż nie zawierają one zapisu, który obniżałby stawkę podatkową dla usług geodezyjnych lub też zwalniał je od podatku. Przepis przejściowy zawarty w art.146 ust.1 pkt2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w art.146 ust.1 pkt 2 lit.a przewiduje co prawda 7% stawkę podatku do dnia 31.12.2007r., ale tylko dla robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą .Definicja robót związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą zawarta jest w art.146 ust.2 ustawy, a wyszczególnienie robót budowlanych zawarte jest w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług sekcja F, dział 45 , klasa od 45.11 do 45.50 0 usługi geodezyjne nie są wyszczególnione w tych grupowaniach.

Uwzględniając więc fakt, ze zarówno ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jak i przepisy do niej wykonawcze zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 97, poz.970/, nie przewidują obniżonej stawki zarówno dla usług geodezyjnych dla budownictwa, jak i pozostałych usług geodezyjnych stwierdzić należy, że usługi te są opodatkowane wg 22% stawki podatku

Dodatkowo
Pytanie podatnika