logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
dwus dp-443-15/07
Data
2007-04-18
Autor
Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumenty
dostawa wewnątrzwspólnotowa
kontrahent zagraniczny
stawki podatku
Treść

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.42 ust. 1 , ust. 3, ust. 11 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu

stwierdza, że stanowisko przedstawione przezSpółkęw w/w wniosku jest prawidłowe

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny :

Spółka sprzedaje kontrahentom zagranicznym z UE wytworzone przez siebie wyroby. Wystawia fakturę sprzedażową wraz z dokumentem wydania z magazynu i specyfikacją. Towar zabiera przewoźnik. Przy transakcjach, gdzie przewoźnikiem jest firma Raben, Spółka posiada CMR z podpisem przewoźnika a potwierdzeniem, że towar został dostarczony nabywcy jest pisemne oświadczenie przewoźnika z jego podpisem.

Spółka pyta, czy może stosować stawkę 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach, posiadając opisaną powyżej dokumentację ?

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie posiadanej dokumentacji można zastosować stawkę 0%, gdyż potwierdza ona w sposób wierzytelny, że towar został dostarczony klientowi.

Analiza przepisów prawa podatkowego w przedmiotowym zakresie wskazuje, że :

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem, że :

1/ podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10 na fakturze stwierdzającej dostawę towarów,

2/ podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspółnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Stosownie zaś do art. 42 ust. 3 powyższej ustawy dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są następujące dokumenty, jeśli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju:

1/ dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi ( spedytorowi),

2/ kopia faktury,

3/ specyfikacja poszczególnych sztuk ładunków,

- z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Ponadto w myśl art. 42 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5 nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami o których mowa w ust. 1 pkt 2 mogą być również inne dokumenty wskazujące,że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności :

1/ korespondencja handlowa z nabywcą,w tym jego zamówienie,

2/ dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,

3/ dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,

4/ dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Stawka podatku 0% ma więc zastosowanie do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jeżeli zostały spełnione warunki dotyczące :

- statusu dostawcy,

- statusu nabywcy,

- stosownej dokumentacji.

Należy stwierdzić, że dokumenty wymienione w art. 42 ust. 11 mają charakter posiłkowy i co do zasady mogą stanowić jedynie uzupełnienie podstawowego, obowiązkowego katalogu dokumentów wymienionych w ust. 3 w sytuacji, gdy dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów w ramach WDT. Zatem dla zastosowania stawki 0% Spółka jest obowiązana posiadać dokumenty wymienione w art. 42 ust. 3.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie precyzują poza kopią faktury, rodzaju dokumentów które mają potwierdzać dostawę towarów do kontrahenta unijnego.Dokumenty, jakimi podatnik posłuży się dla wykazania, że towary będące przedmiotem wewnatrzwspólnotowej dostawy, wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju winny okoliczność tę jednoznacznie, w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzić.

Dokument potwierdzający dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej w postaci oświadczenia przewoźnika, że towar został dostarczony nabywcy, w połączeniu z innymi dokumentami, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy dają Spółce prawo do zastosowanie stawki podatku w wysokości 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

W związku z powyższym należało stwierdzić jak w sentencji postanowienia.

Podkreśla się, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika